zapytanie ofertowe+ umowa na dożywianie

  
Strona 1 z 1    [ Posty: 6 ]

Moderator: heiland

Napisano: 29 lip 2015, 14:55

Bardzo proszę o podpowiedż. Jak zawieracie umowę na dożywianie dzieci w szkole z firmą cateringową : czy na przykład od 1.09.2015 do 31.12.2015 r. czy na rok szkolny, oraz związane z tym zapytanie ofertowe. NAdmieniam ,żw wydajemy decyzje na rok szkolny. CZy to jest prawidłowo zawierać na rok szkolny umowę. KOntrol nie zausterkowała wydania decyzji na rok szkolny .Proszę o szybką podpowiez. Dziękuję.
marcelinka


Napisano: 30 lip 2015, 9:43

Zarówno decyzje wydajemy na rok szkolny jak i umowę zawieramy na ten okres :) :)
LILIankaaa

Napisano: 30 lip 2015, 9:45

U nas stosujemy porozumienia ze szkołami .Żadna kontrola nie negowała tego. Niech szkoła robi zapytania na usługi firm cateringowych ;). Poźniej niech ci podadzą cenę za posiłek i tyle. Po co sobie utrudniać.
Zapytania nie robi się z uwagi że jest decyzja administracyjna.
qqła

Napisano: 10 sie 2015, 8:07

A czy moglibyście przesłać wzór porozumienia ze szkołą?
Rene
Praktykant
Posty: 2
Od: 07 sie 2015, 14:19

Napisano: 11 sie 2015, 9:50

jasne. podaj maila.
qqła

Napisano: 11 sie 2015, 9:54

w sumie, niech kto chce podejrzy. :) U nas takie obowiązują. Ostatnia kontrola nic nie poprawiała. Dodatkowo prowadze rejestr Porozumień, każdą aktualizację listy dzieci dożywianych dopinam do porozumienia


P O R O Z U M I E N I E Nr ........../2014
W SPRAWIE DOŻYWIANIA UCZNIÓW Z TERENU GMINY ...................


zawarte w dniu ........ roku w .......... pomiędzy Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w ........ ul. ............ 85 – oznaczonym w dalszej części porozumienia skrótem „GOPS”, reprezentowanym przez:
Kierownika – Pana .............. oraz
Główną księgową – Panią ...................
a przygotowującą i wydającą posiłki .....................................

zwanym w dalszej części umowy „Szkołą”
reprezentowanym przez Dyrektora .................................................................................
oraz główna księgową – .......................................................................................................
o następującej treści:

§ 1
Szkoła, w dniach w których odbywają się zajęcia szkolne, zobowiązuje się przygotować i wydać przynajmniej jeden gorący posiłek obiadowy dla dzieci korzystających z pomocy społecznej, których lista obejmująca nazwiska i adresy zostanie przekazana przez GOPS.

§ 2
Lista dzieci wymagających pomocy w formie dożywiania może być aktualizowana w trakcie trwania roku szkolnego.

§ 3
Posiłki zostaną przygotowane z zachowaniem obowiązujących w tym zakresie norm żywieniowych oraz przepisów bezpieczeństwa i higieny żywności.

§ 4
GOPS zobowiązuje się do refundowania kosztów poniesionych przez Szkołę na dożywianie dzieci, którym przyznaje pomoc w formie opłaty za obiady na podstawie indywidualnej decyzji.

§ 5
Koszt jednego refundowanego gorącego posiłku obiadowego wynosi ............... brutto (słownie: .....................................................................................................

§ 6
Szkoła obciąża GOPS za każdy zakończony miesiąc dożywiania kosztem faktycznie wydanych posiłków przesyłając rachunek zawierający wykaz imienny dzieci, adres zamieszkania dziecka, klasę do której uczęszcza, liczbę wydanych obiadów oraz cenę jednego posiłku.
W przypadku nieobecności ucznia na posiłkach , Szkoła zobowiązuje się stosować odpisy należności za ten czas w wysokości stawki ustalone w §5 za każdy posiłek.§ 7
GOPS zobowiązuje się do regulowania należności za wydawane posiłki w terminie 14 dni od daty otrzymania rachunku na konto wskazane przez Szkołę


§ 8
Szkoła zobowiązana jest współdziałać z GOPS przy realizacji zadań wynikających
z niniejszej umowy.


§ 9
1. Niniejsze porozumienie obowiązuje od ............................
2. Zmiana przepisów prawnych bądź innych okoliczności mających wpływ na możliwości realizowania tego rodzaju świadczeń z pomocy społecznej może stanowić podstawę do rozwiązania umowy z zachowaniem jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia.

§ 10
Niniejsze porozumienie sporządzone jest w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednej dla każdej ze stron.

§ 11
Integralną część umowy stanowi lista dzieci aktualizowana w miarę potrzeby.

§ 12
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego (Dz.U. 1964 Nr 16 poz. 93 z późn. zm.), i Ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004r. (Dz.U. z 2013r. poz. 182 z późn. zm. )w imieniu GOPS w imieniu Szkoły

------------------------------------------------
qqła


  
Strona 1 z 1    [ Posty: 6 ]
NIE PRZEGAP WAŻNYCH INFORMACJI! POLUB NASZ PROFIL NA FACEBOOKU
[ ZAMKNIJ ]