CZY LICZYC DOCHÓD Z POLA JESLI KLIENT GO NIE UZYTKUJE, BO LE

  
Strona 1 z 1    [ Posty: 3 ]

Moderator: heiland

Napisano: 26 wrz 2018, 9:51

mam klienta który posiada gospodarstwo rolne i ubiega sie o pomoc finansową... problem w tym, że ziemia lezy odłogiem, facet jej nie obrabia, nawet nie ma czym...bierzecie wtedy dochód z ziemi pod uwagę?
lucyna2811
Praktykant
Posty: 2
Od: 25 wrz 2018, 12:09


Napisano: 26 wrz 2018, 10:06

A ustawa mówi ,żeby leżącą odłogiem ziemię nie liczyć? Nie mówi- więc liczymy.
ttt
Starszy referent
Posty: 602
Od: 10 paź 2017, 10:58

Napisano: 26 wrz 2018, 10:40

Biorąc pod uwagę orzecznictwo sądów administracyjnych, z których wynika, że analiza art. 8 ust. 9 u.p.s. prowadzi do wniosku, iż określa on tzw. ryczałtowy tryb ustalania dochodu osiąganego z gospodarstwa rolnego. Dochód ten jest wyliczany jako wartość dochodu odpowiadająca powierzchni gospodarstwa z uwzględnieniem ha przeliczeniowych i kwoty dochodu ustalonej dla 1 ha przeliczeniowego, niezależnie od faktycznej dochodowości konkretnego gospodarstwa. Przepisy ustawy o pomocy społecznej nie przewidują jakichkolwiek wyjątków od przyjętej zasady wyliczenia dochodu z gospodarstwa rolnego. Kwestia ta była przedmiotem kontroli Trybunału Konstytucyjnego, który nie dopatrzył się jej niekonstytucyjności (por. wyrok TK z dnia 6 maja 2008 r., K 18/2005, OTK-A 2008/4/56, poz. 56). Jak podkreślono w uzasadnieniu tego wyroku, przyjęcie w art. 8 ust. 9 u.p.s. 1 hektara przeliczeniowego w oparciu o apriorycznie określoną wysokość dla określania dochodu z działalności rolniczej nie prowadzi do zróżnicowania sytuacji grupy podmiotów podobnych. Wskazał również, że z orzecznictwa sądów administracyjnych wynika, że z punktu widzenia powołanego przepisu bez znaczenia jest okoliczność, czy gospodarstwo rolne jest uprawiane, czy też nie i z jakiego powodu oraz czy rzeczywiście przynosi ono dochody (por. wyroki NSA z dnia 28 grudnia 2000 r., I SA 1406/00, Lex nr 793441; z dnia 19 stycznia 2006 r., I OSK 777/05; z dnia 7 grudnia 2009 r., I OSK 724/09; z dnia 17 lutego 2010 r., I OSK 1292/09; z dnia 21 października 2010 r., I OSK 928/10).
Ustawodawca przyjął bowiem domniemanie, że wskazany dochód z gospodarstwa rolnego ustalany jest niezależnie od tego, czy prowadzone jest przez właściciela, czy też posiadacza zależnego (np. dzierżawcę). W powołanych orzeczeniach podkreśla się przy tym, że to czy gospodarstwo rolne jest faktycznie prowadzone i jakie są ewentualne tego przeszkody (np. sytuacja osobista, stan zdrowia) nie ma wpływu na sposób obliczenia dochodu wynikający z art. 8 ust. 9 ustawy o pomocy społecznej.

Jak wynika z art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r., pomoc społeczna jest instytucją polityki społecznej państwa, mającą na celu umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości. Zadaniem pomocy społecznej jest wspieranie osób i rodzin w wysiłkach zmierzających do zaspokojenia niezbędnych potrzeb i umożliwianie im życia w warunkach odpowiadających godności człowieka (art. 3 ust. 1), co jednak nie oznacza, że pomoc społeczna ma utrzymywać osoby, które znalazły się w trudnej sytuacji życiowej oraz zaspokajać ich wszystkie potrzeby i oczekiwania. Okoliczność ta powoduje, że sam fakt spełnienia przez wnioskodawcę ustawowych kryteriów nie oznacza automatycznego przyznania osobie zainteresowanej tego świadczenia i w wysokości przez nią oczekiwanej. Z przepisów ustawy regulujących tryb przyznawania pomocy wynika, że udzielając świadczeń z pomocy społecznej organ kieruje się zasadą dostosowywania rodzaju, formy i rozmiaru świadczeń do okoliczności konkretnej sprawy oraz uwzględnia potrzeby osób korzystających z pomocy społecznej z uwzględnieniem w szczególności art. 2 ust. 1 ustawy, tj. wykorzystywanie własnych możliwości i przysługujących uprawnień do przezwyciężenia trudnych sytuacji życiowych.
pawel.w
Referent
Posty: 333
Od: 20 mar 2017, 9:22


  
Strona 1 z 1    [ Posty: 3 ]
NIE PRZEGAP WAŻNYCH INFORMACJI! POLUB NASZ PROFIL NA FACEBOOKU
[ ZAMKNIJ ]