grażyna59

  
Strona 1 z 1    [ Posty: 2 ]

Moderator: heiland

Napisano: 02 mar 2015, 15:58

Mógłby mi Ktoś przesłać uchylenie decyzji na ubezpieczenie zdrowotne?
Osoba otrzymała świadczenie rehabilitacyjne z datą wsteczną a w międzyczasie wymusiła od nas decyzję, bo lekarz nie chciał jej przyjąć.
Dziękuję i pozdrawiam.
pracowniksocjalny


Napisano: 02 mar 2015, 16:35

A bardzo proszę :)
Zmień tylko, w uzasadnieniu że klient otrzymał świadczenie rehabilitacyjne

DECYZJA
Na podstawie art. 104 § 1, art.162 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. kodeks postępowania administracyjnego ( tekst jednolity Dz. U. z 2013r. poz.267 ze zmianami), art. 2 ust 1 pkt 2, art 7 ust 2, art. 54 ust. 9 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2008r. Nr 164 poz 1027 ze zmianami), w związku z art. 8, art.17 ust.1 ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004r. ( tekst jednolity Dz. U. z 2015r. , poz. 163)oraz na podstawie Pełnomocnictwa udzielonego przez Burmistrza Miasta i Gminy ..... do wydawania decyzji administracyjnych, postanowień i zaświadczeń potwierdzających prawo do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, po rozpatrzeniu sprawy .... dotyczącej:

....
zam. ... , PESEL

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w .. działając z pełnomocnictwa Burmistrza Miasta i Gminy ...
ORZEKA

O wygaśnięciu prawa do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych dla Pani ... przyznanego decyzją administracyjną Nr ...
począwszy od ....
UZASADNIENIE

Tut. Organ na podstawie decyzji nr ... z dnia..., przyznał Pani .. prawo do świadczeń opieki zdrowotnej finansowane ze środków publicznych na okres 90 dni tj. od dnia .... do dnia ....
W dniu.... do tut. Ośrodka wpłynęła decyzja Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w ... o wznowieniu Pani ... wypłaty renty od dnia ... ( dowód: decyzja o wznowieniu wypłaty renty znak....)
Zgodnie z art. 54 ust.9 pkt 1 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych- wójt (burmistrz, prezydent) gminy właściwej ze względu na miejsce zamieszkania świadczeniobiorcy, niezwłocznie stwierdza wygaśnięcie decyzji, jeżeli w tym samym okresie świadczeniobiorca zostanie objęty ubezpieczeniem zdrowotnym.
W związku z powyższym orzeczono jak na wstępie.
Pouczenie
Od powyższej decyzji przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w ...... w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji.
Decyzja jest wolna od opłaty skarbowej.
Do wiadomości
1. .....Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia
ul......
2. a/a
Percia


  
Strona 1 z 1    [ Posty: 2 ]

Zobacz podobne tematy

  •  
     
     NIE PRZEGAP WAŻNYCH INFORMACJI! POLUB NASZ PROFIL NA FACEBOOKU
[ ZAMKNIJ ]