postanowienie sprostowanie oczywistej omyłki decyzja 90 dni

  
Strona 1 z 1    [ Posty: 3 ]

Moderator: heiland

Napisano: 21 sty 2015, 15:56

Jeśli ktoś dysponuje postanowieniem o sprostowaniu oczywistej omyłki w decyzji zdrowotnej przyznającej dostęp do świadczeń na 90 dni będę wdzięczna za pomoc i wrzucenie wzoru.
Dorka357


Napisano: 22 sty 2015, 8:56

Pan
zam.
POSTANOWIENIE
Działając z upoważnienia Wójta … z dnia 04.05.2012 r. na podstawie art. 113 § 1 ustawy z dnia14.06.1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 267 z póź. zm.) w związku z art. 2 ust.1 pkt. 2, art.7 ust.2 i art. 54 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych ( Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027 z późn. zm.),
P R O S T U J Ę
z urzędu oczywisty błąd pisarski w decyzji z dnia 05.11.2014 r. znak: OPS.542.283.2014 w przedmiocie potwierdzenia prawa do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych w ten sposób, że:
jest:
1. Potwierdza prawo Pana ……. zam. ….. PESEL …. do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych od dnia 21 września 2014 r tj. od dnia rozpoczęcia udzielania świadczenia opieki zdrowotnej do dnia 19 listopada 2014 r. /tj. przez okres 90 dni/.

powinno być:
1. Potwierdza prawo Pana ........ zam...... PESEL ...... do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych od dnia 21 września 2014 r tj. od dnia rozpoczęcia udzielania świadczenia opieki zdrowotnej do dnia 19 grudnia 2014 r. /tj. przez okres 90 dni/.

UZASADNIENIE
Zgodnie z art. 113 §1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 Kodeks postępowania administracyjnego organ administracji państwowej może z urzędu lub na żądanie strony prostować w drodze postanowienia błędy pisarskie i rachunkowe oraz inne oczywiste omyłki w wydanych przez organ decyzjach.
W decyzji z dnia 05.11.2014 r. znak: OPS.542.283.2014 nastąpił błąd pisarski.
Tut. Ośrodek Pomocy Społecznej błędnie podał datę okresu potwierdzenia prawa do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, a mianowicie od dnia 21 września 2014 r. do 19 listopada 2014 r. a powinno być do 19 grudnia 2014 r. (tj. przez okres 90 dni).
W związku z powyższym zachodziła konieczność z urzędu sprostowania oczywistej omyłki zawartej w/w decyzji. Podkreślić należy, że zgodnie z reprezentowanym poglądem, że sprostowanie błędów oczywistych omyłek dokonuje organ, który wydał decyzję dotkniętą wadami nie jest w tym ograniczony żadnym terminem.
Mając na uwadze przytaczane okoliczności postanawiam orzec jak w sentencji.
Pouczenie:
Na postanowienie stronie przysługuje zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w ..... w terminie 7 dni od otrzymania postanowienia, za pośrednictwem tut. organu.
Otrzymują:
1/Adresat
2/........ Oddział Wojewódzki NFZ w ....

3/ Zespół Opieki Zdrowotnej w …….
4/ a/a
pawel.w

Napisano: 22 sty 2015, 11:43

Serdecznie dziękuję:)
Dorka357


  
Strona 1 z 1    [ Posty: 3 ]
NIE PRZEGAP WAŻNYCH INFORMACJI! POLUB NASZ PROFIL NA FACEBOOKU
[ ZAMKNIJ ]