rezygnacja z usług opiekuńczych

  
Strona 1 z 1    [ Posty: 6 ]

Moderator: heiland

Napisano: 02 paź 2014, 9:38

witam, czy ktoś posiada może przykład decyzji uchylającej usługi opiekuńcze z powodu złego traktowania opiekunki przez podopiecznego?????????
Olaaaaaaa


Napisano: 02 paź 2014, 10:04

a miał ktoś w ogóle przykład decyzji uchylających usługi?????????
olaaaaaaa

Napisano: 02 paź 2014, 14:03

Tylko podstawe prawną musisz poprawić bo jest nie aktualna:


(pieczątka organu administracji publicznej) (miejscowość, dnia)
Pan(i)
ul.
00-000

Decyzja nr ....................

Na podstawie art. 104, art. 108, art. 155 Kodeksu Postępowania Administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz.267
z późn. zm.) oraz art. 50 ust. 2 w związku z art. 14 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jednolity Dz. U. z 2013 roku poz.182 z późn. zm ) oraz zarządzenia Prezydenta Miasta .......................................... nr .................... z dnia ........................................... w sprawie udzielenia pełnomocnictwa szczególnego pracownikom MOPS w ........................................... do wydawania decyzji administracyjnych,

postanawiam:
uchylić decyzję nr .................... z dnia ............................................ przyznającą usługi opiekuń¬cze od dnia ........................................... do dnia ............................................ i odmawiam przyznania usług opiekuńczych od dnia ............................................


Uzasadnienie

Na podstawie art. 155 k.p.a. decyzja ostateczna, na mocy której strona nabyła prawo, może być w każdym czasie za zgodą strony uchylona lub zmieniona przez organ administracji publicznej, który ją wydał, lub przez organ wyższego stopnia, jeżeli przepisy szczególne nie sprzeciwiają się uchyleniu lub zmianie takiej decyzji i przemawia za tym interes społeczny lub słuszny interes strony.
Na mocy decyzji nr .................... z dnia ............................................ przyznane zostały stronie usługi opiekuńcze od dnia ........................................... do dnia
W dniu .......................................... strona złożyła wniosek o uchylenie ww. decyzji począwszy od miesiąca .........................................., z uwagi na to, że obecnie jest w stanie we własnym zakresie i przy udziale córki zabezpieczyć nie¬zbęd¬ną pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych. W tym stanie faktycz¬nym i prawnym MOPS w ........................................... uznał, że strona wyraziła zgodę na uchylenie prawomocnej decyzji nr .......................................... z dnia ............................................ Za uchyleniem przedmiotowej decyzji przemawia także słuszny interes społeczny, wynikający z faktu udzielania świadczeń z pomocy społecznej osobom tego oczekującym.
Mając powyższe na względzie, orzeczono jak na wstępie.

Pouczenie
W przypadku zmiany sytuacji osobistej, skutkującej koniecznością wznowienia świad¬czenia usług opiekuńczych, konieczne będzie ponowne złożenie wniosku o przyznanie przedmiotowego świadczenia.


Środki odwoławcze


Od decyzji powyższej przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwo¬ławczego
w za pośrednictwem organu, który wydał decyzję, w terminie 14 dni od dnia
otrzymania decyzji.
Decyzję otrzymują:
1. Świadczeniobiorca
2. Pracownik socjalny

* Niepotrzebne skreślić.
Oli

Napisano: 03 paź 2014, 11:33

dziękuje :)
olkaaaaa

Napisano: 03 paź 2014, 12:04

Uważam, że:
1.Najpierw zawiadomienie o wszczęciu z urzędu postępowania administracyjnego w sprawie zmiany decyzji administracyjnej w części dotyczącej czasookresu świadczonych usług opiekuńczych (jeżeli strona sama nie wniosła o to). Uzasadnienie ... - opis dlaczego.
W zawiadomieniu termin 7 dni do zapoznania się z aktami sprawy i zebranym materiałem dowodowym w sprawie.
2.Gdy strona w ciągu 7 dni nie wypowie się w sprawie piszemy decyzję zmieniającą i ustalamy pomoc w formie usług opiekuńczych np. do 30 października.

Zasadnym byłoby, jeżeli jest taka możliwość, najpierw zmienić opiekunkę i dopiero wówczas gdy nowa opiekunka również będzie źle traktowana przez podopieczną to wszcząć postępowanie.
Ewa U.

Napisano: 03 paź 2014, 12:06

Nie uchyla się decyzji, nie odmawia tylko zmienia własną decyzję administracyjną w części ...
Ewa U


  
Strona 1 z 1    [ Posty: 6 ]
NIE PRZEGAP WAŻNYCH INFORMACJI! POLUB NASZ PROFIL NA FACEBOOKU
[ ZAMKNIJ ]