Decyzje - schronisko- bezdomny - wzór

  
Strona 1 z 1    [ Posty: 5 ]

Moderator: heiland

Napisano: 11 gru 2017, 14:56

Witam posiada ktoś wzór decyzji przyznającej świadczenie w postaci schronienia i wzór decyzji o odpłatności za pobyt w schroniku?
Krystynka
Stażysta
Posty: 63
Od: 20 lut 2016, 20:20


Napisano: 12 gru 2017, 9:07

Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w ....... działając z upoważnienia Burmistrza Miasta ........ na podstawie art. 104,107 § KPA (t.j. Dz.U. z 2017r., poz. 1275) , w związku z art. 6 pkt 8, art. 8 ust. 1 pkt 1, art. 48, art. 48a ust. 1,2 i 5, art 48b ust. 2, art. 98, art. 106 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (t.j. Dz.U. z 2017 poz. 1769) w oparciu o Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 lipca 2015r. w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej (Dz.U. z 2015r., poz. 1058) - po rozpatrzeniu wniosku.......
POSTANAWIAM
1. Przyznać świadczenie z pomocy społecznej w formie schronienia i posiłku dla Pani ........ w ..........., ....., ul. ........ od dnia 1 października 2017 do dnia 31 grudnia 2017.
2. Ustalić w stosunku do Pani odpłatność za pobyt w placówce w wys. 70% swojego dochodu.
mikannn
Stażysta
Posty: 140
Od: 17 mar 2017, 15:01

Napisano: 12 gru 2017, 9:43

(miejscowość / data)
Decyzja
w sprawie ustalenia prawa do niezbędnego schronienia
Pan/i ...........
zam..........

Dyrektor / Kierownik .................... Ośrodka Pomocy Społecznej w ...................., działając na podstawie zarządzenia / upoważnienia .................... z dnia .................... r. Nr .................... w sprawie ...................., jak również działając w oparciu o postanowienia art. 104, art. 107 oraz art. 108 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz.U. z 2016 r. poz. 23 z późn. zm.); art. 2, art. 3, art. 4, art. 8 ust. 1–4 i 9, art. 14, art. 17 ust. 1 pkt 3, art. 36 pkt 2 lit. i, art. 48, art. 48a ust. 1–5, art. 96 ust. 1, 2 i 4, art. 101 ust. 1, art. 106 ust. 1 i 3, art. 110 ust. 1, 3, 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jednolity: Dz.U. z 2016 r. poz. 930 z późn. zm.); § 2 ust. 1 i 5 rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 sierpnia 2016 r. w sprawie rodzinnego wywiadu środowiskowego (Dz.U. z 2016 r. poz. 1406 z późn. zm.); § 1 pkt 1 lit. a–b rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 lipca 2015 r. w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej (Dz.U. z 2015 r. poz. 1058); § … uchwały Rady Gminy / Miasta z dnia .................... r. Nr .................... w sprawie ....................;
na skutek wszczęcia przez .................... Ośrodek Pomocy Społecznej w .................... postępowania administracyjnego na wniosek Pana(i) .................... w przedmiocie ustalenia prawa do świadczenia niepieniężnego z pomocy społecznej w postaci schronienia;
orzeka, co następuje:
ORZECZENIE
1. Ustalam na rzecz Pana(i) ...................., zam. ...................., prawo do pobytu w Schronisku im. ...................., z siedzibą w ...................., w okresie od .................... r. do .................... r.
2. Ustalam odpłatność za pobyt w ww. instytucji w wysokości po .................... zł (słownie: .................... złotych 00/100) miesięcznie.
3. Z uwagi na wyjątkowo ważny interes strony decyzji niniejszej nadaję rygor natychmiastowej wykonalności.
UZASADNIENIE
Dyrektor / Kierownik .................... Ośrodka Pomocy Społecznej, działając z upoważnienia Wójta / Burmistrza / Prezydenta Miasta ...................., wydając niniejsze rozstrzygnięcie, ustalił(a) następujący stan prawny.
Zgodnie z art. 48 i art. 41a ust. 1–2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jednolity: Dz.U. z 2016 r. poz. 930 z późn. zm.) osoba lub rodzina ma prawo do schronienia, posiłku i niezbędnego ubrania, jeżeli jest tego pozbawiona. Udzielenie schronienia następuje przez przyznanie tymczasowego miejsca w noclegowni albo schronisku dla osób bezdomnych. Schronisko dla osób bezdomnych zapewnia osobom bezdomnym, które podpisały kontrakt socjalny, całodobowe, tymczasowe schronienie oraz usługi ukierunkowane na wzmacnianie aktywności społecznej, wyjście z bezdomności i uzyskanie samodzielności życiowej. Noclegownia zapewnia schronienie osobom bezdomnym, świadcząc tymczasową pomoc w postaci miejsca noclegowego, w ramach której umożliwia spędzenie nocy w warunkach gwarantujących ochronę życia i zdrowia. Tymczasowe schronienie może być udzielone również w formie ogrzewalni, która umożliwia interwencyjny, bezpieczny pobyt w ogrzewanych pomieszczeniach wyposażonych co najmniej w miejsca siedzące. W noclegowni, schronisku dla osób bezdomnych lub ogrzewalni mogą przebywać osoby zdolne do samoobsługi, których stan zdrowia nie zagraża zdrowiu i życiu innych osób przebywających w placówce.
pawel.w
Referent
Posty: 333
Od: 20 mar 2017, 9:22

