WZÓR DECYZJI ZM. -DOTYCZY OBIADÓW W SZKOLE.

  
Strona 1 z 1    [ Posty: 3 ]

Moderator: heiland

Napisano: 21 lut 2017, 15:00

PROSZĘ O WZÓR DECYZJI ZMIENIAJĄCEJ.
Mam taka sytuację, że jedno z dzieci w rodzinie, której przyznano pomoc w formie obiadów w szkole, zmieniło szkołę i przebywa cały tydzień poza miejscem zamieszkania, w szkole z internatem.
Proszę o pomoc :(
ania101


Napisano: 21 lut 2017, 15:55

Na podstawie art. 104, 108 i 155 k.p.a. (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 23 ze zm.), w związku z art. 8 ust. 1 pkt 1, art. 37 ust. 1 pkt 1, ust. 2 pkt 1, ust. 3 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 930 ze zm.) oraz zarządzenia ...
POSTANAWIAM
1. zmienić od dnia ... decyzję nr ... z dnia ... w części dot. przyznania pomocy w formie posiłku dla ... - od dnia ... do ... przez ... dni w tygodniu: dzienna stawka żywieniowa wynosi ... zł; typ posiłku - ...
2. Pozostałe warunki decyzji pozostają bez zmian.
UZASADNIENIE
Zgodnie z art. 155 k.p.a. decyzja ostateczna, na mocy której strona nabyła prawo, może być w każdym czasie za zgodą strony zmieniona przez organ administracji publicznej, który ją wydał, lub przez organ wyższego stopnia, jeżeli przepisy szczególne nie sprzeciwiają się uchyleniu lub zmianie takiej decyzji i przemawia za tym interes społeczny lub słuszny interes strony.  W dniu .. złożył Pan podanie z prośbą o ... Wobec powyższego stwierdza się, że zmiana decyzji jest zasadna, ponieważ stosownie do dyspozycji zawartej w art. 155 k.p.a. strona wyraziła zgodę na zmianę decyzji nr ... z dnia  ... a ponadto przemawia za tym słuszny interes. Wobec powyższego należało orzec jak wyżej.
thorgal70
Praktykant
Posty: 24
Od: 16 lis 2016, 13:39

Napisano: 22 wrz 2017, 9:47

Tak się tylko zastanawiam - a jeśli strona nie wyrazi zgody na zmianę decyzji... Poza tym trzeba fatygować stronę, występować o jej zgodę, a przecież sprawa jest oczywista. Jeśli istnieje w ustawie o pomocy społecznej przepis szczególny względem KPA to należy go zastosować. Takim przepisem jest art. 106 ust. 5 ustawy o pomocy społecznej w części dotyczącej zmiany sytuacji osobistej strony, czyli jej miejsca zamieszkania. Stosowanie przepisów KPA w tym przypadku wydaje się nieuzasadnione i dość kłopotliwe z punktu widzenia obligatoryjnego zapewnienia udziału strony w takim postępowaniu (zgoda przecież musi w aktach sprawy być). Klienci ops - jak wynika z doświadczenia - nie są żywo zainteresowani udziałem w ww. postępowaniach w przypadkach, gdy trzeba im coś odebrać lub wygasić. Odnośnie właśnie KPA bardziej wskazanym przepisem byłby - jeśli już - nie 155, ale 162 par. 1 pkt 1 KPA. W końcu w interesie społecznym leży to, aby nie marnotrawić środków z pomocy społecznej na rzecz osoby, która w oczywisty sposób nie skorzysta z takich obiadów. Mając jednak na uwadze brzmienie art. 106 ust. 5 ustawy o pomocy społecznej i to, że jest lex specialis do przepisów KPA przychylałbym się jednak do stosowania tego właśnie przepisu w ww. przypadku.
I jeszcze jedna sprawa - w podstawie prawnej powyższego wzoru jest art. 108 KPA - nadanie rygoru natychmiastowej wykonalności powinno być w tym przypadku chyba uzasadnione. Z automatu każda decyzja przecież nie jest wykonywana z dniem doręczenia. Stąd automatyzm w tym zakresie - wpisywanie art. 108 KPA do podstawy prawnej decyzji tylko dlatego, że jest - wydaje się przeczyć temu o czym mowa w orzecznictwie sądowym...
karol12
Praktykant
Posty: 3
Od: 22 wrz 2017, 8:51


  
Strona 1 z 1    [ Posty: 3 ]
NIE PRZEGAP WAŻNYCH INFORMACJI! POLUB NASZ PROFIL NA FACEBOOKU
[ ZAMKNIJ ]