Potrzebuje podstawy prawnej do umieszczenia w DPS dla osób starszych.

  
Strona 1 z 1    [ Posty: 5 ]

Moderator: Tom.

Napisano: 25 lut 2010, 13:39

Zwracam się z prosbą potrzebuję podstawę prawną do decyzji kierującej do DPS osobę starszą tj. decyzję którą wysyłam najpierw do PCPR
~Ania


Napisano: 26 lut 2010, 0:20

Patrz ustawa o pomocy społecznej oraz KPA
~bogdan

Napisano: 25 lip 2012, 12:28

WZÓR DECYZJI O SKIEROWANIU DO DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ ORAZ USTALAJĄCEJ MIESZKAŃCOWI OPŁATĘ ZA POBYT W TYM DOMU

.................................................
(miejscowość, data wydania decyzji)
Wójt Gminy
..................................................................
(nazwa gminy)
...................................................................
...................................................................
(adres Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej)
Nr ..............................................................
(numer decyzji)
DECYZJA
Wójt Gminy ......................................................., po rozpatrzeniu wniosku .................................................................... złożonego do
(imię i nazwisko osoby ubiegającej się)
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w ............................................... o skierowanie do domu pomocy społecznej typu odpo-wiedniego dla osób w podeszłym wieku oraz o ustalenie odpłatności za pobyt w tym domu, działając na podstawie art. 54 ust. 1 i 2, art. 59 ust. 1, art. 60 ust. 1 i 3, art. 61 ust. 1 pkt 1, art. 61 ust. 2 pkt 1 oraz art. 106 ust. 1 ustawy z 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jedn. Dz.U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 ze zm.), § 8 ust. 1, ust. 2 pkt 2, ust. 3 i 4 oraz § 10 rozporządzenia Mini-stra Polityki Społecznej z 19 października 2005 r. w sprawie domów pomocy społecznej (Dz.U. Nr 217, poz. 1837 ze zm.), jak również art. 104 § 1 ustawy z 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.) i § 1 zarządzenia Wójta Gminy ...................................................... w sprawie średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca domu pomocy społecznej o zasięgu gminny w Gminie .............................., (Dz.Urz. Województwa ...................................................... Nr .................., poz. .............):
1) kieruje .............................................................. do Domu Pomocy
(imię i nazwisko osoby ubiegającej się)
Społecznej w ......................................................................, przy ul. ..............................................................., nr .................., na czas nieokreślony;
2) ustala opłatę za pobyt w domu pomocy społecznej w miesięcznej wysokości 1400 zł;
3) obciąża obowiązkiem wnoszenia opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej .........................................................................
(imię i nazwisko przyszłego mieszkańca domu)
w miesięcznej wysokości 980 zł, od dnia przyjęcia mieszkańca przez Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w ................................................................
UZASADNIENIE

