dodatek kombatancki dochód pomocy

  
Strona 1 z 1    [ Posty: 6 ]

Moderator: heiland

Napisano: 02 wrz 2016, 17:36

Proszę o pomoc.... Pani chciałaby usługi opiekuńcze mam odcinki z emerytur... ale nie wiem czy do dochodu wliczać dodatek kombatancki????
danka8


Napisano: 03 wrz 2016, 14:51

hm.... pomoże ktośśs???
danka 8

Napisano: 03 wrz 2016, 19:25

doliczać
katalog wyłączeń jest zamknięty- art. 8 ust. 4
i nie na w tych wyłączeniach dodatku kombatanckiego- więc nalezy liczyć
światełko

Napisano: 05 wrz 2016, 21:01

Do dochodu ustalonego zgodnie z ust. 3 nie wlicza się: świadczenia pieniężnego i pomocy pieniężnej, o których mowa w ustawie z dnia 20 marca 2015 r. o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów politycznych (Dz. U. poz. 693 i 1220); hm.... już sama nie wiem.... czy ktoś mógłby się jeszcze wypowiedzieć????
danka 8

Napisano: 06 wrz 2016, 8:28

tych świadczeń się nie dolicza do dochodu
USTAWA z dnia 20 marca 2015 r. o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów politycznych

Art. 9.
1. Świadczenie pieniężne przyznaje się w wysokości 400 zł miesięcznie, jeżeli:
1) dochód samotnie gospodarującej osoby uprawnionej nie przekracza kwoty odpowiadającej 120% najniższej emerytury, ogłaszanej przez Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych na podstawie art. 94 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 1440, z późn. zm.), zwanej dalej "najniższą emeryturą", albo
2) dochód na osobę w rodzinie osoby uprawnionej nie przekracza kwoty odpowiadającej 100% najniższej emerytury.
2. Kwota świadczenia pieniężnego, o której mowa w ust. 1, ulega podwyższeniu przy zastosowaniu wskaźnika waloryzacji emerytur i rent - od miesiąca, w którym jest przeprowadzona waloryzacja.
3. Szef Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych ogłasza w formie komunikatu w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski", co najmniej na 7 dni roboczych przed najbliższym terminem waloryzacji, należną od tego terminu kwotę świadczenia pieniężnego.
4. Świadczenie pieniężne przyznaje się na okres 12 miesięcy, począwszy od miesiąca, w którym został złożony wniosek.
5. W przypadku osób, które ukończyły 67 lat świadczenie pieniężne może być przyznane na okres do 60 miesięcy, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach bezterminowo.
6. Osoba uprawniona, której przyznano świadczenie pieniężne, może złożyć kolejny wniosek o przyznanie świadczenia nie wcześniej niż na 3 miesiące przed końcem okresu, na jaki przyznano dotychczas pobierane świadczenie.
7. W przypadku, o którym mowa w ust. 6, świadczenie pieniężne przyznaje się począwszy od miesiąca następującego po miesiącu, w którym upłynął okres, na jaki przyznano dotychczas pobierane świadczenie.

Art. 10.
1. Pomoc pieniężna może być przyznana osobom uprawnionym znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej lub w związku z zaistnieniem zdarzeń losowych.
2. Pomoc pieniężna może być również przyznana na częściowe pokrycie kosztów zakupu wózka inwalidzkiego, sprzętu rehabilitacyjnego, przedmiotów ortopedycznych, środków pomocniczych, dostosowanie pomieszczeń mieszkalnych do rodzaju inwalidztwa oraz opłacanie pomocy pielęgnacyjnej.
3. Pomoc pieniężna może być przyznana, jeżeli:
1) dochód samotnie gospodarującej osoby uprawnionej nie przekracza kwoty odpowiadającej 220% najniższej emerytury;
2) dochód na osobę w rodzinie osoby uprawnionej nie przekracza kwoty odpowiadającej 150% najniższej emerytury.
.........................................
dodatek kombatancki jest przyznawany na podstawie innych przepisów - USTAWA
z dnia 24 stycznia 1991 r.o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego - zatem się moim zdaniem liczy- bo to inna podstawa prawna
Art. 15.
1. Kombatantom i innym osobom uprawnionym, pobierającym emeryturę lub rentę albo uposażenie w stanie spoczynku bądź uposażenie rodzinne, przysługuje dodatek, zwany dalej "dodatkiem kombatanckim", w wysokości 144,25 zł miesięcznie.
2. Dodatek kombatancki przysługuje oprócz emerytury lub renty i nie jest uwzględniany przy obliczaniu wysokości świadczeń określonych w przepisach ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń
światełko

Napisano: 06 wrz 2016, 8:30

reasumując dodatek kombatancki się liczy gdyż jest przyznawany na innej podstawie prawnej niż ta pomoc o której jest mowa w art. 8 ust.4
światełko


  
Strona 1 z 1    [ Posty: 6 ]
NIE PRZEGAP WAŻNYCH INFORMACJI! POLUB NASZ PROFIL NA FACEBOOKU
[ ZAMKNIJ ]