Pochówek

  
Strona 1 z 1    [ Posty: 6 ]

Moderator: heiland

Napisano: 10 lip 2015, 10:30

Witam,
mam taki problem otóż podopieczny przebywał w Zakładzie Pielęg.-Opiek, i zmarł w szpitalu. Zakład jest odległy od miejsca zamieszkania o ok 120 km Rodzina jest i to brat rodzony ale nie chcą zająć się organizacją pogrzebu i czy mogą to zrzucić na Nas?
kOKOLO


Napisano: 10 lip 2015, 10:50

Nie mogą, skoro jest rodzina, to jest to ich obowiązek.
Jajajaja

Napisano: 10 lip 2015, 10:51

sprawienie pochówku, jeśli nie zajmą się nim osoby uprawnione do zasiłku pogrzebowego, należy do obowiązku gminy, na terenie której miał miejsce zgon. gmina, która sprawiła pochówek, powinna ustalić,czy zmarły ma prawo do zas. porzebowego lub czy są osoby, o których powyżej. jeśli tak zwraca się do zus/krus o zwrot kosztów z zasiłku pogrzebowego. można również dochodzić zwrotu z masy spadkowej, jeśli taka istnieje.
p..

Napisano: 10 lip 2015, 11:08

Dokladnie. Pochowek w takim przypadku organizuje gmina pobytu, a potem sprawdza możliwość ściągnięcia z zasiłku pogrzebowego z zus.
dfgh

Napisano: 10 lip 2015, 11:15

Bardzo dziękuję za odpowiedzi i to bardzo pomocne.
kokolin

Napisano: 10 lip 2015, 11:26

USTAWA
z dnia 31 stycznia 1959 r.
o cmentarzach i chowaniu zmarłych
Art. 10. 1. Prawo pochowania zwłok ludzkich ma najbliższa pozostała rodzina osoby zmarłej, a mianowicie:
1) pozostały małżonek(ka);
2) krewni zstępni;
3) krewni wstępni;
4) krewni boczni do 4 stopnia pokrewieństwa;
5) powinowaci w linii prostej do 1 stopnia.
Prawo pochowania zwłok osób wojskowych zmarłych w czynnej służbie wojskowej przysługuje właściwym organom wojskowym w myśl przepisów wojskowych. Prawo pochowania zwłok osób zasłużonych wobec Państwa i społeczeństwa przysługuje organom państwowym, instytucjom i organizacjom społecznym. Prawo pochowania zwłok przysługuje również osobom, które do tego dobrowolnie się zobowiążą.
2. Zwłoki niepochowane przez podmioty wymienione w ust. 1 mogą być przekazane do celów naukowych publicznej uczelni medycznej lub publicznej uczelni prowadzącej działalność dydaktyczną i badawczą w dziedzinie nauk medycznych. Decyzję w sprawie przekazania zwłok do celów naukowych wydaje, na wniosek uczelni, właściwy starosta.
2a. Minister właściwy do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia, tryb i warunki przekazywania zwłok do celów naukowych, w tym:
1) warunki uzasadniające przekazanie zwłok do celów naukowych w przypadkach, o których mowa w ust. 2,
2) tryb przekazywania zwłok,
3) sposób ponoszenia kosztów transportu zwłok
- kierując się koniecznością zachowania godności należnej zmarłemu oraz bezpieczeństwem sanitarnym.
3. Zwłoki niepochowane przez podmioty, o których mowa w ust. 1, albo nieprzekazane publicznej uczelni medycznej albo publicznej uczelni prowadzącej działalność dydaktyczną i badawczą w dziedzinie nauk medycznych są chowane przez gminę właściwą ze względu na miejsce zgonu, a w przypadku osób pozbawionych wolności zmarłych w zakładach karnych lub aresztach śledczych - przez dany zakład karny lub areszt śledczy, z wyjątkiem zwłok osób, które uwolniły się z zakładu karnego lub aresztu śledczego, oraz osób, które przebywały poza terenem zakładu karnego lub aresztu śledczego, w szczególności w trakcie korzystania z zezwolenia na czasowe opuszczenie tego zakładu lub aresztu bez dozoru lub asysty funkcjonariusza Służby Więziennej.
4. Obowiązek pochowania zwłok, określony w ust. 3, nie wyklucza żądania zwrotu kosztów na podstawie innych ustaw.
zuzanka


  
Strona 1 z 1    [ Posty: 6 ]
NIE PRZEGAP WAŻNYCH INFORMACJI! POLUB NASZ PROFIL NA FACEBOOKU
[ ZAMKNIJ ]