wzór decyzji dożywianie z programu rządowego- pomoże ktoś

  
Strona 1 z 1    [ Posty: 4 ]

Moderator: heiland

Napisano: 18 lip 2018, 19:12

czy mogłabym prosic o wzór takiej decyzji? Będę wdzięczna :D :D :D
ecomet3
Stażysta
Posty: 52
Od: 04 lip 2017, 18:59


Napisano: 19 lip 2018, 7:39

(oznaczenie organu) (miejscowość / data)
Decyzja Nr ....................
w sprawie ustalenia prawa do jednego gorącego posiłku dziennie
Sz.P.

Dyrektor / Kierownik .................... Ośrodka Pomocy Społecznej w ...................., działając na podstawie zarządzenia / upoważnienia .................... z dnia .................... r. Nr .................... w sprawie ...................., jak również działając w oparciu o postanowienia art. 104, art. 107 oraz art. 108 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz.U. z 2016 r. poz. 23 z późn. zm.); art. 2, art. 3, art. 4, art. 8 ust. 1–4 i 9, art. 14, art. 17 ust. 1 pkt 3, art. 36 pkt 2 lit. j, art. 48, art. 48b ust. 2–5, art. 96 ust. 1, 2 i 4, art. 101 ust. 1, art. 106 ust. 1 i 3, art. 110 ust. 1, 3, 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jednolity: Dz.U. z 2016 r. poz. 930 z późn. zm.); § 2 ust. 1 i 5 rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 sierpnia 2016 r. w sprawie rodzinnego wywiadu środowiskowego (Dz.U. z 2016 r. poz. 1406 z późn. zm.) § 1 pkt 1 lit. a–b rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 lipca 2015 r. w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej (Dz.U. z 2015 r. poz. 1058); § … uchwały Rady Gminy / Miasta z dnia .................... r. Nr .................... w sprawie ....................;
na skutek wszczęcia przez .................... Ośrodek Pomocy Społecznej w .................... postępowania administracyjnego na wniosek Pana(i) .................... w przedmiocie ustalenia prawa do świadczenia niepieniężnego z pomocy społecznej w postaci jednego gorącego posiłku dziennie;
orzeka, co następuje:
ORZECZENIE
1. Ustalam na rzecz Pana(i) ...................., zam. ...................., prawo do bezpłatnego jednego gorącego posiłku dziennie, realizowanego od poniedziałku do piątku, w okresie od .................... r. do .................... r.
2. Z uwagi na wyjątkowo ważny interes strony decyzji niniejszej nadaję rygor natychmiastowej wykonalności.
UZASADNIENIE
Dyrektor / Kierownik .................... Ośrodka Pomocy Społecznej, działając z upoważnienia Wójta / Burmistrza / Prezydenta Miasta ...................., wydając niniejsze rozstrzygnięcie, ustalił(a) następujący stan prawny.
Zgodnie z art. 48 oraz art. 48b ust. 2–5 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jednolity: Dz.U. z 2016 r. poz. 930 z późn. zm.) osoba lub rodzina ma prawo do schronienia, posiłku i niezbędnego ubrania, jeżeli jest tego pozbawiona. Pomoc doraźna albo okresowa w postaci jednego gorącego posiłku dziennie przysługuje osobie, która własnym staraniem nie może go sobie zapewnić. Pomoc, o której mowa powyżej, przyznana dzieciom i młodzieży w okresie nauki w szkole może być realizowana w formie zakupu posiłków. Osoba lub rodzina może otrzymać pomoc w formie rzeczowej w postaci produktów żywnościowych. Warto wyjaśnić także, że pomoc w postaci żywności, przyznawana dzieciom i młodzieży, jak również pomoc realizowana w sytuacji kryzysowej, występującej na skalę masową (m.in. klęska żywiołowa albo zdarzenie losowe), nie wymaga przeprowadzenia rodzinnego wywiadu środowiskowego oraz wydania decyzji administracyjnej, a wydatki poniesione na udzieloną pomoc nie podlegają zwrotowi.
pawel.w
Referent
Posty: 333
Od: 20 mar 2017, 9:22

Napisano: 19 lip 2018, 7:41

cd.
Dalej wskazać należy na postanowienia art. 96 ust. 1, 2 i 4 ustawy o pomocy społecznej, gdzie usta-wodawca przesądził, że obowiązek zwrotu wydatków poniesionych na świadczenia z pomocy spo-łecznej spoczywa w pierwszej kolejności na osobie i rodzinie korzystającej ze świadczeń z pomocy społecznej. Wydatki na usługi, pomoc rzeczową, posiłki, zasiłki na ekonomiczne usamodzielnienie, zasiłki okresowe i zasiłki celowe przyznane pod warunkiem zwrotu podlegają zwrotowi w części lub całości, jeżeli dochód na osobę w rodzinie osoby zobowiązanej do zwrotu wydatków przekracza kwo-tę kryterium dochodowego (art. 96 ust. 2 ww. ustawy). Rada gminy określa w drodze uchwały zasady zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej, o których mowa powyżej, będących w zakresie zadań własnych (art. 96 ust. 4 ww. ustawy).
Z kompetencji powyższej Rada Gminy / Miasta skorzystała w uchwale z dnia .................... r. Nr .................... w sprawie ....................
Zgodnie z ww. aktem prawa miejscowego