Wnioskiem z dnia ........................., ............................................................ wystąpił do Wójta Gminy ................................................
(imię i nazwisko osoby ubiegającej się)
o skierowanie do domu pomocy społecznej, składając swój wniosek w Gminnym Ośrodku Pomocy społecznej w .......................................................... We wniosku zainteresowany domagał się również ustalenia odpłatności za pobyt w domu pomocy społecznej. Uzasadniając podanie stwierdził, że jest osobą w wieku 78 lat i nie jest już w stanie samodzielnie zapewnić sobie bytowania. Nie ma żadnych żyjących krewnych, zaś zapewnienie mu usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania niewiele zmieni jego sytuację, gdyż niezdolność do samodzielnego poruszania się powoduje, że w okresach pomiędzy usługami opiekuńczymi jest w zasadzie bezradny nawet w najprostszych sprawach dnia codziennego. Jest emerytem (funkcjonariuszem MO w stanie spoczynku) i pobiera emeryturę policyjną w wysokości 1700 zł netto miesięcznie. Z powodu dokuczliwych dolegliwości związanych ze starością pragnie korzystać z usług bytowych i opiekuńczych w jednym ze zlokalizowanych w jego gminie domów pomocy społecznej, którego typ odpowiadałby jego potrzebom. Do wniosku dołączono odpis decyzji Dyrektora Zakładu Emerytalnego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia ..................................., nr ....................... o przyznaniu emerytury, pisemną zgodę na potrącenie przepisanej kwoty opłaty ze świadczenia emerytalnego oraz oświadczenie o wysokości dochodu i stanie rodzinnym. W oświadczeniu zainteresowany stwierdził, pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań, że nie ma żadnych członków rodziny, jest osobą samotną, a jego wysokość dochodu jest równa wysokości uzyskiwanej emerytury; nie osiąga żadnych dodatkowych przychodów.
W sprawie został przeprowadzony wywiad środowiskowy w trybie § 8 ust. 2 rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z 19 października 2005 r. w sprawie domów pomocy społecznej (Dz.U. Nr 217, poz. 1837 ze zm., zwanego dale r.d.p.s.). Jego ustalenia wskazują, że zainteresowany mieszka samotnie w drewnianym domu jednorodzinnym o pow. 50 m2 (składającym się z 2 izb, toalety-łazienki, kuchni i spiżarni) na działce nr ............................ w ........................................................... o pow. ................................ Nie ma żadnych krewnych ani powinowatych. Jego żona zmarła 13 lat temu; byli małżeństwem bezdzietnym. Nie żyje też jego starszy brat, który był zakonnikiem w Klasztorze ................................................................ Zainteresowany nie zgłosił żadnych osób zainteresowanych partycypacją w kosztach, jakie będą stanowić opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej. Stwierdzono ponadto, że stan zdrowia zainteresowanego jest – jak na jego wiek – dobry (zaświadczenie lekarskie z dnia ............................, nr ....................), jednakże podstawową trudność stanowią ogólne osłabienia uniemożliwiające poruszanie się, będące następstwem przemęczenia związanego z podeszłym wiekiem. Opieka, jakiej wymaga zainteresowany, powinna być opieką całodobową, gdyż nawet ponawiane codziennie usługi bytowe w ramach usług opiekuńczych nie są w stanie zaspokoić niedoborów siły fizycznej, które napotykają go nawet nocą.
