czy macie w aktach wszystkie dokumenty

  
Strona 1 z 1    [ Posty: 6 ]

Moderator: heiland

Napisano: 14 sty 2015, 14:46

[b]Czy macie w aktach sprawy wszystkie domumenty wymienione w art. 107 5 b[/b]

5b. Sytuację osobistą, rodzinną, dochodową i majątkową osoby lub rodziny ustala się na podstawie następujących dokumentów:
1) dowodu osobistego lub innego dokumentu stwierdzającego tożsamość;
2) skróconego odpisu aktu urodzenia dziecka lub książeczki zdrowia dziecka (do wglądu);
3) dokumentów określających status cudzoziemca w Rzeczypospolitej Polskiej;
4) decyzji właściwego organu w sprawie renty, emerytury, świadczenia przedemerytalnego lub zasiłku przedemerytalnego, emerytury pomostowej, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, uposażenia w stanie spoczynku, renty strukturalnej oraz renty socjalnej;
5) orzeczenia komisji do spraw inwalidztwa i zatrudnienia wydanego przed dniem 1 września 1997 r., orzeczenia lekarza orzecznika o niezdolności do pracy, niezdolności do samodzielnej egzystencji, orzeczenia komisji lekarskiej;
6) orzeczenia o niepełnosprawności albo orzeczenia o stopniu niepełnosprawności;
7) zaświadczenia albo oświadczenia o wysokości wynagrodzenia z tytułu zatrudnienia, zawierającego informacje o wysokości potrąconej zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych, składki na ubezpieczenie zdrowotne, składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w części finansowanej przez ubezpieczonego oraz składki na ubezpieczenie chorobowe;
8) zaświadczenia albo oświadczenia o wysokości wynagrodzenia uzyskiwanego na podstawie umowy agencyjnej, umowy zlecenia, umowy o dzieło albo w okresie członkostwa w rolniczej spółdzielni produkcyjnej lub spółdzielni kółek rolniczych (usług rolniczych), zawierającego informacje o potrąconej zaliczce na podatek dochodowy od osób fizycznych, składki na ubezpieczenie zdrowotne, składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w części finansowanej przez ubezpieczonego oraz składki na ubezpieczenie chorobowe;
9) zaświadczenia albo oświadczenia o okresie zatrudnienia, w tym o okresach, za które były opłacane składki na ubezpieczenia społeczne, oraz o okresach nieskładkowych;
10) dowodu otrzymania renty, emerytury, zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego, emerytury pomostowej, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, uposażenia w stanie spoczynku, renty strukturalnej oraz renty socjalnej;
11) zaświadczenia urzędu gminy albo oświadczenia o powierzchni gospodarstwa rolnego w hektarach przeliczeniowych;
12) zaświadczenia albo oświadczenia o kontynuowaniu nauki w gimnazjum, szkole ponadgimnazjalnej, szkole ponadpodstawowej lub szkole wyższej;
13) decyzji starosty o uznaniu lub odmowie uznania za osobę bezrobotną, utracie statusu osoby bezrobotnej, o przyznaniu, odmowie przyznania, wstrzymaniu, wznowieniu wypłaty oraz utracie lub pozbawieniu prawa do zasiłku dla bezrobotnych, świadczenia szkoleniowego, stypendium, dodatku aktywizacyjnego albo oświadczenia o pozostawaniu w ewidencji bezrobotnych lub poszukujących pracy;
14) decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o ustaleniu kapitału początkowego;
15) zaświadczenia albo oświadczenia o zobowiązaniu do opłacania składki na ubezpieczenie społeczne rolników;
15a) dowodu opłacenia składki na ubezpieczenie społeczne rolników;
15b) dowodu opłacenia składki na ubezpieczenie społeczne przez osoby prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą;
16) zaświadczenia albo oświadczenia o zadeklarowanej podstawie wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą;
17) zaświadczenia albo oświadczenia, o których mowa w art. 8 ust. 7 i 8;
18) zaświadczenia albo oświadczenia o uzyskaniu dochodu, o którym mowa w art. 8 ust. 11 i 12;
19) decyzji organów przyznających świadczenia pieniężne;
20) oświadczenia o stanie majątkowym.Macie je w teczkach czy nie ????????????????
Mistrzyni


Napisano: 14 sty 2015, 15:01

Tak pod każdy wywiad mam komplet. Pomoc dajemy na miesiąc i namiętnie spędzam 50% swojego czasu przy kserokopiarce.
YoYo

Napisano: 15 sty 2015, 8:50

tzn ze co? ze mozna robic inaczej niz w ustawa mowi ?
Mistrzyni

Napisano: 15 sty 2015, 9:07

Ustala się - nie jest napisane, ze dołącza się do kwestionariusza
Dowodu osobistego kserować nie wolno
Zaświadczenia o wynagrodzeniu załączamy zawsze
Decyzja emerytalna kserujemy raz, by byla w dokumentacji, do tego odcinek miesięczny. Gdy nie ms odcinka klient pisze na oświadczeniu ze kwota emerytur/renty nie uległa zmianie i wynosi....
Wspominamyw opisówce ze decyzja byla dolsczona do wywiadu z dnia....
Akty urodzenia dzieci tez raz - do teczki klienta
fiołek1

Napisano: 15 sty 2015, 9:18

Ustala się - nie jest napisane, ze dołącza się do kwestionariusza

Jak to nie pisze ? A rozporządzenie o kwestionariuszu wywiadu to co ? Jak byk pisze, że:

§ 10. 1. W aktach sprawy zamiast oryginałów można pozostawić kopie dokumentów, o których mowa w art. 107 ust. 5b ustawy, poświadczonych za zgodność z oryginałem przez pracownika socjalnego przeprowadzającego wywiad.

Czyli ALBO oryginał albo kopia.

I fakt, raz skserowane, i wepniete do akt wystarczy, ale ważne żeby było AKTUALNE i żeby były niezbędne dokumenty. Tzn - jak soba ma emeryturę to decyzja o emeryturze BYĆ MUSI, jezeli emerytury nie ma to oczywiscie decyzji być nie musi.
BadAss

Napisano: 15 sty 2015, 15:22

No jak tam .. nikt sie nie wypowie wiecej?
BadAss


  
Strona 1 z 1    [ Posty: 6 ]
NIE PRZEGAP WAŻNYCH INFORMACJI! POLUB NASZ PROFIL NA FACEBOOKU
[ ZAMKNIJ ]