wystąpienie o spór kompetencyjny

  
Strona 1 z 1    [ Posty: 8 ]

Moderator: heiland

Napisano: 14 cze 2018, 12:53

muszę wystąpić o spór kompetencyjny z innym ops
województwo to samo
nie mam się kogo podpytać a u nas jest to pierwszy raz
jak się do tego zabrać

proszę o pomoc
Pierre
Stażysta
Posty: 50
Od: 19 wrz 2017, 14:53


Napisano: 14 cze 2018, 13:24

Witam:)

piszesz wniosek o rozstrzygnięcie sporu o właściwość.
We wniosku piszesz uzasadnienie dlaczego wchodzisz w spór z innym ośrodkiem. Spisujesz wykaz akt, które wysyłasz.
przesyłasz wniosek do osoby, której spór dotyczy (klienta)
andzia18264
Praktykant
Posty: 7
Od: 16 sie 2013, 13:15
lublin, polska

Napisano: 14 cze 2018, 13:48

a do jakiego sądu mam wysłać?
Pierre
Stażysta
Posty: 50
Od: 19 wrz 2017, 14:53

Napisano: 14 cze 2018, 14:34

Do Waszego wspólnego WSA. Chyba, że macie również wspólne SKO - to wtedy tam wysyłasz. Pamiętaj, że spór jest pomiędzy organami gminy, a nie OPS-ami. A więc w sporze jest wójt z wójtem (lub burmistrzem, prezydentem miasta) :mrgreen:
***Nie udzielam porad na prywatne wiadomości***
Ten z Łopieki
Awatar użytkownika
Referent
Posty: 370
Od: 01 lut 2018, 11:37
Wygnajewo - okolica biedna, ale przyjemna ;)

Napisano: 14 cze 2018, 15:32

dzięki za pomoc
Pierre
Stażysta
Posty: 50
Od: 19 wrz 2017, 14:53

Napisano: 17 kwie 2019, 9:05

Witam, czy ma ktoś wzór wniosku do SKO dotyczący sporu o właściwość miejscową?
Proszę o pomoc bo pierwszy raz mamy taką sytuację.
florentina
Praktykant
Posty: 6
Od: 18 paź 2018, 8:44

Napisano: 17 kwie 2019, 10:24

(miejscowość / data)

Samorządowe Kolegium Odwoławcze
w ..................


Wnioskodawca:
Wójt / Burmistrz / Prezydent Miasta

(siedziba)

Organ pozostający w sporze:
Wójt / Burmistrz / Prezydent Miasta

(siedziba)

Wniosek
o rozstrzygnięcie sporu o właściwość
Działając w imieniu Wójta / Burmistrza / Prezydenta Miasta .................... (pełnomocnictwo w załączeniu), na podstawie art. 22 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz.U. z 2016 r. poz. 23 z późn. zm.), wnoszę o rozstrzygnięcie sporu o właściwość pomiędzy Wójtem / Burmistrzem / Prezydentem Miasta .................... a Wójtem / Burmistrzem / Prezydentem Miasta .................... poprzez wskazanie organu właściwego do ustalenia na rzecz Pana(i) .................... prawa do świadczenia z pomocy społecznej w postaci .................... .

Ponadto wnoszę o zasądzenie od strony przeciwnej zwrotu kosztów postępowania według norm prze-pisanych.
Uzasadnienie
Zgodnie z postanowieniami art. 101 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jednolity: Dz.U. z 2016 r. poz. 930 z późn. zm.) właściwość miejscową gminy dla realizacji zadań przewidzianych w ww. ustawie ustala się według miejsca zamieszkania osoby ubiegającej się o świadczenie.

Z kolei w myśl postanowień art. 25–28 Kodeksu cywilnego miejscem zamieszkania osoby fizycznej jest miejscowość, w której osoba ta przebywa z zamiarem stałego pobytu (art. 25 k.c.). Miejscem zamieszkania dziecka pozostającego pod władzą rodzicielską jest miejsce zamieszkania rodziców albo tego z rodziców, któremu wyłącznie przysługuje władza rodzicielska lub któremu zostało powierzone wykonywanie władzy rodzicielskiej. Jeżeli władza rodzicielska przysługuje na równi obojgu rodzicom mającym osobne miejsce zamieszkania, miejsce zamieszkania dziecka jest u tego z rodziców, u którego dziecko stale przebywa. Jeżeli dziecko nie przebywa stale u żadnego z rodziców, jego miejsce zamieszkania określa sąd opiekuńczy (art. 26 k.c.).

