usługi opiekuńcze - wzór decyzji

  
Strona 1 z 1    [ Posty: 3 ]

Moderator: heiland

Napisano: 12 mar 2014, 13:27

Będę wdzięczna za zamieszczenie wzoru decyzji. Chciałabym porównać go z istniejącym u nas wzorem, w związku z przydzieleniem usług nowym klientom nie chciałabym strzelić gafy. Pozdrawiam.
~Doris


Napisano: 12 mar 2014, 15:21

art 17 ust 1 pkt 11 art 50 ust 1( 2 jeżeli w rodzinie) 3,5,6 art 96 ust 2, 106 ust 1 ustawy.
a cała reszta z kpa i podstawy ustawy pomocy jak w innych decyzjach
~Wredna

Napisano: 12 mar 2014, 15:24
(pieczątka organu administracji publicznej) (miejscowość, dnia)
Pan(i)

00-000
Decyzja nr ...................
Na podstawie art. 104 i art. 108* k.p.a. (t.j. Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z ¬późn. zm.), art. 2 ust. 1, art. 3 ust. 3 i 4, art. 7 pkt ..........., art. 8 ust. 1 pkt 1, art. 17 ust. 1 pkt 11, art. 36 pkt 2 lit. l, art. 50 ust. 2, 3 i 6, art. 106 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz.U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 z późn. zm.) § ............... uchwały Rady Miasta nr ............. z dnia ....................... w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze świadczone w miejscu zamieszkania, częściowego lub całkowitego zwolnie¬nia od opłat oraz trybu ich pobierania oraz zarządzenia Prezydenta Miasta ................................. nr
z dnia ....................... w sprawie udzielenia pełnomocnictwa szczególnego pracownikom Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w ....................... do wydawania decyzji administracyjnych, postanawiam:
1) przyznać świadczenie niepieniężne z pomocy społecznej w formie usług opie¬kuńczych
dla , świadczonych w miejs¬cu
zamiesz¬kania przez w okresie od dnia
do dnia ............................................ w wymiarze
.............. dni w tygodniu, tj. w ...................... po ...................... godziny dziennie, tj. łącznie w miesiącu:
Lp. Miesiąc Liczba dni Liczba godzin dziennie Ogółem
liczba godzin

Zakres przyznanych usług opiekuńczych obejmuje……………………………………………..
;
2) odpłatność strony za świadczone usługi opiekuńcze ustalić w wysokości…………..% od kwoty ....................... zł, tj. ...................... zł za 1 godz. usługi. Miesięczna odpłatność wynosi:
Lp. Miesiąc Liczba godzin Odpłatność
za 1 godzinę Ogółem
kwota do zapłaty

Pozostałe .............% od kwoty ...................... zł, tj. ...................... zł za 1 godz. usługi, opłaca MOPS. Miesięczna dopłata wynosi:
Lp. Miesiąc Liczba godzin Odpłatność
za 1 godzinę Ogółem
kwota do zapłaty

Należność płatna jest do dnia każdego miesiąca po wykonaniu usługi
w kasie lub przelewem
na konto ;
3) nadać decyzji rygor natychmiastowej wykonalności.*
Uzasadnienie
Zgodnie z art. 50 ust. 2 ustawy o pomocy społecznej usługi opiekuńcze mogą być przyznane również osobie, która wymaga pomocy innych osób, a rodzina, a także wspólnie niezamieszkujący małżonek, wstępni, zstępni nie mogą takiej pomocy zapewnić.
Na podstawie wniosku strony/opiekuna prawnego* z dnia…………………….. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie przyznania świad¬czenia niepieniężnego z pomocy społecznej w formie usług opiekuńczych.
W wyniku przeprowadzonego rodzinnego wywiadu środowiskowego oraz na podstawie przedłożonej dokumentacji ustalono, że przysługuje stronie pomoc w formie usług opiekuńczych, których zakres obejmować będzie…………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………..
Z uwagi na to, że dochód w rozumieniu art. 8 ust. 3 ustawy o pomocy społecznej wynosi ....................... zł, zgodnie z § ............... uchwały Rady Miasta
nr .................... z dnia ............................................, odpłatność strony za 1 godz. świadczonych usług wynosi .............% od kwoty ....................... zł, tj. ....................... zł. Pozostałe koszty ponosi MOPS w
Ustalając liczbę godzin przyznanych specjalistycznych usług opiekuńczych, zgodnie z art. 2 ust. 1 oraz art. 3 ust. 3 i 4 ustawy o pomocy społecznej, wzięto pod uwagę zarówno własne uprawnienia, zasoby i możliwości strony, okolicz¬ności uzasadniające udzielenie pomocy, a także możliwości pomocy społecznej.
Z uwagi na ważny interes strony, tj. konieczność zabezpieczenia specjalistycz¬nej opieki, zgodnie z treścią art. 108 k.p.a., decyzji niniejszej nadano rygor natychmiastowej wykonalności.*
Mając na uwadze powyższe, należało orzec jak na wstępie.
Pouczenie
1. Zgodnie z art. 104 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej należności z tytułu wydatków na świadczenia z pomocy społecznej, z tytułu opłat określonych przepisami ustawy o pomocy społecznej oraz z tytułu nienależnie pobranych świadczeń podlegają ściągnięciu w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.
2. Zgodnie z art. 98 ustawy o pomocy społecznej świadczenia nienależnie pobrane podlegają zwrotowi od osoby lub rodziny korzystającej ze świadczeń z pomocy społecznej, niezależnie od dochodu rodziny.
3. W przypadku niedokonania zwrotu w terminie wypłaconego zasiłku MOPS zastrzega sobie prawo potrącenia należności m.in. z uzyskanej emerytury/renty.
4. Stosownie do art. 109 ustawy o pomocy społecznej osoby i rodziny korzystające ze świadczeń pomocy społecznej zobowiązane są niezwłocznie poinformować organ udzielający pomocy o każdej zmianie w ich sytuacji osobistej, dochodowej i majątkowej, która wiąże się z podstawą do przyznania świadczeń.
5. Na podstawie art. 104 ust. 2 ustawy o pomocy społecznej w przypadku posiadania uprawnień do świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej kwoty nienależnie pobranych świadczeń pieniężnych podlegają potrąceniu z bieżących wypłat.
Środki odwoławcze
Od decyzji powyższej przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwo¬ławczego
w za pośrednictwem organu, który decyzję wydał, w terminie 14 dni od dnia
otrzymania decyzji.
Decyzję otrzymują:
~-)


  
Strona 1 z 1    [ Posty: 3 ]
NIE PRZEGAP WAŻNYCH INFORMACJI! POLUB NASZ PROFIL NA FACEBOOKU
[ ZAMKNIJ ]