Wzór wniosku do SKO o ustalenie właściwości miejscowej.PILNE

  
Strona 1 z 1    [ Posty: 2 ]

Moderator: heiland

Napisano: 07 sie 2014, 12:14

Bardzo proszę, niech ktoś wrzuci wzór wniosku do SKO o rozstrzygnięcie sporu o właściwość terytorialną pomiędzy organami.

To mój pierwszy taki przypadek i potrzebuję to dziś załatwić.

DZIĘKUJĘ każdej osobie za pomoc.
MaZ


Napisano: 07 sie 2014, 13:33

Trochę stary , ale na wzór może być.


Miejscowość, dnia 25.02.2011 roku.


OPS 0519/ /11


SAMORZADOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE


Na podstawie art. 126 w związku z art. 156 § 1 pkt 1 i 2 kpa wnoszę o wznowienie postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności postanowienia z dnia 14 lipca 2011 roku SKO 4103/220/2011 dotyczącego wniosku Zbigniewa , o skierowanie Go do domu pomocy społecznej.

Ośrodek Pomocy Społecznej Gminy X, przekazał do Ośrodka Pomocy Społecznej w Y dokumentację w celu skierowania do domu pomocy społecznej i ustalenia odpłatności za pobyt pana Zbigniewa , zameldowanego na pobyt stały w X, obecnie przebywającego w Zakład Opiekuńczo - Leczniczy w Y.
Ośrodek Pomocy Społecznej w Y nie zgadza się z interpretacją zawartą w postanowieniu, że Gminą właściwą do rozpatrzenia w/w sprawy jest Gmina Y.

U Z A S A D N I E N I E
Zgodnie z treścią art. 54 ust.1 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej ( Dz.U. z 2008 r Nr ...). osobie wymagającej całodobowej opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności, nie mogącej samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, której nie można zapewnić niezbędnej pomocy w formie usług opiekuńczych, przysługuje prawo do umieszczenia w domu pomocy społecznej. Art. 59 ust. 1 stanowi, że decyzje o skierowaniu do domu pomocy społecznej i decyzję ustalającej opłatę za pobyt w domu pomocy społecznej wydaje organ gminy właściwej dla tej osoby w dniu jej kierowania do domu pomocy społecznej.
Właściwość miejscową gminy ustala się według miejsca zamieszkania osoby ubiegającej się o świadczenie, a w przypadku osoby bezdomnej właściwą miejscowo jest gmina ostatniego miejsca zameldowania tej osoby na pobyt stały – art. 101 ust. 1 i 2 ustawy o pomocy społecznej.
Z akt sprawy wynika jednoznacznie, że Pan Zbigniew nie jest obecnie osobą bezdomną, a miejscem zameldowania na pobyt stały jest X. Aktualnie przebywa on w Zakładzie Opiekuńczo – Leczniczym w Y. Nie ulega jednak wątpliwości, że pobyt w szpitalu, w każdym przypadku jest okresowy, i nie może być traktowany jako „miejsce zamieszkania” i „miejsce z zamiarem stałego pobytu”. Zatem fakt ten nie zmienia miejsca zamieszkania osoby, które winno być rozpatrywane w oparciu o przepis art. 25 kc rozpatrywanego łącznie z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1974 roku o ewidencji ludności i dowodach osobistych. Z cytowanego wyżej przepisu art. 101 ust. 2 ustawy o pomocy społecznej wynika, że Gmina X pozostaje właściwa miejscowo w tej sprawie.
W przekonaniu organu wniosek nie może zostać rozpoznany pozytywnie.
Wniosek przekazany został do tut. Ośrodka Pomocy Społecznej przez Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej Gminy X, który wskazał na właściwość miejscową tut. Ośrodka
Stwierdzić zatem należy, iż organ związany postanowieniem o przekazaniu sprawy a jednocześnie nie będący właściwym miejscowo nie może rozpoznać sprawy będącej przedmiotem wniosku.
male


  
Strona 1 z 1    [ Posty: 2 ]
NIE PRZEGAP WAŻNYCH INFORMACJI! POLUB NASZ PROFIL NA FACEBOOKU
[ ZAMKNIJ ]