Usługi opiekuńcze (pomocy!)

  
Strona 1 z 1    [ Posty: 4 ]

Moderator: heiland

Napisano: 06 kwie 2016, 11:56

Witam serdecznie,
Klientka domaga się usług opiekuńczych dla matki jednakże nasza gmina nie realizuje tego typu rzeczy (brak środków). Wysłałem pismo w którym to wyjaśniam, lecz klientka domaga się decyzji. Co powinienem zrobić? Wydać decyzję? Jeśli tak to jak ona wygląda?
Pozdrawiam serdecznie,
Leepskys
Leepskys


Napisano: 06 kwie 2016, 22:15

Tego typu usług będzie wymagać coraz więcej osób- czas pomyśleć o tym. Wystąpić z wnioskiem do PUP i przyjąć osobę na prace społecznie użyteczne.
zzzz

Napisano: 07 kwie 2016, 11:09

Usługi opiekuńcze są zadaniem własnym gminy o charakterze obowiązkowym. Niestety, brak środków nie jest uzasadnieniem odmowy :( Co do pytania o decyzję - UO są świadczeniem z pomocy społecznej o charakterze niepieniężnym. Tak więc w przypadku, gdy do OPS zostanie złożony wniosek o usługi opiekuńcze, należy go rozpatrzeć tak samo jak wnioski o inne świadczenie (np. zasiłek okresowy) - a więc protokół przyjęcia wniosku, wywiad środowiskowy, wydanie decyzji.
"Podstawą decyzji w przedmiocie pomocy w formie usług opiekuńczych lub specjalistycznych usług opiekuńczych oprócz przepisu art. 50 u.p.s. powinna być również uchwała rady gminy określająca szczegółowo kwestie dotyczące usług – art. 50 ust. 6 u.p.s.,Ośrodek pomocy społecznej przyznaje usługi opiekuńcze, ustala ich zakres, okres i miejsce świadczenia – ust. 5 art. 50 u.p.s. Oznacza to, iż decyzja wydawana jest w ramach tzw. swobodnego uznania. W orzecznictwie zgodnie utrwalił się pogląd, iż uznaniowe działanie nie może być działaniem dowolnym. W szczególności w takich decyzjach po stronie organu administracji ciąży obowiązek szczegółowego uzasadnienia podjętego rozstrzygnięcia.Zgodnie z art. 3 ust. 4 u.p.s.: „Potrzeby osób i rodzin korzystających z pomocy powinny zostać uwzględnione, jeżeli odpowiadają celom i mieszczą się w możliwościach pomocy społecznej.”
Optima

Napisano: 07 kwie 2016, 11:12

Cd.
By odmówić udzielenia pomocy lub ograniczyć rozmiar przyznanego świadczenia, organ zobowiązany jest do ustalenia wysokości posiadanych środków i przeprowadzenia analizy, w wyniku której wykaże ich całkowity brak bądź niemożność przeznaczenia ich na pomoc tego rodzaju. W przeciwnym razie powinien udzielić pomocy w takim zakresie, na jaki posiadane środki pozwalają.Organ nie jest więc związany wnioskiem co do zakresu przyznanego świadczenia.Bezsprzecznym jest fakt, że przyznana konkretna pomoc musi mieć pokrycie w środkach finansowych, gdyż w przeciwnym wypadku nie mogłaby zostać faktycznie zrealizowana. Nie ulega zatem wątpliwości, iż organ nie może zabezpieczyć wszystkich potrzeb osób ubiegających się o pomoc, jak również udzielać świadczeń w oczekiwanej przez te osoby wysokości. Dlatego działanie organu w ramach uznania administracyjnego oznacza załatwienie sprawy zgodnie ze słusznym interesem obywatela, o ile nie stoi temu na przeszkodzie interes społeczny i możliwości organu w zakresie posiadanych uprawnień i środków. Organy pomocy społecznej działają w oparciu o środki finansowe, których wysokość jest ściśle określona i w tak wyznaczonych granicach realizować muszą swe ustawowe cele. Wymaga to realistycznej oceny możliwości zaspokojenia niezbędnych potrzeb życiowych osób uprawnionych do świadczeń. W konsekwencji nie budzi wątpliwości, że wobec ograniczonych możliwości finansowych pomocy społecznej świadczenia powinny być rozdzielane proporcjonalnie na wszystkich potrzebujących, a w pierwszej kolejności zaspokajane są najbardziej pilne potrzeby.Pamiętać jednak należy, że art. 3 ust. 4 u.p.s. nakazuje organowi pomocy społecznej uzależnić rozmiar świadczonej pomocy od celów i możliwości pomocy społecznej. Jednak organ rozstrzygający sprawę obowiązany jest dokładnie wskazać, dlaczego nie przyznał pomocy na dany cel. Organ obowiązany jest więc poczynić ustalenia, jakimi środkami finansowymi dysponuje w skali miesiąca na potrzeby związane z przyznawaniem usług opiekuńczych, jaki jest średni rozmiar pomocy przyznanej w skali danego miesiąca na jednego uprawnionego, będącego w takiej lub zbliżonej sytuacji jak skarżący, ile osób złożyło w danym miesiącu wnioski o przyznanie tej formy pomocy i na jakie cele oraz ilu potrzebujących z tej formy pomocy korzysta. Powyższe ustalenia winny mieć poparcie w zgromadzonym w aktach sprawy materiale dowodowym. Wyjaśnione fakty należy również przytoczyć w uzasadnieniu decyzji oraz wskazać, jaki mają wpływ na indywidualną sprawę. Organy administracji publicznej orzekające w sprawach przyznania bądź odmowy przyznania pomocy społecznej winny w uzasadnieniu podać konkretnie wysokość kwoty, jaką dysponowały na udzielenie tego rodzaju pomocy, jaka kwota została już rozdysponowana i na jakiego rodzaju potrzeby oraz w jakim rozmiarze były przyznawane przeciętnie usługi opiekuńcze. Organ administracji publicznej powinien przede wszystkim wykazać, jakie miał przyznane środki na pomoc społeczną, w tym na zasiłki celowe i jak je rozdysponował. Ocenę możliwości finansowych gminy należy też odnieść do konieczności zaspokojenia potrzeb innych osób korzystających z pomocy społecznej." (http://www.prawosocjalne.pl/articles/sh ... iekunczych)
Optima


  
Strona 1 z 1    [ Posty: 4 ]
NIE PRZEGAP WAŻNYCH INFORMACJI! POLUB NASZ PROFIL NA FACEBOOKU
[ ZAMKNIJ ]