Stosownie do art. 54 ust. 1 ustawy z 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jedn. Dz.U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 ze zm.; dalej jako u.p.s.) osobie wymagającej całodobowej opieki z powodu wieku, niemogącej samodzielnie funkcjonować w życiu, której nie można zapewnić niezbędnej pomocy w formie usług opiekuńczych, przysługuje prawo do umieszczenia w domu pomocy społecznej. Osobę, która jest uprawniona do umieszczenia w domu pomocy społecznej (art. 54 ust. 1 u.p.s.), kieruje się do domu pomocy społecznej odpowiedniego typu, zlokalizowanego jak najbliżej miejsca zamieszkania osoby kierowanej, po uzyskaniu zgody tej osoby na umieszczenie w domu pomocy społecznej (art. 54 ust. 2 u.p.s.). W ramach typów domów pomocy społecznej, w zależności od tego, dla kogo są przeznaczone, wyodrębniono m.in. domy dla osób w podeszłym wieku (art. 56 pkt 1 u.p.s.). Decyzję o skierowaniu do domu pomocy społecznej wydaje organ gminy właściwej dla osoby w dniu jej skierowania do domu. Decyzję o skierowaniu do domu pomocy społecznej wydaje ośrodek pomocy społecznej (§ 8 ust. 4 r.d.p.s.). Decyzję tę wydaje się na podstawie: pisemnego wniosku osoby ubiegającej się złożonego do ośrodka pomocy społecznej (do którego załącza się pisemną zgodę na ponoszenie opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej, decyzję organu emerytalno-rentowego ustalającą wysokość emerytury oraz oświadczenie o wysokości dochodu osoby lub rodziny) i rodzinnego wywiadu środowiskowego (art. 59 ust. 1 u.p.s., § 8 ust. 1 i 2 pkt 2 i 3 r.d.p.s.). Skierowanie do domu pomocy społecznej następuje na czas nieokreślony, chyba że we wniosku wystąpiono o skierowanie na czas określony.
Zgodnie z art. 60 ust. 1 u.p.s., pobyt w domu pomocy społecznej jest odpłatny do wysokości średniego miesięcznego kosztu utrzymania, który w przypadku domu o zasięgu gminnym ustalany jest przez wójta. Ogłoszenie wójta o ustaleniu tego kosztu stanowi podstawę do ustalenia odpłatności za pobyt w domu pomocy społecznej (art. 60 ust. 3 u.p.s.). Decyzję ustalającą opłatę za pobyt w domu pomocy społecznej wydaje organ gminy właściwej dla osoby w dniu jej skierowania do domu (art. 59 ust. 1 u.p.s.). Podmiotem obowiązanym do wnoszenia opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej jest, w pierwszej kolejności, mieszkaniec domu (nieposiadający małżonka, zstępnych ani wstępnych), a jeżeli nie ponosi on pełnej odpłatności – gmina (art. 61 ust. 1 u.p.s.). Opłata ponoszona przez mieszkańca domu nie może być wyższa od 70% jego dochodu, a wysokość opłaty wnoszonej przez gminę jest równa różnicy wysokości między średnim kosztem utrzymania w domu pomocy społecznej a opłatami wnoszonymi przez mieszkańca (względnie mieszkańca wraz z legitymowanymi krewnymi). Rada Gminy ................................................... nie podjęła dotychczas uchwały w sprawie ustalania opłat za pobyt w domu pomocy społecznej oraz zwalniania z tych opłat na podstawie art. 66 u.p.s.
Jak postanowiono w § 1 zarządzenia Wójta Gminy ................................ z dnia ................... w sprawie średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca domu pomocy społecznej o zasięgu gminnym w Gminie .................................................................., (Dz.Urz. Województwa ............................................................... Nr .................., poz. ....................) średni miesięczny koszt utrzymania mieszkańca domu pomocy społecznej o zasięgu gminnym w gminie .................................................... wynosi 1400 zł.
W gminie ................................................................. działają dwa domy pomocy społecznej o zasięgu gminnym: Dom Pomocy Społecznej w .......................................................... oraz Gminny Dom Pomocy Społecznej w ........................................................... Tylko ten pierwszy Dom jest domem o właściwym typie dla osób w podeszłym wieku, co wynika z zezwolenia Wojewody .......................................................... z dnia .........................., nr ................ na prowadzenie domu pomocy społecznej, jakie zostało wydane gminie ................................................
Wniosek zasługuje na uwzględnienie.
