procedura przyznania specjalistycznych usług opiekuńczych

  
Strona 1 z 2    [ Posty: 11 ]

Moderator: heiland

Napisano: 12 maja 2015, 11:20

Witam
Mam klienta, który wymaga opieki. Mamy też Panią, która chciałaby świadczyć usługi, ma z nią zostać zawarta umowa o dzieło. Nigdy wcześniej tego nie robiłam... Czyj musi być wniosek, z kim przeprowadzić wywiad, jak oblicza się odpłatność, jak wygląda taka decyzja? Pomocy!!!!!!!!!!! Sprawa jest pilna!!!!!!!!
izap


Napisano: 12 maja 2015, 11:25

Teraz doczytałam, czy takie usługi świadczone są tylko dla osób z zaburzeniami psychicznymi?
izap

Napisano: 12 maja 2015, 11:49

Jak w każdym przypadku, również i tutaj sprawę wszczyna się na wniosek klienta: wniosek, wywiad, zaświadczenie lekarskie.
Jeżeli chcesz przyznać usługi specjalistyczne z art. 50 pkt.1 ustawy o pomocy społecznej, to są one przeznaczone również dla osób nie mających zaburzeń psychicznych. Finansowane są ze środków gminnych.

Jeżeli natomiast chcesz przyznać specjalistyczne usługi dla osoby z zaburzeniami psychicznymi, to wymagane jest specjalistyczne przygotowanie osoby wykonującej usługi, które określa rozporządzenie w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych, środki pochodzą z dotacji województwa w całości.
OPS_1111

Napisano: 12 maja 2015, 11:51

Oczywiście wniosek składa osoba której maja być świadczone usługi, wywiad również z tą osobą się przeprowadza.
OPS_1111

Napisano: 12 maja 2015, 11:52

Zaświadczenie lekarskie? Ta osoba choruje na nowotwór.
izap

Napisano: 12 maja 2015, 11:57

Odpłatność za usługi określa Uchwała gminna zgodnie z art. 50 ust.6.

A w przypadku specjalistycznych usług dla osób z zaburzeniami psychicznymi - rozporządzenie w sprawie specjl. usług opiekuń.
OPS_1111

Napisano: 12 maja 2015, 11:59

My mamy w swojej uchwale gminnej, że wymagane jest zaświadczenie od lekarza, stwierdzające w jakim zakresie te usługi mają być wykonywane.
OPS_1111

Napisano: 12 maja 2015, 13:43

A czy ma ktoś wzór takiej decyzji?
izap

Napisano: 12 maja 2015, 13:50

......................, dnia ..................r.

D E C Y Z J A Nr PS................1.UO.15

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w ..................., działając z upoważnienia Wójta Gminy .............z dnia ............., po rozpatrzeniu sprawy:

Pani ...........................
zam. ..........................


Na podstawie:
- art.104 Kodeksu Postępowania Administracyjnego (tj Dz.U. z 2013r. poz. 267 z późn.zm.)
- art. 7, art.8, art.36 pkt 2 lit. l, art. 106 ust.1,4 art. 50 ust. 1, 3, 5 i 6 ustawy o pomocy społecznej z dnia 12.03.2004r (tj. Dz.U. z 2013r, poz.182 z późn. zm.)
- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 8 czerwca 2012r. w sprawie rodzinnego wywiadu środowiskowego (Dz.U z 2012r poz.712 z późn.zm.)
- Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 17 lipca 2012r. w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej (Dz. U z 2012r. poz. 823 z późn. zm.),
- Uchwały Rady Gminy ............... Nr ............. z dnia ........... w sprawie ustalenia szczegółowych warunków przyznania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze w Gminie ..............

POSTANAWIA


1. Przyznać świadczenie niepieniężne z pomocy społecznej w formie usług opiekuńczych dla Pani ................. świadczonych w miejscu zamieszkania przez Panią ............... na okres: od dnia 01.01.2015r. do 30.06.2015r w wymiarze 40 godzin miesięcznie w zakresie – szczegółowy zakres przedstawiono w załączniku Nr 1 do niniejszej decyzji. Koszt jeden godziny wynosi .......... zł

2. Odpłatność Pani ............., której świadczone będą usługi opiekuńcze, ustalić w wysokości 25% od kosztu usługi. Miesięczna odpłatność będzie wynikała z pomnożenia godzinnej kwoty razy ilość godzin w miesiącu, w którym świadczona była usługa.
Należność tę, należy wpłacić za pośrednictwem opiekuna na konto Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w ............. do 15-go dnia każdego miesiąca po wykonaniu usługi.
Nr konta: .....................................

3. Na podstawie art. 108 k.p.a powyższej decyzji nadaje się klauzulę rygoru natychmiastowej wykonalności.
U Z A S A D N I E N I E

Zgodnie z art. 50 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej – osobie samotnej, która z powodu wielu, choroby lub innych przyczyn wymaga pomocy innych osób, a jest jej pozbawiona, przysługuje pomoc w formie usług opiekuńczych lub specjalistycznych usług opiekuńczych.

W wyniku przeprowadzonego w dniu ................ wywiadu środowiskowego, oraz na podstawie przedłożonych dokumentów ustalono, iż przysługuje Pani pomoc w formie usług opiekuńczych zgodnie z załączonym zakresem.

Z uwagi na to, iż Pani dochód, w rozumieniu art. 8 ustawy o pomocy społecznej wynosi ..............zł, zgodnie z §2 Uchwały Rady Gminy ............. Nr .......... z dnia ...........r w sprawie ustalenia szczegółowych warunków przyznania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze w Gminie ..............- odpłatność za 1 godzinę świadczonych usług wynosi 25 % - kosztu usługi.
POUCZENIE


Stosownie z art. 109 ustawy o pomocy społecznej, osoby i rodziny korzystające ze świadczeń z pomocy społecznej są obowiązane niezwłocznie poinformować organ, który przyznał świadczenie, o każdej zmianie w ich sytuacji osobistej, dochodowej i majątkowej, która wiąże się z podstawą do przyznania świadczeń.

Od niniejszej decyzji służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gdańsku za pośrednictwem Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kościerzynie w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.

Decyzję otrzymują:
1. ............., zam j.w
2. ..........................

3. a/a
OPS_1111

Napisano: 12 maja 2015, 21:02

dla osób z zaburzeniami psychicznymi???

warto przeczytać - mało tych uwag ale zawsze coś

http://www.prawnikwpomocyspolecznej.pl/ ... znymi.html
gosia19

Następna

  
Strona 1 z 2    [ Posty: 11 ]
NIE PRZEGAP WAŻNYCH INFORMACJI! POLUB NASZ PROFIL NA FACEBOOKU
[ ZAMKNIJ ]