oświadczenie czy zaświadczenie?

  
Strona 1 z 2    [ Posty: 11 ]

Moderator: heiland

Napisano: 20 paź 2014, 9:14

Witam. Powiedzcie proszę jak u was się praktykuje: będąc na wywiadzie strona okazuje np decyzję ws. renty, ja nie mam możliwości sporządzenia kopii - strona pisze oświadczenie pod odpowiedzialnością karną o wysokości pobranego świadczenia czy to wystarczy czy nie jest to zgodne z ustawą o pomocy społecznej, a może muszę sporządzić protokół że widziałam decyzję?.
Madzia1


Napisano: 20 paź 2014, 10:00

My w takiej sytuacji pożyczamy od klienta oryginał decyzji do skserowania (oddaję go z decyzją). A odnośnie wysokości świadczenia - zwróć uwagę na art. 107 ust. 5b pkt. 10 ustawy o pomocy społecznej - nic tam nie ma o oświadczeniu. My bierzemy tylko dowód otrzymania świadczenia, np. odcinek z poczty, wydruk potwierdzenia przelewu z konta itp.
PracSocj

Napisano: 20 paź 2014, 14:08

Można mieć z sobą druki oświadczenia i poprosić o przepisanie kwot składek, dochodu netto i brutto.... z adnotacją, że osoba jest świadoma odpowiedzialności karnej...
Jak lubi pisać to napisze, a jak nie to będzie miał kopię na następny raz.
Basia12

Napisano: 21 paź 2014, 20:56

PracSocj nie ma racji, już dawno obowiązuje przyjmowanie zaświadczeń lub oświadczeń. Jeżeli ktoś woli oświadczenie, to musi to zadowolić parcownika socjalnego. Po to wyszła Ustawa z dnia 25 marca 2011 r. o ograniczaniu barier administracyjnych dla obywateli i przedsiębiorców, która zmieniła art. 107 starej Ustawy o pomocy społecznej.
bebo

Napisano: 22 paź 2014, 7:20

Kklienci piszą oświadczenia a w nich nie wszystko zgodne z prawdą. Często są niewielkie pomyłki w kwotach 2-3 zł. (sprawdzamy wyrywkowo) Mimo uświadamiania oni nie widzą problemu. Co robicie w takich przypadkach?
Gość

Napisano: 22 paź 2014, 7:37

U nas w takiej sytuacji występujemy do ZUS-u/KRUS-u z wnioskiem o udostępnienie danych dot. wysokości świadczenia.
agnesb86

Napisano: 22 paź 2014, 8:37

Jesli nie ma możliwości "pożyczenia" to niech klient napisze na oświadczeniu pod odpowiedzialnością karną kwotę a pracownik soc. moze w wywiadzie napisać ze okazano do wglądu. Gdy są niejasności mozna pisac di ZUS :x czy krus.
Faktycznie teraz nie mozna sie upierać przy zaświadczeniach.
fiołek

Napisano: 22 paź 2014, 9:32

Tylko Pracownik Socjalny ma w tym wątku rację, reszta działa na zasadzie domysłów, pomysłów i rad ciotki z bloku a nie na JASNO OKREŚLONYCH PRZEPISACH PRAWA.
BadAss

Napisano: 22 paź 2014, 20:14

BadAss, to forum jest dla ludzi, którzy potrzebują pomocy, więc licytowanie, kto ma rację, jest śmieszne. Albo masz wiedzę, albo zamilcz. Już w 2011 r. z przepisu wynikało, że nie musi być dokument, bo na końcu masz oświadczenie o stanie majątkowym. Pamiętaj, Ty jesteś dla potrzebujących pomocy, nie oni dla Ciebie i zaspokajania Twojej potrzeby rządzenia.

