Przedłużenie terminu.

  
Strona 1 z 1    [ Posty: 7 ]

Moderator: heiland

Napisano: 12 paź 2016, 11:42

Jako od niedawna nowy prac. mam pytanie do mądrych głów. klient miał przedłużony termin załatwienia sprawy do 15.10 ale nadal nie ma orzeczenia o niepełnosprawności czy mogę ponownie przedłużyć termin np. o 1 miesiąc.
nowy33


Napisano: 12 paź 2016, 14:03

Przedłuż do dnia dostarczenia orzeczenia.
t.franek

Napisano: 12 paź 2016, 21:19

Dzięki za zainteresowanie moim tematem ale wyjaśnię, że klient jeszcze nie otrzymał wezwania do orzecznika i nie wiadomo kiedy to nastąpi choć wysłano końcem września i tu mam dylemat jaki termin ustalić ponownie.
nowy33

Napisano: 13 paź 2016, 10:18

zadzwoń do Zespołu ds Orzekania oni ci powiedzą jaki jest przybliżony termin badania. My tak robimy.
Gość

Napisano: 13 paź 2016, 10:56

W takich przypadkach jest tylko jedno rozwiązanie - zawieszenie postępowania do czasu wydania orzeczenia prze PZDSOoN.
jawka21

Napisano: 13 paź 2016, 12:25

Pięknie dziękuję za pomoc, ale trochę Państwa pomęczę - czy ktoś ma wzór zawieszenia takiego postępowania gdyż klient przebywa w szpitalu i nie znany jest termin powrotu do domu a ja przejąłem klienta po chorej koleżance, może wdrożę się powoli w tą pracę ale na razie mam nawał pracy do tego stress ech.....
nowy33

Napisano: 13 paź 2016, 12:46

........., dnia 19.12.2014 r.
Nr………………………………………..
........................

...................

POSTANOWIENIE

Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w ………………..na podstawie art. 97 § 1 pkt. 4, art. 98 oraz art. 123 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu Postępowania Administracyjnego (Dz.U. z 2016 r. poz. 930 z późń. zm.) w związku z art. 14 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz. U. Z 2016 r. poz. 930, z późń. zm.), działając na podstawie upoważnienia …………….Burmistrza ………………..z dnia ……………...

POSTANAWIA

Zawiesić z urzędu postępowanie w sprawie przyznania świadczenia z pomocy społecznej w formie zasiłku stałego z tyt. niepełnosprawności do czasu rozstrzygnięcia odwołania od orzeczenia z dnia …………….. o lekkim stopniu niepełnosprawności wydanym przez Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w ……………....

UZASADNIENIE
Na podstawie art.97 § 1 pkt 4 Kodeksu postępowania administracyjnego organ administracji publicznej zawiesza postępowanie, gdy rozpatrzenie sprawy i wydanie decyzji zależy od uprzedniego rozstrzygnięcia zagadnienia wstępnego przez inny organ lub sąd.
W dniu …………………….. do tutejszego Ośrodka Pomocy Społecznej wpłynął wniosek o udzielenie świadczenia z pomocy społecznej w formie zasiłku stałego.
W toku prowadzonego postępowania ustalono, iż posiadała Pani orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności ważne do ………………. Wniosek o ponowne ustalenie stopnia niepełnosprawności złożyła Pani w dniu ………... W dniu ………….. odbyło się posiedzenie komisji Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności …………., gdzie otrzymała Pani orzeczenie o lekkim stopniu niepełnosprawności.
W dniu ………….. złożyła Pani podczas wywiadu środowiskowego oświadczenie, iż odwołuje się od uzyskanego orzeczenia.
W związku z powyższym należało zawiesić postępowanie do czasu rozstrzygnięcia zagadnienia wstępnego przez Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w…………………. bądź też organ wyższej instancji.
Zgodnie z art. 103 k.p.a. zawieszenie postępowania wstrzymuje bieg terminów przewidzianych w kodeksie.
W myśl art. 98 § 2 k.p.a. jeżeli w okresie trzech lat od daty zawieszenia postępowania żadna ze stron nie zwróci się o podjęcie postępowania, żądanie wszczęcia postępowania uważa się za wycofane.

POUCZENIE
Na postanowienie w sprawie służy stronie zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gdańsku za pośrednictwem tut. Ośrodka w terminie 7 dni od dnia doręczenia postanowienia.
jawka21


  
Strona 1 z 1    [ Posty: 7 ]
NIE PRZEGAP WAŻNYCH INFORMACJI! POLUB NASZ PROFIL NA FACEBOOKU
[ ZAMKNIJ ]