Napisano: 12 gru 2017, 9:45

c.d.
Dalej wskazać należy na postanowienia art. 96 ust. 1, 2 i 4 ustawy o pomocy społecznej, gdzie usta-wodawca przesądził, że obowiązek zwrotu wydatków poniesionych na świadczenia z pomocy spo-łecznej spoczywa w pierwszej kolejności na osobie i rodzinie korzystającej ze świadczeń z pomocy społecznej. Wydatki na usługi, pomoc rzeczową, posiłki, zasiłki na ekonomiczne usamodzielnienie, zasiłki okresowe i zasiłki celowe przyznane pod warunkiem zwrotu podlegają zwrotowi w części lub całości, jeżeli dochód na osobę w rodzinie osoby zobowiązanej do zwrotu wydatków przekracza kwo-tę kryterium dochodowego (art. 96 ust. 2 ww. ustawy). Rada gminy określa w drodze uchwały zasady zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej, o których mowa powyżej, będących w zakresie zadań własnych (art. 96 ust. 4 ww. ustawy).
Z kompetencji powyższej Rada Gminy / Miasta skorzystała w uchwale z dnia .................... r. Nr .................... w sprawie ....................
Zgodnie z ww. aktem prawa miejscowego

(wskazać na podstawowe założenia uchwały traktujące o zasadach zwrotu wydatków)
Wskazać należy także na ...................., która to uchwała / zarządzenie wskazuje na koszt pobytu w .................... Zgodnie z ww. dokumentem miesięczny koszt pobytu w ww. instytucji ustalono na poziomie .................... zł.
W ostatniej kolejności przywołać należy postanowienia rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 lip-ca 2015 r. w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej. Rozporządzeniem tym (poczynając od 1 października 2015 r.) przesądzono, że kryterium dochodowe dla osoby samotnie gospodarującej wynosić będzie 634,00 zł, a kryterium dla osoby gospodarującej w rodzinie wynosić będzie 514,00 zł. Kryterium dochodowe rodziny obliczymy więc, mnożąc kryterium dochodowe na osobę w rodzinie (514,00 zł) przez liczbę osób w rodzinie. Co ważne, prawo do świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej przysługuje tylko i wy-łącznie osobom / rodzinom, które spełniają powyższe kryteria dochodowe (art. 8 ustawy o pomocy społecznej).
Na podstawie materiału dowodowego zgromadzonego w sprawie Dyrektor / Kierownik .................... Ośrodka Pomocy Społecznej w .................... ustalił(a) następujący stan faktyczny.