Ustawa z dnia 25 marca 2011 r. o ograniczaniu barier administracyjnych dla obywateli i przedsiębiorców.
Art. 59. W ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362, z późn. zm. wprowadza się następujące zmiany:
4) w art. 107:
a) po ust. 5a dodaje się ust. 5b i 5c w brzmieniu:
„5b. Sytuację osobistą, rodzinną, dochodową i majątkową osoby lub rodziny ustala się na podstawie następujących dokumentów:
1) dowodu osobistego lub innego dokumentu stwierdzającego tożsamość;
2) skróconego odpisu aktu urodzenia dziecka lub książeczki zdrowia dziecka (do wglądu);
3) dokumentów określających status cudzoziemca w Rzeczypospolitej Polskiej;
4) decyzji właściwego organu w sprawie renty, emerytury, świadczenia przedemerytalnego lub zasiłku przedemerytalnego;
5) orzeczenia komisji do spraw inwalidztwa i zatrudnienia wydanego przed dniem 1 września 1997 r., orzeczenia lekarza orzecznika o niezdolności do pracy, niezdolności do samodzielnej eg-zystencji, orzeczenia komisji lekarskiej;
6) orzeczenia o niepełnosprawności albo orzeczenia o stopniu niepełnosprawności;
7) zaświadczenia albo oświadczenia o wysokości wynagrodzenia z tytułu zatrudnienia, zawiera-jącego informacje o wysokości potrąconej zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych,
składki na ubezpieczenie zdrowotne, składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w części finansowanej przez ubezpieczonego oraz składki na ubezpieczenie chorobowe;
8) zaświadczenia albo oświadczenia o wysokości wynagrodzenia uzyskiwanego na podstawie umowy agencyjnej, umowy zlecenia, umowy o dzieło albo w okresie członkostwa w rolniczej
spółdzielni produkcyjnej lub spółdzielni kółek rolniczych (usług rolniczych), zawierającego in-formacje o potrąconej zaliczce na podatek dochodowy od osób fizycznych, składki na ubezpie-czenie zdrowotne, składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w części finansowanej przez ubezpieczonego oraz składki na ubezpieczenie chorobowe;
9) zaświadczenia albo oświadczenia o okresie zatrudnienia, w tym o okresach, za które były opłacane składki na ubezpieczenia społeczne, oraz o okresach nieskładkowych;
10) dowodu otrzymania renty lub emerytury, zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego;
11) zaświadczenia urzędu gminy albo oświadczenia o powierzchni gospodarstwa rolnego w hek-tarach przeliczeniowych;
12) zaświadczenia albo oświadczenia o kontynuowaniu nauki w gimnazjum, szkole ponadgimnazjalnej, szkole ponadpodstawowej lub szkole wyższej;
13) decyzji starosty o uznaniu lub odmowie uznania za osobę bezrobotną, utracie statusu osoby bezrobotnej, o przyznaniu, odmowie przyznania, wstrzymaniu, wznowieniu wypłaty oraz utracie lub pozbawieniu prawa do zasiłku dla bezrobotnych, świadczenia szkoleniowego, stypendium, dodatku aktywizacyjnego albo oświadczenia o pozostawaniu w ewidencji bezrobotnych lub poszukujących pracy;
14) decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o ustaleniu kapitału początkowego;
15) zaświadczenia albo oświadczenia o zobowiązaniu do opłacania składki na ubezpieczenie społeczne rolników;
16) zaświadczenia albo oświadczenia o zadeklarowanej podstawie wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą;
17) zaświadczenia albo oświadczenia, o których mowa w art. 8 ust. 7 i 8;
18) zaświadczenia albo oświadczenia o uzyskaniu dochodu, o którym mowa w art. 8 ust. 11 i 12;
19) decyzji organów przyznających świadczenia pieniężne;
20) oświadczenia o stanie majątkowym.
bebo

Napisano: 23 paź 2014, 13:29

4) decyzji właściwego organu w sprawie renty, emerytury, świadczenia przedemerytalnego lub zasiłku przedemerytalnego;- jasne i na temat
abc

Następna

  
Strona 1 z 2    [ Posty: 11 ]
NIE PRZEGAP WAŻNYCH INFORMACJI! POLUB NASZ PROFIL NA FACEBOOKU
[ ZAMKNIJ ]