uchylenie decyzji na składki zdrowotne

  
Strona 1 z 1    [ Posty: 10 ]

Moderator: heiland

Napisano: 20 mar 2014, 11:01

Czy ktoś ma wzór decyzji uchylającej na składki zdrowotne/??????
~*TeReSa*


Napisano: 20 mar 2014, 11:09

prosze o pomoc...
~*TeReSa*

Napisano: 20 mar 2014, 12:32

Składka zdrowotna od zasiłku stałego? Uchylasz razem ze stałym czy tylko składkę samą?
~DORIS

Napisano: 20 mar 2014, 16:06

SAMA SKLADKA ZDROWOTNA
~*TeReSa*

Napisano: 20 mar 2014, 16:11

Nie mam bo nie daję w sentencję decyzji tylko w pouczeniu, więc w razie\" W\" informuje tylko pismem.
~wwz

Napisano: 20 mar 2014, 16:13

jeśli jest to składka na ubezpieczenie zdrowotne przyznana przy zasiłku stałym robisz zmianę decyzji dotyczącej zasiłku stałego wpisując w postanowieniu, że zmieniasz decyzję przyznającą w części dotyczącej ubezpieczenie w ten sposób, że od (tu data) dana osoba przestaje być objęta ubezpieczeniem
~pracownik

Napisano: 20 mar 2014, 16:30

Możecie mi podać wzór decyzji stałego wraz z składką. U nas wydajemy 2 decyzje 1 na stały 2 na składki
~aga

Napisano: 20 mar 2014, 16:39

Decyzja nr …
Na podstawie art. 104, 108 ustawy z 14 czerwca 1960 r. KPA (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 267), art. 7 pkt 1,5,13, art. 8 ust. 1 pkt 1, art.17 ust. 1 pkt 19 i 20, art. 37 ust.1 pkt 1 i ust.2 pkt 1, art.106 ust. 1, art. 110 ust. 7 ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 r. (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 182 z późn.zm.) oraz art. 66 ust. 1 pkt 26 świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych z dnia 27 sierpnia 2004 r. (t.j. Dz.U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027 z późn.zm.), Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 17 lipca 2012 r. w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwoty świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej (Dz.U. z 2012 r. poz. 823) oraz działając z upoważnienia Burmistrza … dla Kierownika … do wydawania decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu pomocy społecznej należących do właściwości gminy.
POSTANAWIAM
1. Przyznać Panu zasiłek stały od dnia … do dnia … w kwocie … zł miesięcznie (słownie: … złotych zero groszy).
2. Przyznany zasiłek będzie płatny ….
3. Objąć Pana ubezpieczeniem zdrowotnym w wysokości 9,00 % kwoty zasiłku stałego w okresie pobierania świadczenia.
UZASADNIENIE
Zasiłek stały przyznano ze względu na …
POUCZENIE
Stosownie do art. 109 ustawy o pomocy społecznej, korzystający ze świadczeń pieniężnych pomocy społecznej zobowiązani są poinformować kierownika tut. Ośrodka o każdej zmianie w ich sytuacji osobistej i majątkowej, która wiąże się z podstawą do przyznania świadczeń. Należności z tytułu wydatków na świadczenia pomocy społecznej oraz nienależnie pobranych świadczeń podlegają ściągnięciu przymusowemu w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. Od niniejszej decyzji przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Szczecinie za pośrednictwem tut. Ośrodka w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.
Nie podlega opłacie skarbowej - art.2 ust.1 pkt 1 lit.c ustawy o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2012 r. poz. 1282).
Otrzymują:
Adresat
A.a.
~pracownik

Napisano: 20 mar 2014, 16:50

DZięki
~aga

Napisano: 20 mar 2014, 16:50

DZięki
~aga


  
Strona 1 z 1    [ Posty: 10 ]
NIE PRZEGAP WAŻNYCH INFORMACJI! POLUB NASZ PROFIL NA FACEBOOKU
[ ZAMKNIJ ]