(stan faktyczny wskazujący na złożenie wniosku o przyznanie schronienia, przeprowadzenie wywiadu środowiskowego, dochody osoby / rodziny, fakt spełnienia / niespełnienia kryterium dochodowego, brak lokalu, w którym wnioskodawca mógłby zamieszkiwać)
Biorąc pod uwagę powyższe, Dyrektor / Kierownik .................... Ośrodka Pomocy Społecznej w .................... stanął(ęła) na stanowisku, zgodnie z którym na rzecz Pana(i) .................... należało ustalić prawo do pobytu w .................... Jak ustalono w drodze wywiadu środowiskowego, Pan(i) .................... spełnia bowiem wszystkie prawem przewidziane przesłanki, niezbędne dla korzystania z tego rodzaju wsparcia.
Uzasadniając rozstrzygnięcie w kwestii orzeczenia o obowiązku zwrotu wydatków Gminy / Miasta ...................., wyjaśnić należy, że aktualnie ustalony dochód wnioskodawcy kształtuje się na poziomie .................... Dochód ten przekracza kryterium dochodowe z ustawy o pomocy społecznej, które uprawnia do bezpłatnego wsparcia w postaci pobytu w .................... Co ważne, tak ustalony dochód należało zakwalifikować do przedziału od ...% do ...% kryterium dochodowego (tabela Nr .................... uchwały Rady Gminy / Miasta w ....................), stąd odpłatność ustalić należało w wysokości .................... kosztu pobytu w ....................
Dlatego też orzeczono jak w sentencji.
Ubocznie jedynie wyjaśnić należy, że decyzji niniejszej, z uwagi na wyjątkowo ważny interes strony, którego upatrywać należy w konieczności szybkiego skorzystania z pomocy społecznej w celu zabezpieczenia schronienia od dnia doręczenia niniejszej decyzji, nadano rygor natychmiastowej wykonalności.
pawel.w
Referent
Posty: 333
Od: 20 mar 2017, 9:22

Napisano: 12 gru 2017, 9:47

c.d.
POUCZENIE
Od niniejszej decyzji przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w ...................., z siedzibą ...................., za pośrednictwem Dyrektora / Kierownika .................... Ośrodka Pomocy Społecznej w ...................., w terminie 14 dni od daty doręczenia niniejszej de-cyzji.
Kwotę stanowiącą zwrot wydatków Gminy / Miasta .................... należy wpłacać w okresach mie-sięcznych na rachunek ...................., w terminie do .................... każdego miesiąca.
.................... Ośrodka Pomocy Społecznej w .................... informuje ponadto o obowiązku niezwłocznego przekazania przez świadczeniobiorcę informacji dotyczącej zmiany jego sytuacji dochodowej, zdrowotnej, majątkowej lub rodzinnej.
Uchybienie obowiązkowi, o którym mowa powyżej, może stanowić podstawę do wydania decyzji orzekającej o obowiązku zwrotu wydatków Gminy / Miasta ...................., w większej niż dotychczas wysokości.
Biorąc pod uwagę powyższe, .................... Ośrodek Pomocy Społecznej w .................... informuje o obowiązku niezwłocznego poinformowania pracownika socjalnego tut. Ośrodka o każdej zmianie sytuacji dochodowej, majątkowej, zdrowotnej bądź rodzinnej.
W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia or-ganowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.
Otrzymują:
1) adresat,
2) aa.
pawel.w
Referent
Posty: 333
Od: 20 mar 2017, 9:22


  
Strona 1 z 1    [ Posty: 5 ]
NIE PRZEGAP WAŻNYCH INFORMACJI! POLUB NASZ PROFIL NA FACEBOOKU
[ ZAMKNIJ ]