wniosek o alimenty

  
Strona 1 z 1    [ Posty: 5 ]

Moderator: heiland

Napisano: 04 kwie 2016, 11:13

Czy ktoś z Was ma wniosek do Sądu o alimenty? Chodzi o wystąpienie OPS-u do Sądu o zasądzenie alimentów od dorosłych dzieci na rzecz rodzica, który pobiera zasiłek stały w tut. OPS-ie.
Jeśli ktoś z Was miał taką sytuację to proszę napisać wzór takiego wniosku. Z góry dziękuję
JOANNA123


Napisano: 05 kwie 2016, 8:52

Czy nikt mi nie pomoże, nikt nie miał takiej sytuacji?
JOANNA123

Napisano: 05 kwie 2016, 15:14

Sąd Rejonowy w


, 11 września2015 r.


Powód:
………………
na rzecz którego działa:
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej,
PESEL:

Pozwani:

Wartość przedmiotu sporu: 14400 zł.
(słownie: czternaście tysięcy czterysta złotych 00/100)Pozew o zasądzenie świadczenia alimentacyjnego

Na podstawie art.110 ust. 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. 2013 r. poz. 182), art. 55-60 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. kodeks postępowania cywilnego (Dz.U.1964.43.296) Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w, działając na rzecz Powoda Pani …………..wnosi o:


1. Zasądzenie od dnia 1 października 2015 r. na rzecz Powoda od Pozwanego …………………świadczenia alimentacyjnego w wysokości po 1200 zł (słownie: tysiąc dwieście złotych 00/100). płatnego do dnia 10-go każdego miesiąca wraz z ustawowymi odsetkami w przypadku zwłoki w płatności którejkolwiek z rat.

2. Przeprowadzenia dowodów wskazanych w uzasadnieniu pozwu.
3. Zobowiązania Pozwanego do przedłożenia dokumentów potwierdzających jego sytuację materialno-bytową.
4. Wydania wyroku zaocznego w sytuacjach przewidzianych prawem.
5. Zasądzenia kosztów postępowania według norm przepisanych.
6. Nadania wyrokowi rygoru natychmiastowej wykonalności.

Uzasadnienie

Art. 2 ust. 1, ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej wprowadza zasadę subsydiarności pomocy społecznej, zgodnie z którą pomoc społeczna jest instytucją polityki społecznej państwa mającą na celu umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężenie trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości. Realizacja prawnomaterialnego obowiązku dostarczania środków utrzymania ustanowiona przepisami kodeksu rodzinnego stanowi uprawnienie, które zgodnie ze wskazanym wyżej przepisem, winno być dochodzone przez osobę korzystającą lub ubiegającą się o świadczenia z pomocy społecznej.
Zgodnie z art. 110 ust. 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej kierownik ośrodka pomocy społecznej może wytaczać na rzecz obywateli powództwa o roszczenia alimentacyjne. Ten sam artykuł w ust. 5 stanowi, że do udziału kierownika ośrodka pomocy społecznej w postępowaniu przed sądem stosuje się przepisy o udziale prokuratora w postępowaniu cywilnym tzn. art. 55 – 60 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. kodeksu postępowania cywilnego.
Gość

Napisano: 05 kwie 2016, 15:16

cd
Pani ………… nie nabyła uprawnień do świadczeń emerytalno-rentowych. Będąc osobą przewlekle chorą i niepełnosprawną o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności orzeczonym terminowo do 31.12.2015r. stała się beneficjentem pomocy społecznej. Jako Klientka Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w korzysta z zasiłku stałego w kwocie ...........zł. (słownie: siedemdziesiąt siedem złotych39/100) z jednoczesną opłatą składki na ubezpieczenie zdrowotne. Bezspornym pozostaje fakt, że przy braku świadczeń z pomocy społecznej Powódka pozostałaby bez środków utrzymania.
Dowód:

1. Orzeczenie o stopniu niepełnosprawności z dnia
2. Decyzja…….przyznająca zasiłek stały w wysokości po ……..zł.
3. Decyzja z dnia r. przyznająca zasiłek celowy na zakup posiłku lub żywności od czerwca2015r. do października 2015r. po 100zł.

Pozwany: Pan ………………….., jako syn jest osobą należącą do kręgu osób zobowiązanych do alimentacji na rzecz Powoda.
Dowód:

odpis skrócony aktu urodzenia Pozwanego Nr

Zgodnie z art. 103 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej kierownik ośrodka pomocy społecznej może w drodze umowy ustalić z zstępnymi lub wstępnymi wysokość świadczonej przez nich pomocy na rzecz osoby ubiegającej się o przyznanie świadczenia. W tym celu zgodnie z art. 107 ust. 1 cytowanej ustawy przeprowadzany jest wywiad środowiskowy. W wyniku podjętych w ten sposób czynności ustalono, że:
Pozwany Pan …….. nie reagował na wystosowywane do ww. pisma z terminami wizyt w środowisku tym samym nie wyraził zgody na przeprowadzenie wywiadu alimentacyjnego na rzecz Powoda.
Łączna wysokość świadczeń alimentacyjnych została ustalona w oparciu o aktualnie obowiązującą wysokość minimum socjalnego Departamentu Statystyki Społecznej GUS dla jednoosobowego gospodarstwa emeryckiego, które wynosi 1058,74 zł (słownie: jeden tysiąc pięćdziesiąt osiem złotych 74/100). Zgodnie z praktyką przyjętą przez Miejski Ośrodek Pomocy, kwota ta stanowi punkt odniesienia dla ustalenia wysokości świadczeń alimentacyjnych stosownie do ilości osób zobowiązanych.


Dowód:
1) przesłuchanie stron

2) wnioskowane w petitum pozwu dokumenty dotyczące sytuacji materialno-bytowej Pozwanych
Mając na uwadze powyższe niniejszy pozew i wnioski w nim zawarte jest zasadny.

Załączniki:
1. Orzeczenie o stopniu niepełnosprawności z dnia
2. Decyzja z dnia 25.05.2015r.przyznająca zasiłek stały w wysokości po ……….. zł.
3. Odpis skrócony aktu urodzenia Pozwanego Nr
4. Zaświadczenia Prezydenta ………………. o ustanowieniu Pani ……………….. na stanowisko Dyrektora MOPS w ………………..
5. Odpis pozwu wraz z załącznikami x3.
6. zgoda klienta dotycząca wystąpienia o alimenty do sądu
Gość

Napisano: 06 kwie 2016, 8:20

Dziekuje
JOANNA123


  
Strona 1 z 1    [ Posty: 5 ]
NIE PRZEGAP WAŻNYCH INFORMACJI! POLUB NASZ PROFIL NA FACEBOOKU
[ ZAMKNIJ ]