Decyzja w wprawie odpłatności za pobyt w DPS

  
Strona 1 z 1    [ Posty: 4 ]

Moderator: heiland

Napisano: 09 maja 2018, 12:51

Witam, wydaję decyzję w sprawie odpłatności za pobyt w DPS. Syn jest zobowiązany do ponoszenia częściowej opłaty tak wynika z wywiadu. Więc trzeba zawrzeć z nim umowę określającą kwotę wpłaty, termin itd. Mógłby mi ktoś przesłać wzór takiej umowy. Bardzo proszę.
Marysia1
Praktykant
Posty: 23
Od: 15 mar 2018, 12:18


Napisano: 09 maja 2018, 14:40

Nikt nie ma takiej umowy? Pomóżcie sprawa naprawdę pilna jutro ma przyjść osoba żeby podpisać, a ja jeszcze nie mam zredagowanej. Pomocy
Marysia1
Praktykant
Posty: 23
Od: 15 mar 2018, 12:18

Napisano: 09 maja 2018, 14:59

UMOWA nr dotycząca ponoszenia odpłatności za pobyt Pani ….w DPS w …..
zawarta w dniu ….... pomiędzy:
1. GOPS …..zwanym dalej Ośrodkiem, reprezentowanym przez Kierownika – ….., a
2. Panem …... (ojcem) zam. …...., legitymującym się dowodem osobistym nr …................……., PESEL ……...........................
Niniejsza umowa zawierana zostaje na podstawie art. 103 ust. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r o pomocy społecznej (tekst jednolity Dz.U. z 2017r. poz.1769 z późn. zm.)
§ 1
1. Przedmiotem umowy jest ustalenie wysokości opłaty, ponoszonej przez zobowiązanego do ponoszenia opłaty, za pobyt w DPS w ... Pani …... stopień pokrewieństwa – córka.
2. Tut. Ośrodek informuje, że całkowity miesięczny koszt pobytu Pani w DPS wynosić będzie …. zł w tym osoba skierowana ponosić będzie 70% swojego świadczenia tj. ….. zł.
3. Zobowiązany oświadcza, że zobowiązuje się dopłacać do pobytu Pani ... w DPS ... kwotę …. zł miesięcznie.
4. GOPS …. będzie ponosił koszty wynikające z różnicy jaka będzie ponosiła osoba kierowana do DPS oraz dopłaty Pana...., a kosztami utrzymania w DPS w …. tj. kwota ... zł.
5. Strony umowy będą każdorazowo informowane o wszelkich zmianach mających wpływ na wysokość opłaty leżącej po stronie GOPS w …..
6. Kwota, o której mowa w punkcie 3 nie ulega zmianie bez względu na zmianę kosztu utrzymania w DPS w oraz zmianę wysokości świadczeń Pani …..
§ 2
1. Kwotę określoną w § 1 pkt 3 zobowiązany wpłacać będzie w terminie do 10-go każdego miesiąca od daty umieszczenia w DPS na rachunek bankowy GOPS tj.:
§ 3
1. Strony zawierają niniejsza umowę na czas nieokreślony od dnia umieszczenia Pani ..w DPS
2. Strona może rozwiązać niniejszą umowę za 3-miesięcznym okresem wypowiedzenia.
3. Umowa niniejsza wygasa z datą śmierci osoby skierowanej do DPS lub po opuszczeniu DPS
§ 4
1. Umowa obowiązuje od dnia umieszczenia i zostaje zawarta na okres pobytu W/w w DPS.
§ 5
W zakresie nieuregulowanym niniejszą umową mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego, kodeksu rodzinnego i opiekuńczego oraz ustawy o pomocy społecznej.
§ 6
Niniejsza umowa została sporządzona w 3 jednobrzmiących egzemplarzach, w tym 1 dla zobowiązanego do ponoszenia opłaty, a 2 dla tut. Ośrodka.

…............................................... …......................................................
Podpis kierownika Zobowiązany do ponoszenia opłat
ewaewa
Stażysta
Posty: 59
Od: 05 cze 2017, 9:26

Napisano: 09 maja 2018, 15:03

Bardzo dziękuję :)
Marysia1
Praktykant
Posty: 23
Od: 15 mar 2018, 12:18


  
Strona 1 z 1    [ Posty: 4 ]
NIE PRZEGAP WAŻNYCH INFORMACJI! POLUB NASZ PROFIL NA FACEBOOKU
[ ZAMKNIJ ]