Wzór Decyzji kierującej do DPS-u

  
Strona 1 z 1    [ Posty: 2 ]

Moderator: heiland

Napisano: 24 maja 2018, 13:14

Witam, może ktoś się podzieli decyzja kierującą do DPS. z góry dziekuję
inspektor123
Stażysta
Posty: 168
Od: 11 kwie 2017, 12:15


Napisano: 25 maja 2018, 13:28

Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w ...., działając z upoważnienia Burmistrza Miasta ...... w oparciu o postanowienia art. 104, art. 107 oraz art. 108 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz.U. z 2017r. poz. 1257 z późn. zm.); art. 2, art. 3, art. 4, art. 8 ust. 1-4 i 9, art. 14, art. 17 ust. 1 pkt 16, art. 36 pkt 2 lit. o, art. 54, art. 59, art. 101 ust. 1, art. 106 ust. 1 i 3, art. 110 ust. 1, 3, 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 1769 z późn. zm.); § 2 ust. 1 i 5 Rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 sierpnia 2016 r. w sprawie rodzinnego wywiadu środowiskowego (Dz. U. z 2016 r. poz. 1406 z późn. zm.); § 1 pkt 1 lit. a-b Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 lipca 2015 r. w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej (Dz. U. z 2015r. poz. 1058); § 8 i § 10 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 sierpnia 2012 r. w sprawie domów pomocy społecznej (Dz. U. z 2012 r. poz. 964 z późn. zm.) - po rozpatrzeniu wniosku Nr ... z dnia ...... złożonego przez ......
POSTANAWIAM
1. Skierować Pana/Panią ..... do domu pomocy społecznej przeznaczonego dla ....... z siedzibą w ......
2. Z uwagi na wyjątkowo ważny interes strony decyzji niniejszej nadaję rygor natychmiastowej wykonalności.
UZASADNIENIE
...............................
POUCZENIE
Stosownie do art. 109 ustawy o pomocy społecznej, korzystający ze świadczeń pieniężnych pomocy społecznej zobowiązani są poinformować kierownika tut. Ośrodka o każdej zmianie w ich sytuacji osobistej i majątkowej, która wiąże się z podstawą do przyznania świadczeń. Należności z tytułu wydatków na świadczenia pomocy społecznej oraz nienależnie pobranych świadczeń podlegają ściągnięciu przymusowemu w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. Zgodnie z art. 127a KPA, strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna. Od niniejszej decyzji przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w ....... za pośrednictwem organu wydającego decyzję w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.
mikannn
Stażysta
Posty: 140
Od: 17 mar 2017, 15:01


  
Strona 1 z 1    [ Posty: 2 ]
NIE PRZEGAP WAŻNYCH INFORMACJI! POLUB NASZ PROFIL NA FACEBOOKU
[ ZAMKNIJ ]