(wskazać na podstawowe założenia uchwały traktujące o zasadach zwrotu wydatków za gorący posiłek)
W ostatniej kolejności przywołać należy postanowienia rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 lip-ca 2015 r. w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej. Rozporządzeniem tym (poczynając od 1 października 2015 r.) przesądzono, że kryterium dochodowe dla osoby samotnie gospodarującej wynosić będzie 634,00 zł, a kryterium dla osoby gospodarującej w rodzinie wynosić będzie 514,00 zł.
Na podstawie materiału dowodowego zgromadzonego w sprawie Dyrektor / Kierownik .................... Ośrodka Pomocy Społecznej w .................... ustalił(a) następujący stan faktyczny.


(stan faktyczny wskazujący na złożenie wniosku o przyznanie pomocy w postaci posiłku, przeprowadzenie wywiadu środowiskowego, dochody osoby / rodziny, fakt spełnienia / niespełnienia kryterium dochodowego, trudna sytuacja dochodowa uzasadniająca brak możliwości zabezpieczenia / przygotowania posiłku)
Biorąc pod uwagę powyższe, Dyrektor / Kierownik .................... Ośrodka Pomocy Społecznej w .................... stanął(ęła) na stanowisku, zgodnie z którym na rzecz Pana(i) .................... należało ustalić prawo do bezpłatnych posiłków. Jak ustalono w drodze wywiadu środowiskowego, Pan(i) ...................., z uwagi na bardzo trudną sytuację dochodową oraz brak odpowiednich warunków lokalowych, nie jest w stanie samodzielnie przygotowywać sobie posiłków.
Uzasadniając rozstrzygnięcie w kwestii odstąpienia od zwrotu wydatków Gminy / Miasta ...................., wyjaśnić należy, że aktualnie ustalony dochód wnioskodawcy kształtuje się na poziomie .................... Dochód ten nie przekracza odpowiedniego kryterium dochodowego z ustawy o pomocy społecznej / …% odpowiedniego kryterium dochodowego z ustawy o pomocy społecznej, które uprawnia do bezpłatnego wsparcia w postaci gorących posiłków.
Dlatego też orzeczono jak w sentencji.
Ubocznie jedynie wyjaśnić należy, że decyzji niniejszej, z uwagi na wyjątkowo ważny interes strony, którego upatrywać należy w konieczności szybkiego skorzystania z pomocy społecznej w celu zabezpieczenia posiłków już w dniu doręczenia niniejszej decyzji, nadano rygor natychmiastowej wykonalności.
pawel.w
Referent
Posty: 333
Od: 20 mar 2017, 9:22

Napisano: 19 lip 2018, 7:42

cd.
POUCZENIE
Od niniejszej decyzji przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w ...................., z siedzibą ...................., za pośrednictwem Dyrektora / Kierownika .................... Ośrodka Pomocy Społecznej w ...................., w terminie 14 dni od daty doręczenia niniejszej de-cyzji.
Posiłki będą wydawane w / przez ...................., od poniedziałku do piątku w godzinach ....................
.................... Ośrodka Pomocy Społecznej w .................... informuje ponadto o obowiązku niezwłocznego przekazania przez świadczeniobiorcę informacji dotyczącej zmiany jego sytuacji dochodowej, zdrowotnej, majątkowej lub rodzinnej.
Uchybienie obowiązkowi, o którym mowa powyżej, może stanowić podstawę do wydania decyzji orzekającej o obowiązku zwrotu wydatków Gminy / Miasta ...................., które zostały przeznaczone na zabezpieczenie posiłków.
Biorąc pod uwagę powyższe, .................... Ośrodek Pomocy Społecznej w .................... informuje o obowiązku niezwłocznego poinformowania pracownika socjalnego tut. Ośrodka o każdej zmianie sy-tuacji dochodowej, majątkowej, zdrowotnej bądź rodzinnej.
W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia or-ganowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.
Otrzymują:
1) adresat,
2) aa.
pawel.w
Referent
Posty: 333
Od: 20 mar 2017, 9:22


  
Strona 1 z 1    [ Posty: 4 ]
NIE PRZEGAP WAŻNYCH INFORMACJI! POLUB NASZ PROFIL NA FACEBOOKU
[ ZAMKNIJ ]