decyzja o odpłatności za schronisko

  
Strona 1 z 1    [ Posty: 3 ]

Moderator: heiland

Napisano: 08 lut 2016, 10:28

Witam,

czy może ktoś posiada decyzję o odpłatności za schronisko w którym przebywa osoba bezdomna. Byłbym wdzięczny za umieszczenie tu wzoru.

z góry dziękuje i pozdrawiam
helli


Napisano: 09 lut 2016, 11:22

D E C Y Z J A
Na podstawie art. 7 pkt 3, 4 i 6, art. 8 ust. 1 pkt 1, art. 17 ust. 1 pkt 3, art. 48 ust 1 i 2, art. 51 ust. 4, art. 101 ust. 2, art. 106 ust. 1 i 4, art. 109 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jedn. Dz.U. z 2015 r., poz. 163 z późn. zm.), Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 08 czerwca 2012 r. w sprawie rodzinnego wywiadu środowiskowego (Dz.U. z 2012 r., poz. 712), art. 104, art. 108 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (tekst jedn. Dz.U. z 2016 r., poz. 23) oraz upoważnienia Burmistrza ................................................wydawania decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu pomocy społecznej należących do właściwości gminy.

O R Z E K A M
1. Udzielić Panu ....................... schronienia w Schronisku .......................,
NA CZAS OKREŚLONY OD DNIA ...................r. DO DNIA .....................r.
2. Ośrodek Pomocy Społecznej w................. opłaci koszt pobytu Pana .................... w w/w okresie na podstawie not obciążeniowych wystawionych przez schronisko.
3. Nadać niniejszej decyzji rygor natychmiastowej wykonalności.

U Z A S A D N I E N I E
Dnia.................16 r. do Ośrodka Pomocy Społecznej w ............... wpłynęło Pana podanie, w którym zwraca się Pan z prośbą o pokrycie kosztów Pana pobytu w Schronisku w ................. oraz wywiad środowiskowy wraz z załącznikami.
Z przeprowadzonego wywiadu środowiskowego wynika, że prowadzi Pan jednoosobowe gospodarstwo domowe, jest osobą bezdomną, nie pracuje, nie pobiera żadnych świadczeń emerytalno-rentowych z ubezpieczenia społecznego, nie posiada Pan żadnego źródła dochodu. Jest Pan zarejestrowany w Powiatowym Urzędzie Pracy w ..........., jako osoba bezrobotna bez prawa do zasiłku dla bezrobotnych z tytułu pozostawania bez pracy.
Łączny Pana dochód wynosi 00,00 zł i nie przekracza kwoty kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej, które wynosi 634,00 zł (zgodnie z art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy o pomocy społecznej).
Do zadań własnych gminy o charakterze obowiązkowym należy udzielanie schronienia, zapewnienie posiłku oraz niezbędnego ubrania osobom tego pozbawionym (zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 3 cytowanej wyżej ustawy). Osoba lub rodzina ma prawo do schronienia, posiłku i niezbędnego ubrania, jeżeli jest tego pozbawiona. Udzielenie schronienia następuje przez przyznanie tymczasowego miejsca noclegowego w noclegowniach, schroniskach, domach dla bezdomnych i innych miejscach do tego przeznaczonych (zgodnie z art. 48 ust. 1 i ust. 2 cytowanej wyżej ustawy). Zgodnie z art. 101 ust. 2 cytowanej wyżej ustawy o pomocy społecznej- w przypadku osoby bezdomnej właściwą miejscowo jest gmina ostatniego miejsca zameldowania tej osoby na pobyt stały.
Ze względu na szczególnie ważny interes strony, nadaję niniejszej decyzji rygor natychmiastowej wykonalności.
Zatem orzeczono jak w sentencji.
P O U C Z E N I E
Od decyzji niniejszej służy Stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego we Wrocławiu za pośrednictwem Dyrektora tutejszego Ośrodka Pomocy Społecznej w terminie 14 dni od dnia doręczenia niniejszej decyzji.
Osoby i rodziny korzystające ze świadczeń z pomocy społecznej są obowiązane niezwłocznie poinformować organ, który przyznał świadczenie, o każdej zmianie w ich sytuacji osobistej, dochodowej i majątkowej, która wiąże się z podstawą do przyznania świadczeń.
,,,

Napisano: 16 lut 2016, 11:54

dziękuję i pozdrawiam :)
helli


  
Strona 1 z 1    [ Posty: 3 ]
NIE PRZEGAP WAŻNYCH INFORMACJI! POLUB NASZ PROFIL NA FACEBOOKU
[ ZAMKNIJ ]