czy pedagodzy mają zniżkę godzin w tygodniu w którym jest święto

  
Strona 1 z 1    [ Posty: 9 ]

Moderator: Tom.

Napisano: 06 lis 2010, 9:57

czy pedagodzy mają zniżkę godzin w tygodniu w którym jest święto, oczywiście zatrudnieni na KN?
~kajwa


Napisano: 06 lis 2010, 9:59

źle zapisałam powinno być: czy mają do tego prawo skoro wychowawcy takiego prawa ponoć nie mają?
~kajwa

Napisano: 06 lis 2010, 11:36

nie
~bulba

Napisano: 07 lis 2010, 8:36

Pedagodzy przecież w święto nie pracują więc automatycznie mają mniej godzin w tygodniu...Nie słyszałam o czymś takim, by godziny przypadające im w dzień wolny uzupełniali w inne dni, by wyszło 26.W szkole też nikt tych godzin nie odpracowuje....
~Agni

Napisano: 07 lis 2010, 10:48

W planach tygodniowych mają różny rozkład. W tygodniu w którym przypada święto maja 20 godzin a wychowawca 26. jesli jednym zatrudnionym na KN nalezy się to i drugm też. Jak mówia przepisy?
~para

Napisano: 18 lis 2010, 19:12

Jeżeli pracownik z Karty pracuje w dzień świateczny to odliczamy mu jak samorządowemu czas pracy za ten dzień. natomiast jeżeli pracownik z kart nie pracuje tego dnia to nie obowiązuje obniżenie czasu pracy.
~Marcin

Napisano: 18 lis 2010, 20:33

Wychowawców zatrudnionych w oparciu o KN obowiązuje-
Art. 42c. 1. Nauczyciela zatrudnionego w pełnym wymiarze zajęć obowiązuje pięciodniowy tydzień pracy. Nauczycielom dokształcającym się, wykonującym inne ważne społecznie zadania lub – jeżeli to wynika z organizacji pracy w szkole - dyrektor szkoły może ustalić czterodniowy tydzień pracy.
3. Za zajęcia dydaktyczne, wychowawcze lub opiekuńcze, wykonywane w dniu wolnym od pracy, nauczyciel otrzymuje inny dzień wolny od pracy. W szczególnie uzasadnionych przypadkach zamiast dnia wolnego nauczyciel otrzymuje odrębne wynagrodzenie, w wysokości ustalonej w sposób określony w przepisach wydanych na podstawie art. 30 ust. 5.
4. Za pracę w święto, przypadające poza dwoma dniami w tygodniu wolnymi od pracy, nauczyciel otrzymuje inny dzień wolny od pracy. W szczególnie uzasadnionych przypadkach zamiast dnia wolnego nauczyciel otrzymuje wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 3, ze 100% dodatkiem.
~Adam

Napisano: 20 lis 2010, 22:05

A czy ma zastosowanie przepis: dział 6 kodeksu pracy, art. 129-130 ?
~para

Napisano: 20 lis 2010, 23:06

Oto interpretacja MEN dot. czasu pracy wychowawców w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, która ukazała się w serwisie samorządowym PAP (12.XI.2010)
„Kwestie dotyczące czasu pracy nauczycieli, zarówno zatrudnionych w szkołach feryjnych jak i w nieferyjnych, uregulowane zostały szczegółowo w ustawie z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674, z późn. zm.). Ze względu na szczególną organizację pracy szkoły przepisy Kodeksu pracy nie mają zastosowania w powyższym zakresie.
Przepisy ustawy - Karta Nauczyciela określają maksymalne tygodniowe normy czasu pracy nauczycieli. W świetle art. 42 ust. 1 i art. 42c ust. 1 ustawy - Karta Nauczyciela czas pracy nauczyciela zatrudnionego w pełnym wymiarze zajęć nie może przekraczać 40 godzin na tydzień, rozłożonych na 5 dni roboczych. W konsekwencji oznacza to, iż w każdym tygodniu roku szkolnego nauczyciel musi pracować w ciągu 5 dni w wymiarze nie wyższym niż 40 godzin.
Zgodnie z art. 42c ust. 2 ustawy - Karta Nauczyciela w szkołach w których praca odbywa się we wszystkie dni tygodnia, nauczyciel korzysta co najmniej raz na dwa tygodnie z dwu kolejnych dni wolnych od pracy, z których jeden musi przypadać w niedzielę. Karta Nauczyciela, odmiennie niż Kodeks pracy, nie powołuje dobowej normy czasu pracy nauczycieli jak również dobowego odpoczynku.
Jednocześnie należy zauważyć, że w przypadku gdy nauczyciel jest obowiązany do realizowania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć wychowawczych także w porze nocnej, zastosowanie mają przepisy rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 maja 2001 r. w sprawie realizowania przez nauczycieli tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć wychowawczych w porze nocnej (Dz. U. Nr 52, poz. 550). Na mocy § 4 ust. 3 nauczyciel ma zagwarantowane odpowiednie okresy odpoczynku.
W świetle powołanego przepisu, nauczycielom zobowiązanym do realizowania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć wychowawczych także w porze nocnej dyrektor szkoły zapewnia:
1) dzień wolny od pracy po zakończeniu pracy w porze nocnej trwającej co najmniej 8 godzin,
2) korzystanie co najmniej raz na dwa tygodnie z dwu kolejnych nocy wolnych od pracy, przypadających w sobotę i w niedzielę lub w niedzielę i w poniedziałek,
3) równomierne obciążenie nauczycieli pracą w porze nocnej.
Ponadto, za każdą godzinę pracy w porze nocnej nauczycielowi przysługuje dodatkowe wynagrodzenie w wysokości 15% godzinowej stawki wynagrodzenia zasadniczego, jednakże nie wyżej niż ustalona na podstawie art. 1518 § 1 Kodeksu pracy (art. 42b ust. 2 ustawy - Karta Nauczyciela).”
Czyli Kodeksu Pracy raczej się nie stosuje.
~Adam


  
Strona 1 z 1    [ Posty: 9 ]
NIE PRZEGAP WAŻNYCH INFORMACJI! POLUB NASZ PROFIL NA FACEBOOKU
[ ZAMKNIJ ]