zmiana zasiłku okresowego

  
Strona 1 z 1    [ Posty: 3 ]

Moderator: heiland

Napisano: 24 lut 2014, 11:01

Ma ktoś wzór decyzji zmiany zasiłku okresowego ze względu na uzyskany dochód???? czy to musi byc zmiana decyzji w części czy w całości?? pomóżcie proszę
~*TeReSa*


Napisano: 24 lut 2014, 11:17
(pieczątka organu administracji publicznej) (miejscowość, dnia)
Pan(i)
ul.
00-000
Decyzja nr ....................
Na podstawie art. 104, art. 163 k.p.a. (Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.), w związku z art. 3 ust. 4, art. 8 ust. 1 pkt 3, art. 38 ust. 1 pkt 2, ust. 2 pkt 2, ust. 3 pkt 2, ust. 4 i 5, art. 106 ust. 3 i 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz.U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 z późn. zm.) oraz zarządzenia Prezydenta Miasta ........................................... nr .................... z dnia ............................................ w sprawie udzielenia pełnomocnictwa szczególnego pracownikom Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w ........................................... do wydawania decyzji administracyjnych, postanawiam:
zmienić decyzję nr .................... z dnia ............................................ przyznającą świadczenie z pomocy społecznej w formie zasiłku okresowego w części dotyczącej wysokości zasiłku okresowego w ten sposób, że od dnia ............................................ ustalam wysokość zasiłku okresowego na kwotę ....................... zł (słownie: )
miesięcznie.
W pozostałej części decyzja nr .................... z dnia ........................................... pozostaje bez zmian.
Uzasadnienie
Na podstawie art. 106 ust. 5 ustawy o pomocy społecznej decyzję admini¬stracyjną zmienia się lub uchyla na niekorzyść strony bez jej zgody w przypadku zmiany przepisów prawa, zmiany w sytuacji dochodowej lub osobistej strony, pobrania nienależnego świadczenia, a także można zmienić lub uchylić decyzję, jeżeli wystąpiły przesłanki, o których mowa w art. 11, 12 i 107 ust. 5 ustawy o pomocy społecznej.
Decyzją nr .................... z dnia ............................................ przyznano stronie świadczenie z pomocy społecznej w formie zasiłku okresowego na okres od dnia ........................................... do dnia ............................................ w kwocie ....................... zł miesięcznie.
Zgodnie z posiadaną przez MOPS w ............................................ dokumentacją w miesiącu ............................................ r. nastąpiła zmiana w sytuacji dochodowej rodziny. Rodzina strony uzyskała dochód z ............................................ w wysokości ........................................ (dotychczas wynosił ).
Norma zawarta w przepisie art. 38 ust. 2 pkt 2 ustawy o pomocy społecznej stano¬wi, że zasiłek okre¬sowy w przypadku rodziny ustala się do wysokości różnicy między kryterium dochodowym rodziny a dochodem tej rodziny. ¬Jednakże zgodnie z art. 38 ust. 3 pkt 2 ustawy o pomocy społecznej kwota zasiłku okreso¬wego nie może być niższa niż 50% różnicy między kryterium ¬dochodowym rodziny a docho¬dem tej rodziny. W związku z tym MOPS w ........................................... ustalił, że od dnia ............................................ do dnia ............................................ zasiłek okresowy przy¬słu¬guje w kwocie ...................... zł.
Ustalając wysokość przysługującego od dnia ............................................ zasiłku okresowego, MOPS w ........................................... dokonał rozstrzy¬gnię¬cia na podstawie art. 3 ust. 4 ustawy o pomocy społecznej, który stanowi, iż potrzeby osób i rodzin korzystających z pomocy powinny zostać uwzględnione, jeżeli odpowiadają celom i mieszczą się w możliwościach pomocy społecznej. Aktualne możliwości MOPS w ..........................................., wynikające z posiadanych środków finansowych na realizację zadania, przy jednoczesnej znacznej liczbie osób ubiegających się o świadczenia pieniężne z pomocy społecznej, są ograniczone, co w konsekwencji powoduje, że świadczenia realizowane są w minimalnej określonej przepisami prawa wysokości.
W związku z powyższym decyzja jest uzasadniona, tak więc orzeczono jak na wstępie.
Pouczenie
1. Zgodnie z art. 104 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej należności z tytułu wydatków na świadczenia z pomocy społecznej, z tytułu opłat określonych przepisami ustawy o pomocy społecznej oraz z tytułu nienależnie pobranych świadczeń podlegają ściągnięciu w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.
2. Zgodnie z art. 98 ustawy o pomocy społecznej świadczenia nienależnie pobrane podlegają zwrotowi od osoby lub rodziny korzystającej ze świadczeń z pomocy społecznej, niezależnie od dochodu rodziny.
3. W przypadku niedokonania zwrotu w terminie wypłaconego zasiłku MOPS zastrzega sobie prawo potrącenia należności m.in. z uzyskanej emerytury/renty.
4. Stosownie do art. 109 ustawy o pomocy społecznej osoby i rodziny korzystające ze świadczeń pomocy społecznej zobowiązane są niezwłocznie poinformować organ udzielający pomocy o każdej zmianie w ich sytuacji osobistej, dochodowej i mająt¬kowej, która wiąże się z podstawą do przyznania świadczeń.
5. Na podstawie art. 104 ust. 2 ustawy o pomocy społecznej w przypadku posiadania uprawnień do świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej kwoty nienależnie pobranych świadczeń pieniężnych podlegają potrąceniu z bieżących wypłat.
Środki odwoławcze
Od decyzji powyższej przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwo¬ławczego
w za pośrednictwem organu, który decyzję wydał, w terminie 14 dni od dnia
otrzymania decyzji.
Decyzję otrzymują:
1. Świadczeniobiorca
2. Pracownik socjalny

* Niepotrzebne skreślić.

~basia

Napisano: 24 lut 2014, 13:07

dzięki!!
~*TeReSa*


  
Strona 1 z 1    [ Posty: 3 ]
NIE PRZEGAP WAŻNYCH INFORMACJI! POLUB NASZ PROFIL NA FACEBOOKU
[ ZAMKNIJ ]