W odniesieniu do miejsca zamieszkania osoby pozostającej pod opieką ustawodawca przesądził, że miejscem jej zamieszkania będzie zawsze miejsce zamieszkania opiekuna prawnego (art. 27 k.c.). Wskazać należy także na postanowienia art. 28 k.c., zgodnie z którym to można mieć tylko jedno miejsce zamieszkania.
pawel.w
Referent
Posty: 301
Od: 20 mar 2017, 9:22

Napisano: 17 kwie 2019, 10:26

cd.
W ostatniej kolejności wskazać należy na ugruntowane już orzecznictwo sądowe, traktujące o sposo-bie ustalenia miejsca zamieszkania osoby wnioskującej o przyznanie świadczeń z pomocy społecznej. Jak wyjaśnił Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie w uzasadnieniu wyroku z dnia 5 marca 2015 r. (sygn. akt II SA/Sz 1135/14), „Ustawa o pomocy społecznej nie definiuje pojęcia «miejsce zamieszkania». W związku z powyższym, wychodząc z zasady jednolitości systemu prawa, należy uwzględnić regulację zawartą w przepisach Kodeksu cywilnego. Zgodnie z art. 25 tego Kodeksu miejscem zamieszkania osoby fizycznej jest miejscowość, w której osoba ta przebywa z zamiarem stałego pobytu. W świetle art. 101 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej w zw. z art. 25 k.c. o miejscu zamieszkania decydują dwa czynniki: zewnętrzny (fakt przebywania) i wewnętrzny (zamiar stałego pobytu). Wyrażenie zamiaru stałego pobytu nie jest czynnością prawną, a tym samym nie wymaga złożenia stosownego oświadczenia woli. Wystarczy, że zamiar taki wynika z zachowania danej osoby polegającego na ześrodkowaniu jej czynności życiowych w danej miejscowości. W judykaturze i piśmiennictwie prawniczym przyjmuje się, że samo zameldowanie nie dowodzi zamieszkiwania w danej miejscowości, czyli adres zameldowania nie przesądza o miejscu zamieszkania osoby fizycznej. O zamiarze stałego pobytu można mówić wówczas, gdy występują okoliczności pozwalające przeciętnemu obserwatorowi na wyciągnięcie wniosku, że określona miejscowość jest głównym ośrodkiem działalności dorosłej osoby fizycznej (takie stanowisko przedstawił Naczelny Sąd Administracyjny w postanowieniu z dnia 24 września 2014 r., sygn. akt I OW 96/14).”

Materiał dowodowy zgromadzony w sprawie pozwala twierdzić, że

(stan faktyczny sprawy wskazujący na złożenie podania przez osobę zainteresowaną / zawiadomienie o przekazaniu podania do tut. ośrodka / ustalenia faktyczne wskazujące na inne niż w zawiadomieniu miejsce zamieszkania strony)

Biorąc pod uwagę powyższe, w przekonaniu wnioskodawcy organem administracji miejscowo wła-ściwym do rozpatrzenia podania Pana(i) .................... o .................... będzie Wójt / Burmistrz / Prezydent Miasta ...................., a w konsekwencji .................... Ośrodek Pomocy Społecznej w .................... jako jednostka organizacyjna gminy właściwa rzeczowo do załatwiania spraw z zakresu pomocy społecznej.

Materiał dowodowy zgromadzony w sprawie wskazuje jednoznacznie, że głównym ośrodkiem dzia-łalności wnioskodawcy jest miasto / gmina ....................

Dlatego też, w imieniu mocodawcy, wnoszę jak w osnowie wniosku.

Na koniec przywołać należy przepisy traktujące o organie właściwym dla rozstrzygnięcia niniejszego sporu kompetencyjnego. Zgodnie z art. 22 § 1 pkt 1 Kodeksu postępowania administracyjnego spory o właściwość pomiędzy organami jednostek samorządu terytorialnego rozstrzyga wspólny dla nich organ wyższego stopnia, a w razie braku takiego organu – sąd administracyjny.
Z uwagi na fakt, że Samorządowe Kolegium Odwoławcze w .................... jest organem wyższego stopnia dla obu stron sporu, to właśnie ww. organ będzie właściwy w sprawie rozstrzygnięcia niniejszego sporu kompetencyjnego.

(podpis osoby uprawnionej do reprezentacji)

Załączniki:
– zawiadomienie o przekazaniu sprawy z dnia .................... r.;
– pozostała dokumentacja sprawy;
– potwierdzenie wniesienia opłaty skarbowej od pełnomocnictwa 17 zł.

Otrzymują:
1) adresat,
2) d.w. Wójt / Burmistrz / Prezydent Miasta ....................,
3) aa.
pawel.w
Referent
Posty: 301
Od: 20 mar 2017, 9:22


  
Strona 1 z 1    [ Posty: 8 ]
NIE PRZEGAP WAŻNYCH INFORMACJI! POLUB NASZ PROFIL NA FACEBOOKU
[ ZAMKNIJ ]