zasiłek okresowy

  
Strona 1 z 1    [ Posty: 7 ]

Moderator: heiland

Napisano: 29 maja 2017, 9:59

Proszę o pomoc. Pani ma przyznany zasiłek okresowy od 01.04.2017r. do 30.06.2017r. z powodu bezrobocia. 08.05.2017r. została wyrejestrowana z powodu nie stawienia się na wyznaczony termin. Czy zasiłek okresowy przysługuje za m-c maj i uchylamy za czerwiec. Dziękuję
ops pomoc społeczna
Praktykant
Posty: 6
Od: 29 maja 2017, 9:52


Napisano: 29 maja 2017, 10:14

zasiłek okresowy przysługuje tylko do 07.05.2017, trzeba przeliczyć na dni i uchylić decyzję.
marcelka
Praktykant
Posty: 35
Od: 16 mar 2017, 12:21

Napisano: 05 cze 2017, 12:41

Skoro została wyrejestrowana z powodu nie stawienia się w terminie to zakładam, że nadal jest osobą bezrobotną tylko bez takiego statusu w UP. Skoro nie podjęła pracy to jest osoba bezrobotną, więc nie widzę przesłanek do tego aby uchylać decyzję. Poza tym ma prawo odwołać się od decyzji z UP jeśli miała powód który uniemożliwiał jej stawienie się w UP. Druga kwestia to fakt, że może się ona zarejestrować jako poszukująca pracy.

W każdym razie, nie podjęła pracy = jest osobą bezrobotną = więc nie widzę powodu do uchylenia decyzji.
"traktuj innych tak jak oni traktują ciebie"
Ewelin68
Awatar użytkownika
Praktykant
Posty: 12
Od: 16 lis 2016, 18:06

Napisano: 06 cze 2017, 9:10

dla nas osoba bezrobotna, to ta która posiada status osoby bezrobotnej w pup. Bym uchylała
bachus
Stażysta
Posty: 157
Od: 12 lut 2010, 12:56
warszawa, polska

Napisano: 06 cze 2017, 15:23

dokładnie, nie zarejestrowana w PUP = nie jest bezrobotna, a bierna zawodowo = uchylamy
Agniecha2
Referent
Posty: 399
Od: 22 mar 2016, 16:54

Napisano: 09 cze 2017, 20:45

Nie do końca rozumiem dlaczego każdy interpretuje prawo na "swój sposób", ale... wrzucam definicję osoby bezrobotnej.
Zasiłek został wystawiony dla osoby bezrobotnej, a z definicji ta osoba nadal nią jest. Nigdzie w przepisach nie jest napisane, że osoba bezrobotna to osoba zarejestrowana w PUP

Bezrobotny - oznacza osobę - członka rodziny obywatela polskiego, niezatrudnioną i niewykonującą innej pracy zarobkowej, zdolną i gotową do podjęcia zatrudnienia w pełnym wymiarze czasu pracy obowiązującym w danym zawodzie lub służbie albo innej pracy zarobkowej, albo, jeżeli jest osobą niepełnosprawną, zdolną i gotową do podjęcia zatrudnienia, co najmniej w połowie tego wymiaru czasu pracy, nieuczącą się w szkole, z wyjątkiem uczącej się w szkole dla dorosłych lub przystępującej do egzaminu eksternistycznego z zakresu tej szkoły lub w szkole wyższej gdzie studiuje w formie studiów niestacjonarnych, zarejestrowaną we właściwym dla miejsca zameldowania stałego lub czasowego powiatowym urzędzie pracy oraz poszukującą zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, jeżeli:

a) ukończyła 18 lat,

b) nie osiągnęła wieku umerytalnego,

c) nie nabyła prawa do emerytury lub renty z tytułu niezdolności do pracy, renty szkoleniowej, renty socjalnej, renty rodzinnej w wysokości przekraczającej połowę minimalnego wynagrodzenia za pracę albo po ustaniu zatrudnienia, innej pracy zarobkowej, zaprzestaniu prowadzenia pozarolniczej działalności, nie pobiera zasiłku przedemerytalnego, świadczenia przedemerytalnego, świadczenia rehabilitacyjnego, zasiłku chorobowego, zasiłku macierzyńskiego lub zasiłku w wysokości zasiłku macierzyńskiego,

d) nie jest właścicielem lub posiadaczem samoistnym lub zależnym nieruchomości rolnej, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93, z późn. zm.), o powierzchni użytków rolnych przekraczającej 2 ha przeliczeniowe lub nie podlega ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym z tytułu stałej pracy, jako współmałżonek lub domownik w gospodarstwie rolnym o powierzchni użytków rolnych przekraczającej 2 ha przeliczeniowe,

e) nie uzyskuje przychodów podlegających opodatkowaniu podatkiem dochodowym z działów specjalnych produkcji rolnej, chyba, że dochód z działów specjalnych produkcji rolnej, obliczony dla ustalenia podatku dochodowego od osób fizycznych, nie przekracza wysokości przeciętnego dochodu z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 2 ha przeliczeniowych ustalonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego na podstawie przepisów o podatku rolnym, lub nie podlega ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym z tytułu stałej pracy, jako współmałżonek lub domownik w takim gospodarstwie,

f) nie złożyła wniosku o wpis do ewidencji działalności gospodarczej albo po złożeniu wniosku o wpis:

zgłosiła do ewidencji działalności gospodarczej wniosku o zawieszenie wykonywania działalności gospodarczej i okres zawieszenia jeszcze nie upłynął, albo nie upłynął jeszcze okres do, określonego we wniosku o wpis do ewidencji działalności gospodarczej, dnia podjęcia działalności gospodarczej.
"traktuj innych tak jak oni traktują ciebie"
Ewelin68
Awatar użytkownika
Praktykant
Posty: 12
Od: 16 lis 2016, 18:06

Napisano: 09 cze 2017, 20:46

g) nie jest osobą tymczasowo aresztowaną lub nie odbywa kary pozbawienia wolności, z wyjątkiem kary pozbawienia wolności odbywanej poza zakładem karnym w systemie dozoru elektronicznego

h) nie uzyskuje miesięcznie przychodu w wysokości przekraczającej połowę minimalnego wynagrodzenia za pracę, z wyłączeniem przychodów uzyskanych z tytułu odsetek lub innych przychodów od środków pieniężnych zgromadzonych na rachunkach bankowych,

i) nie pobiera na podstawie przepisów o pomocy społecznej zasiłku stałego,

j) nie pobiera, na podstawie przepisów o świadczeniach rodzinnych, świadczenia pielęgnacyjnego lub dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu samotnego wychowywania dziecka i utraty prawa do zasiłku dla bezrobotnych na skutek upływu ustawowego okresu jego pobierania,

k) nie pobiera po ustaniu zatrudnienia świadczenia szkoleniowego.

l) nie podlega na podstawie odrębnych przepisów obowiązkowi ubezpieczenia społecznego, z wyjątkiem ubezpieczenia społecznego rolników.
"traktuj innych tak jak oni traktują ciebie"
Ewelin68
Awatar użytkownika
Praktykant
Posty: 12
Od: 16 lis 2016, 18:06


  
Strona 1 z 1    [ Posty: 7 ]
NIE PRZEGAP WAŻNYCH INFORMACJI! POLUB NASZ PROFIL NA FACEBOOKU
[ ZAMKNIJ ]