renta rehabilitacyjna

  
Strona 1 z 1    [ Posty: 2 ]

Moderator: heiland

Napisano: 23 wrz 2016, 22:09

taki problem: rodzina otrzymała na niepełnosprawnego synka świadczenie w wysokości 3500 zł. miesięcznie, jest to wywalczone przez nich świadczenie, które wypłaca ubezpieczyciel, w tym wypadku PZU, czy to świadczenie jest dochodem tej rodziny, kto może ma jakieś interpretacje prawne?
jacyków


Napisano: 26 wrz 2016, 15:43

3. Za dochód uważa się sumę miesięcznych przychodów z miesiąca
poprzedzającego złożenie wniosku lub w przypadku utraty dochodu z miesiąca, w
którym wniosek został złożony, bez względu na tytuł i źródło ich uzyskania, jeżeli
ustawa nie stanowi inaczej,
4. Do dochodu ustalonego zgodnie z ust. 3 nie wlicza się:
1) jednorazowego pieniężnego świadczenia socjalnego;
2) zasiłku celowego;
3) pomocy materialnej mającej charakter socjalny albo motywacyjny,
przyznawanej na podstawie przepisów o systemie oświaty;
4) wartości świadczenia w naturze;
5) świadczenia przysługującego osobie bezrobotnej na podstawie przepisów o
promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy z tytułu wykonywania prac
społecznie użytecznych;
5a) świadczenia pieniężnego i pomocy pieniężnej, o których mowa w ustawie z
dnia 20 marca 2015 r. o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach
represjonowanych z powodów politycznych (Dz. U. poz. 693);
6) dochodu z powierzchni użytków rolnych poniżej 1 ha przeliczeniowego;
<7) świadczenia wychowawczego, o którym mowa w ustawie z dnia 11 lutego
2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. poz. 195), oraz
dodatku wychowawczego, o którym mowa w ustawie z dnia 9 czerwca
2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2015 r.
poz. 332, z późn. zm.4)).>
Rita


  
Strona 1 z 1    [ Posty: 2 ]
NIE PRZEGAP WAŻNYCH INFORMACJI! POLUB NASZ PROFIL NA FACEBOOKU
[ ZAMKNIJ ]