uzasadnienie umorzenia nienależnie oobranego

  
Strona 1 z 1    [ Posty: 4 ]

Moderator: heiland

Napisano: 10 kwie 2015, 14:17

czy podzieli się ktoś uzasadnieniem umorzeniem na wniosek pracownika socjalnego nienależnie pobranego zasiłku stałego?
martaa


Napisano: 13 kwie 2015, 14:33

Decyzją z dnia …..... .Nr …... przyznano Panu świadczenie z pomocy społecznej
w formie zasiłku stałego w kwocie …. zł miesięcznie na okres ….r.. Wysokość zasiłku stałego ustalono biorąc pod uwagę Pana dochody z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku, tj. z miesiąca ..r.
w wysokości 0,0 zł.
W w/w decyzji został Pan poinformowany, że stosownie do art. 109 ustawy o pomocy społecznej, osoby i rodziny korzystające ze świadczeń z pomocy społecznej są obowiązane niezwłocznie poinformować organ, który przyznał świadczenie, o każdej zmianie w ich sytuacji osobistej, dochodowej i majątkowej, która wiąże się z podstawą do przyznania świadczeń.
Zgodnie z art. 107 ust. 4 ustawy o pomocy społecznej w przypadku osób korzystających ze stałych form pomocy aktualizację wywiadu środowiskowego sporządza się nie rzadziej niż co 6 miesięcy, mimo braku zmiany danych. W dniu …...r. przeprowadzono aktualizację wywiadu środowiskowego.
Na podstawie zgromadzonych dokumentów ustalono, iż od miesiąca …...r. pobiera Pan zasiłek pielęgnacyjny wypłacany przez tutejszy Ośrodek ….. Zmieniła się zatem Pana sytuacja dochodowa.
W związku z powyższym w dniu …...r. zostało wszczęte z urzędu postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia kwoty nienależnie pobranych świadczeń. Dnia …...r. wydano decyzję nr. zmieniającą wysokość zasiłku stałego oraz wysokości składek na ubezpieczenie zdrowotne, która staje się ostateczna z dniem …... r. W myśl art. 6 pkt.16 świadczenie nienależnie pobrane jest to świadczenie pieniężne uzyskane na podstawie przedstawionych nieprawdziwych informacji lub niepoinformowania o zmianie sytuacji materialnej lub osobistej.
Po ponownym przeliczeniu Pana dochodów, uwzględniając uzyskany dochód z tytułu zasiłku pielęgnacyjnego, ustalono, że Pana dochód od miesiąca września wynosi …...... zł miesięcznie. Zatem zasiłek stały w okresie od …......r. powinien stanowić kwotę ….... zł miesięcznie .
Biorąc powyższe pod uwagę różnica powstała pomiędzy wypłaconym, a należnym Panu świadczeniem w okresie od …..r. do …..r. w łącznej kwocie ….. zł.
jest świadczeniem nienależnie pobranym.
W myśl art. 98 ustawy o pomocy społecznej świadczenia nienależnie pobrane podlegają zwrotowi od osoby lub rodziny korzystającej ze świadczeń z pomocy społecznej, niezależnie od dochodu rodziny.
Jednakże działając zgodnie z art. 104 ust. 4 ustawy o pomocy społecznej w przypadkach szczególnie uzasadnionych, zwłaszcza jeżeli żądanie zwrotu wydatków na udzielone świadczenie, z tytułu opłat określonych w ustawie oraz z tytułu nienależnie pobranych świadczeń w całości lub w części stanowiłoby dla osoby zobowiązanej nadmierne obciążenie lub też niweczyłoby skutki udzielanej pomocy, właściwy organ, który wydał decyzję w sprawie zwrotu należności, o których mowa w ust. 1, na wniosek pracownika socjalnego lub osoby zainteresowanej, może odstąpić od żądania takiego zwrotu, umorzyć kwotę nienależnie pobranych świadczeń w całości lub w części, odroczyć termin płatności albo rozłożyć na raty.
W trakcie przeprowadzonego postępowania wyjaśniającego ustalono, że mimo uzyskania przez Pana dochodu sytuacja finansowa jest bardzo trudna. Dodatkowo trudną sytuację pogarsza stan zdrowia, uniemożliwiający obecnie uzyskanie jakichkolwiek dodatkowych dochodów.
Ze zgromadzonych w aktach sprawy dokumentach, tj. karty informacyjnej o pobycie w szpitalu na oddziale psychiatrycznym oraz na oddziale wewnętrznym …........wynika, że wymaga Pan specjalistycznej diety i stałego leczenia z powodu chorób przewlekłych. Ponadto, jak wynika z orzeczenia o stopniu niepełnosprawności z dnia ...r. Nr …..... jest Pan niezdolny do pracy oraz ma Pan ustalony znaczny stopień niepełnosprawności. Wymaga Pan również stałej lub długotrwałej opieki innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji.
W związku z tym, iż konieczność zwrotu nienależnie pobranego zasiłku stałego stanowiłoby dla Pana nadmierne obciążenie lub też niweczyłoby skutki udzielanej pomocy należało umorzyć nienależnie pobrany zasiłek stały pobrany w okresie od …..... r. do …...... r. w łącznej kwocie ….. zł.
W związku z powyższym należało orzec jak w sentencji.
anioł1313

Napisano: 13 kwie 2015, 14:35

Umarzasz i nie wiesz z jakiego powodu?

Dobrze sie czujesz?
BadAss

Napisano: 23 kwie 2015, 8:49

BadAss
bardzo dobrze
martaa


  
Strona 1 z 1    [ Posty: 4 ]
NIE PRZEGAP WAŻNYCH INFORMACJI! POLUB NASZ PROFIL NA FACEBOOKU
[ ZAMKNIJ ]