Zaświadczenie o sytuacji materialnej

  
Strona 1 z 1    [ Posty: 8 ]

Moderator: heiland

Napisano: 20 gru 2018, 14:55

Proszę podpowiedzcie jak to się u Was robi - sytuacja jest taka: Studentka ubiega się o stypendium socjalne na uczelni od tut.OPS otrzymała zaświadczenie o nie pobieraniu świadczeń i nie figurowaniu w kartotece Ośrodka, jednak dla uczelni nie jest to wystarczające i wymaga żeby studentka przedstawiła zaświadczenie o sytuacji materialnej rodziny wydane przez OPS. Czy wydajecie takie zaświadczenia? Jeśli tak to na podstawie jakich przepisów??
mikoli1
Praktykant
Posty: 5
Od: 05 gru 2018, 14:26


Napisano: 20 gru 2018, 15:48

Nie piszemy a uczelnia pewnie żąda dlatego, że pewnie ta studentka wykazuje prawie zerowe dochody rodziny a przy tym rodzina żyje z powietrza a nie korzysta z zasiłków pomocy społecznej- bo wiadomo, że to jest wał i dlatego chcą mieć info z ops- w stylu- jak to jest możliwe
mamala
Referent
Posty: 262
Od: 24 lut 2017, 9:47

Napisano: 20 gru 2018, 16:16

mamala to podpowiedz co robić w takiej sytuacji jak oni się powołują na jakiś tam ich przepis z ustawy o szkolnictwie wyższym że uczelnia ma prawo żądać wydania takiego zaświadczenia ? (art 179 ust 8: "W uzasadnionych przypadkach rektor, kierownik podstawowej jednostki organizacyjnej albo komisja stypendialna lub odwoławcza komisja stypendialna, o których mowa w art. 175 ust. 4 i art. 176 ust. 3, mogą zażądać doręczenia zaświadczenia z ośrodka pomocy społecznej o sytuacji dochodowej i majątkowej studenta i rodziny studenta i uwzględnić tę sytuację przy ocenie spełnienia przez studenta kryterium, o którym mowa w ust. 1." )
mikoli1
Praktykant
Posty: 5
Od: 05 gru 2018, 14:26

Napisano: 20 gru 2018, 18:17

Umów się na wywiad do rodziny, niech przedstawią swoje dochody, ustal sytuację i wydaj zaświadczenie na wniosek strony zainteresowanej.
Przyjaciółka
Stażysta
Posty: 91
Od: 19 paź 2016, 23:10

Napisano: 20 gru 2018, 19:48

Tylko że zgodnie z przepisami ustawy o pomocy społecznej nie mam podstaw do takiego działania :cry: czy istnieje jakaś podstawa prawna aby zebrać dane i wydać takie zaświadczenie, bo w naszej ustawie nie ma ku temu podstaw. Proszę pomóżcie :cry:
mikoli1
Praktykant
Posty: 5
Od: 05 gru 2018, 14:26

Napisano: 21 gru 2018, 10:02

Sprawa o wydanie zaświadczenia powinna być rozpatrzona w trybie art. 217-220 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz.U.2018.2096 ze zm.) Zgodnie z art. 217 § 1. Kpa: Organ administracji publicznej wydaje zaświadczenie na żądanie osoby ubiegającej się o zaświadczenie.
Art. 217. § 2. Zaświadczenie wydaje się, jeżeli:
1) urzędowego potwierdzenia określonych faktów lub stanu prawnego wymaga przepis prawa;
2) osoba ubiega się o zaświadczenie ze względu na swój interes prawny w urzędowym potwierdzeniu określonych faktów lub stanu prawnego.
§ 3. Zaświadczenie powinno być wydane bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie siedmiu dni.
Art. 218 § 1. W przypadkach, o których mowa w art. 217 § 2 pkt 2, organ administracji publicznej obowiązany jest wydać zaświadczenie, gdy chodzi o potwierdzenie faktów albo stanu prawnego, wynikających z prowadzonej przez ten organ ewidencji, rejestrów bądź z innych danych znajdujących się w jego posiadaniu.
Art. 218 § 2. Organ administracji publicznej, przed wydaniem zaświadczenia, może
przeprowadzić w koniecznym zakresie postępowanie wyjaśniające.
Art. 219. Odmowa wydania zaświadczenia bądź zaświadczenia o treści żądanej przez osobę ubiegającą się o nie następuje w drodze postanowienia, na które służy zażalenie.

Wyrok NSA z dnia 09.02.2018 r. I OSK 813/16 : „(…)Wydawanie zaświadczeń oparte jest, co do zasady, na posiadanych przez organ danych. W wyroku z 27 października 2015 r., I OSK 674/14 NSA podkreślił, że celem postępowania wyjaśniającego jest zbadanie okoliczności wynikających już z istniejących ewidencji, rejestrów i innych danych, jak też wyjaśnienie, czy dane te odnoszą się do osoby wnioskodawcy, faktów, stanu prawnego, którego poświadczenia domaga się zainteresowany. (...) Możliwość prowadzenia postępowania wyjaśniającego nie może być rozumiana jako "tworzenie" na etapie postępowania o wydanie zaświadczenia podstawy do wystawienia zaświadczenia. Niedopuszczalne jest zatem kompletowanie w tym postępowaniu materiału dowodowego, mającego służyć wydaniu zaświadczenia określonej treści.(…)”

Wyrok NSA z dnia 04.10.2017 r. I OSK 590/17: „(…)w sytuacji, gdy organ nie posiada w prowadzonych rejestrach danych, które mogłyby stanowić podstawę wydania zaświadczenia stosownie do żądania wnioskodawcy, oczywistym jest, że nie może wydać zaświadczenia żądanej treści.(...)"

A więc powinno się odmówić postanowieniem wydania zaświadczenia, ze względu na brak informacji o rodzinie w ewidencji OPS, powołując się w uzasadnieniu np. na ww. wyroki i brak możliwości przeprowadzania wywiadu dla celów innych niż pomoc społeczna zgodnie z art. 107 ust. 1 i 32 ustawy o pomocy społecznej, a w pomocy społecznej sytuację rodzinną, mieszkaniową, finansową i zdrowotna ustala się na podstawie wywiadu. Często jednak zdarza się, że OPS-y odpuszczają i wzywają rodzinę (nie robi się wywiadu) do przedstawienia oświadczeń, zaświadczeń, wyjaśnień o dochodach i sytuacji materialnej i wydają to zaświadczenie z podaniem suchych faktów.
***Nie udzielam porad na prywatne wiadomości***
Ten z Łopieki
Awatar użytkownika
Referent
Posty: 409
Od: 01 lut 2018, 11:37
Wygnajewo - okolica biedna, ale przyjemna ;)

Napisano: 21 gru 2018, 10:47

Bardzo dziękuję za rozwianie wątpliwości. :)
mikoli1
Praktykant
Posty: 5
Od: 05 gru 2018, 14:26

Napisano: 24 gru 2018, 9:04

My co roku mamy taka rodzinę co składa wniosek o pomoc, a robi to właśnie na potrzeby córki, która jest studentką i potrzebuje z OPS zaświadczenia lub decyzji.
W naszym przypadku wystarczy jej decyzja o odmowie przyznania zasiłku celowego.
pawel.w
Referent
Posty: 308
Od: 20 mar 2017, 9:22


  
Strona 1 z 1    [ Posty: 8 ]
NIE PRZEGAP WAŻNYCH INFORMACJI! POLUB NASZ PROFIL NA FACEBOOKU
[ ZAMKNIJ ]