skierowanie do domu samotnej matki

  
Strona 1 z 1    [ Posty: 2 ]

Moderator: Tom.

Napisano: 10 cze 2013, 10:25

proszę o wzór decyzji o skierowanie do dsm oraz opłaty
~agata


Napisano: 10 cze 2013, 10:59


Ja wystawiałam coś takiego:
......................................................... r.
( miejscowość i data)

Pani
....................................
Zam. .........................
...........................

DECYZJA NR GOPS .................................

Na podstawie art. 104 i ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.), art. ,art.17 ust.2 pkt 3,art.97 ust. 1 i ust. 5 ,51ust.1i art. 110 ust. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (D. U. z 2009r. Nr 175, poz. 1362), § 4 ust. 2 rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 8 marca 2005r. w sprawie domów dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży (Dz. U. z 2005r., Nr 43, poz. 418) oraz Pełnomocnictwa ...................... z dnia ...............................dla Kierownika ................................................ do wydawania decyzji administracyjnych oraz po rozpatrzeniu wniosku Pani z dnia .......................................... roku
ORZEKAM

1) O skierowaniu Pani i małoletniego dziecka:
........................................, ur. ........................ roku na okres od dnia .......................... roku do dnia ...................... roku do Domu dla Matek z Dziećmi w ................................
2) Postanawiam pokrywać koszt pobytu w w/w Domu w kwocie ............ miesięcznie ( ...............zł. od osoby dorosłej, ................. od dziecka). Kwota ta będzie pokrywana przez ...... ......................................................... na podstawie otrzymywanych not obciążeniowych.
3) Nadać Decyzji rygor natychmiastowej wykonalności.

UZASADNIENIE

............................................................................................................................................................................................................................................................................................................
W związku z powyższym wymaga natychmiastowego umieszczenia w placówce.

POUCZENIE

Od niniejszej decyzji przysługuje odwołanie w terminie 14 dni od jej doręczenia
do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w ................ przy ul. .......................................
za pośrednictwem tutejszego Ośrodka.
Osoba korzystająca ze świadczeń pomocy społecznej winna jest informować o każdej zmianie sytuacji życiowej mającej wpływ na przyznanie w/w formy pomocy.
W razie niestawiennictwa Klienta w oznaczonym terminie lub zaistnienia innych przesłanek wskazanych w art. 106 ust. 5 ustawy o pomocy społecznej Kierownik GOPS może wszcząć postępowanie administracyjne zmierzające do zmiany lub uchylenia decyzji.


Otrzymują:
1. Wnioskodawca
2. Dom
3. a/a
~,,,,,aaaa,,,,,


  
Strona 1 z 1    [ Posty: 2 ]
NIE PRZEGAP WAŻNYCH INFORMACJI! POLUB NASZ PROFIL NA FACEBOOKU
[ ZAMKNIJ ]