WZÓR DECYZJI ZWROT NIENALEŻNIE POBRANY ZAS. OKR

  
Strona 1 z 1    [ Posty: 5 ]

Moderator: heiland

Napisano: 08 wrz 2015, 9:33

WITAM,
BARDZO PROSZĘ CZY MÓGŁBY KTOŚ WRZUCIĆ WZÓR DECYZJI O ZWROT NIENALEŻNIE POBRANEGO ZASIŁKU OKRESOWEGO?? Z GÓRY DZIEKUJE ;) ;)
Gość


Napisano: 08 wrz 2015, 13:38

podaj adres mailowy
jaa

Napisano: 09 wrz 2015, 13:58

nie mogę podać adresu mailowego ,a czy nie możesz mi przesłać tutaj ?
Gość

Napisano: 10 wrz 2015, 10:13

a mogę, w dwóch częściach bo nie chce przepuścić całości
cz.I

…………………, dn. ……...2015 r.

Pani ……………………….
ul. ……………………..
…………………………

oryginał/kopia
Decyzja nr ………………

Na podstawie art. 104 Kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 267 ze zm.), art. 96, art. 98, art. 104 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r., poz. 163 ze zmianami) oraz zarządzenia Wójta Gminy ……………….. Nr ……………… z dnia ……………. r. w sprawie upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w ………………… do wydawania decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu pomocy społecznej należących do właściwości gminy

POSTANAWIAM

1. Ustalić nienależnie pobraną przez Panią …………………część zasiłku okresowego wypłaconego w dniu …………… r. w kwocie ……………. zł (słownie: ………………..)
2. Ustalić wysokość należności podlegającej zwrotowi z tytułu nienależnie pobranej części zasiłku okresowego w kwocie ………… zł (słownie: …………………. 55/100).
3. Zobowiązać Panią …………………. do zwrotu kwoty ……………. na rachunek bankowy Ośrodka Pomocy Społecznej w ……………., ul. ………………. ING Bank Śląski nr: ……………………. w terminie do dnia …………… r.

UZASADNIENIE


Decyzją nr OPS 8123/3/2014/O z dnia 19.02.2014 r. zostało Pani przyznane świadczenie pieniężne z pomocy społecznej w formie zasiłku okresowego na okres 1 miesiąca, tj. od ……………. r. do …………… r. w wys. ……………. zł, które zostało wypłacone w dniu …………….. r. W związku ze zmianą sytuacji dochodowej Pani rodziny w styczniu br. decyzją nr …………….. z dnia ……………… r. została zmieniona decyzja nr ……………. z dnia ………………. r. w części dotyczącej wysokości zasiłku okresowego w ten sposób, że od dnia ……………… r. ustalono wysokość zasiłku okresowego na kwotę ………….. zł. W pozostałej części decyzja nr ……………… pozostała bez zmian. Różnica pomiędzy wypłaconym świadczeniem a świadczeniem faktycznie należnym wynosi …………. zł (………. zł – ………. zł = ………… zł). Wobec powyższego powstał obowiązek zwrotu części nienależnie pobranego świadczenia w kwocie …………. zł. Zgodnie z art. 96 ust. 1 pkt 1 ustawy o pomocy społecznej obowiązek zwrotu wydatków poniesionych na świadczenia z pomocy społecznej spoczywa na osobie i rodzinie korzystającej ze świadczeń z pomocy społecznej. Stosownie do art. 98 ustawy o pomocy społecznej świadczenia nienależnie pobrane podlegają zwrotowi od osoby lub rodziny korzystającej ze świadczeń z pomocy społecznej, niezależnie od dochodu rodziny. Mając na uwadze powyższe należało orzec jak w sentencji.
jaa

Napisano: 10 wrz 2015, 10:14

cz.II
POUCZENIE

Stosownie do art. 104 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej należności z tytułu wydatków na świadczenia z pomocy społecznej, z tytułu opłat określonych przepisami ustawy oraz z tytułu nienależnie pobranych świadczeń podlegają ściągnięciu w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. Zgodnie z art. 109 ustawy o pomocy społecznej osoby i rodziny korzystające ze świadczeń z pomocy społecznej są obowiązane niezwłocznie poinformować organ, który przyznał świadczenie, o każdej zmianie w ich sytuacji osobistej, dochodowej i majątkowej, która wiąże się z podstawą do przyznania świadczeń.
Od decyzji tej przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w ……………… za pośrednictwem Ośrodka Pomocy Społecznej w ……………….. w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

Niniejsza decyzja nie podlega opłacie skarbowej zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 1c ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r., poz. 783).

Sporządził: ………….
Sprawdził: ……………
…….……………………………….
Otrzymują:
1. Adresat
2. a/a.
jaa


  
Strona 1 z 1    [ Posty: 5 ]
NIE PRZEGAP WAŻNYCH INFORMACJI! POLUB NASZ PROFIL NA FACEBOOKU
[ ZAMKNIJ ]