zasiłek stały - czy to będzie dobra decyzja?

  
Strona 1 z 2    [ Posty: 11 ]

Moderator: heiland

Napisano: 14 paź 2015, 12:40

Na podstawie art. 104, art. 108, art. 163 Kodeksu postępowania administracyjnego ( Dz. U. z 2013 poz. 267), art. 8 ust. 1 pkt 1, ust. 3, art. 36 pkt 1 lit. a, art. 37 ust. 1 pkt 1, ust. 2 pkt 1, art. 106 ust. 3 i 5 Ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz. U. z 2015r. poz. 163 z późn. zm.), i Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 lipca 2015 roku w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej (Dz.U. z 2015r., poz. 1058), art. 66 ust.1pkt. 26, art. 75 ust.10, art.81 ust.8 pkt.7 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. 2015, poz.581) oraz Zarządzenia Nr…… Wójta Gminy ….. z dnia ….. roku w sprawie upoważnienia i udzielenia pełnomocnictwa dla pełniącego obowiązki Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej do wydawania decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu pomocy społecznej należących do właściwości Gminy, po rozpatrzeniu Pani wniosku z dnia 9 października 2015 roku

POSTANAWIAM
zmienić decyzję nr …… z dnia …..roku w części dotyczącej wysokości zasiłku stałego w ten sposób, że od 1 października 2015 roku ustalam wysokość zasiłku stałego na kwotę …… zł (słownie: dwieście osiemdziesiąt cztery złote zero groszy) miesięcznie oraz składkę zdrowotną na kwotę …..
W pozostałej części decyzja nr ….. z dnia ….. roku pozostaje bez zmian. Nadać decyzji rygor natychmiastowej wykonalności.

UZASADNIENIE
1 października 2015 roku weszło w życie Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 lipca 2015 roku w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwoty świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej, które zmienia kryterium dochodowe osoby samotnie gospodarującej na kwotę 634 zł miesięcznie oraz ustala maksymalną kwotę zasiłku stałego na kwotę 604 zł. W związku z powyższym należało wszcząć postępowanie administracyjne w celu ponownego przeliczenia zasiłku stałego i składki na ubezpieczenie zdrowotne.
Wysokość zasiłku stałego ustala się zgodnie z treścią art. 37 ust. 2 pkt 1 i ust. 3 ustawy o pomocy społecznej jako różnicę między kryterium dochodowym osoby samotnie gospodarującej a dochodem strony z tym, że kwota zasiłku nie może być wyższa niż 604 zł miesięcznie i niższa niż 30 zł miesięcznie. Z kolei składka na ubezpieczenie zdrowotne wynosi 9% podstawy wymiaru składki, która wg art.81 ust. 8 pkt 7 o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych z środków publicznych stanowi kwota odpowiadająca wysokości zasiłku stałego.
Na podstawie przeprowadzonego wywiadu środowiskowego w dniu 09.10.2015 roku i zebranej dokumentacji ustalono, że dochód strony wynosi ….. zł i jest niższy od kryterium dochodowego. Z powyższego wynika, iż od dnia 1 października 2015 roku świadczenie w formie zasiłku stałego przysługuje stronie w kwocie …… zł miesięcznie. Mając na względzie powyższe, należało orzec jak na wstępie. Rygor natychmiastowej wykonalności decyzji nadano w oparciu o art. 108 k.p.a. ze względu na wyjątkowo ważny interes strony.

POUCZENIE
Od niniejszej decyzji przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w …. za pośrednictwem Ośrodka w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.
JUKLA


Napisano: 14 paź 2015, 13:03

z podstawy usunąć art. dot. świadczeń opieki zdrowotnej ich się już nie pisze w dec. dot. zasiłków stałych( zalecenia pokontrolne) następnie,, po rozpatrzeniu wniosku''-przecież zmieniasz z urzędu
t.franek

Napisano: 14 paź 2015, 13:12

Osoba ma przyznany zasiłek stały od 2000 r, w trakcie były zmieniane decyzje w związku ze zmianami kryterium dochodowego, którą obecnie decyzję zmieniamy pierwszą czy piszemy nr pierwszej wraz z decyzjami zmieniającymi.
młoda - stara

Napisano: 14 paź 2015, 13:16

do t.franek: po wskazanych przez Ciebie poprawkach decyzja będzie już dobra?
JUKLA

Napisano: 14 paź 2015, 13:25

w postanowieniu dodaj ustalić n o w ą wysokość zas. stałego]
uzasadnienie.

Zgodnie z § 1, pkt.1 i 2 cytowanego Rozporządzenia od dnia 1 października 2015r. zweryfikowane kryterium dochodowe dla osoby samotnie gospodarującej wynosi 634,00zł.Nie posiada Pan dochodu. Kwotę zasiłku ustalono w wysokosci 604,00 zł miesięcznie.W przypadku osoby samotnie gospodarującej zasilek stały ustala się w wysokosci różnicy między kryterium dochodowym osoby samotnie gosp. a dochodem tej osoby.Zasilek nie może być jednak wyzszy niż 604,00zł, dlatego orzeczono jak wyżej.
t.franek

Napisano: 14 paź 2015, 13:29

Rygor nat. wyk. nie piszemy w uzasadnieniu tylko w Orzekam albo postanawiam
t.franek

Napisano: 14 paź 2015, 13:38

Dziękuje, napisz jeszcze proszę co ze skłdką? w uzasadnieniu ją pominąć?
JUKLA

Napisano: 14 paź 2015, 13:41

Tak usuń ten zapis.Jeszcze w podst. prawnej my zaczynamy od dzialajac z upowaznienia..........a potem cała reszta
t.franek

Napisano: 14 paź 2015, 13:43

Dziękuje :)
JUKLA

Napisano: 14 paź 2015, 14:35

nie wiem czy to dobry pomysł żeby usuwać z podstawy ustawę o świadczeniach zdrowotnych...
bo się już nie pisze... a gdzie to jest napisane ? jedna kontrola się nie przyczepi ,a inna tak... u nas zwracali na to uwagę.
Lu1988

Następna

  
Strona 1 z 2    [ Posty: 11 ]
NIE PRZEGAP WAŻNYCH INFORMACJI! POLUB NASZ PROFIL NA FACEBOOKU
[ ZAMKNIJ ]