Wnioskodawca spełnia warunki skierowania do domu pomocy społecznej typu właściwego dla osób w podeszłym wieku. Stan faktyczny sprawy ustalono na podstawie prawidłowo złożonego wniosku ubiegającego się (wraz z załącznikami) oraz wywiadu środowiskowego przeprowadzonego w mieszkaniu zainteresowanego w dniu ........................ Wnioskodawca ma aktualnie 78 lat i wskutek zaawansowanego wieku wymaga całodobowej opieki, zaś jej brak powoduje, że nie jest w stanie samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu. W szczególności nie może samodzielnie dbać o własne potrzeby bytowe (związane z zapewnieniem żywności, odzieży, opału oraz samoobsługi), zamieszkując – dotychczas – w domu drewnianym o pow. 50 m2. Jest osobą samotną, wdowcem. Nie ma żadnej rodziny (wstępnych ani zstępnych). Ma okresowe trudności z poruszaniem się, związane z bólami stawów oraz ogólnym zmęczeniem. Jego stan ulega tylko czasowej poprawie, po czym znów się pogarsza, nie wyłączając okresu nocnego. Z tych względów nie jest celowe udzielanie wnioskodawcy świadczenia w postaci usług opiekuń-czych, gdyż również poza wyznaczonymi porami pracy pracownika socjalnego w mieszkaniu wnioskodawcy wymaga on opieki i pomocy. Wnioskodawca jest zatem osobą, która nabyła prawo do umieszczenia w domu pomocy społecznej typu przeznaczonego dla osób w podeszłym wieku w rozumieniu art. 54 ust. 1 u.p.s. Zasługuje więc na skierowanie go, zgodnie z art. 54 ust. 2 u.p.s., do domu pomocy społecznej typu odpowiedniego ze względu na podeszły wiek, zlokalizowanego jak najbliżej jego miejsca zamieszkania. Zgodnie z art. 54 ust. 2 i art. 55 ust. 1 u.p.s. oraz § 5 ust. 1 pkt 1 i 2 r.d.p.s. dom pomocy społecznej powinien zaspokajać potrzeby bytowe (zapewnienie miejsca zamieszkania, wyżywienie, odzież i obuwie, utrzymanie czystości) i opiekuńcze (pomoc w czynnościach życiowych, pielęgnacja, pomoc w sprawach osobistych), którym zainteresowany nie jest w stanie uczynić zadość samodzielnie. Domem pomocy społecznej spełniającym obydwa kryteria jest Dom Pomocy Społecznej w ..............................................................., gdyż zgodnie z zezwoleniem Wojewody ............................................................... z dnia ........................, nr ................... jest on domem typu właściwego dla osób w podeszłym wieku oraz jest domem (danego typu), którego siedziba została zlokalizowana w możliwie najmniejszej odległości od miejsca zamieszkania wnioskodawcy.
Jak postanowiono w art. 60 ust. 1 i art. 59 ust. 1 u.p.s., pobyt w domu pomocy społecznej jest odpłatny i opłatę za ten pobyt ustala w drodze decyzji organ gminy właściwy do skierowania do domu, którym z mocy art. 59 ust. 1 u.p.s. i § 8 ust. 4 r.d.p.s. jest wójt działający przy pomocy ośrodka pomocy społecznej. Tytułem powodującym odpłatność jest pobyt w domu, a więc stan faktyczny istniejący po dniu umieszczenia w tym domu (w drodze decyzji określonej w art. 59 ust. 2 u.p.s.), po przystąpieniu do wykonywania decyzji umieszczającej w domu, tj. stan, jaki zaistnieje od dnia wydania aktu przyjęcia do domu pomocy społecznej, o jakim mowa w § 12 ust. 2 r.d.p.s. Z tych względów początkowa data ponoszenia odpłatności powinna przypadać na dzień przyjęcia do domu. Zainteresowany nie uzyskuje dochodu pozwalającego na całkowite pokrycie kosztu swojego pobytu w domu w wymiarze odpowiadającym średniemu miesięcznemu kosztowi utrzymania mieszkańca domu w gminie .............................................. Zgodnie z § 1 cyt. zarządzenia Wójta, koszt ten wynosi 1400 zł, zaś dochód zainteresowanego, obejmujący jego emeryturę wynosi 1700 zł. Skoro art. 60 ust. 1 u.p.s. określa wysokość łącznej odpłatności w maksymalnej wysokości średniego miesięcznego kosztu utrzymania, który w gminie ............................................................... wynosi 1400 zł, a nie zachodzą żadne okoliczności uzasadniające pomniejszenie tej wysokości (zwłaszcza w postaci uchwały Rady Gminy wydanej na podstawie art. 66 u.p.s.), łączną miesięczną odpłatność ustalono w wysokości 1400 zł. Maksymalną wysokość kwoty odpłatności ustalanej od mieszkańca art. 61 ust. 2 pkt 1 u.p.s. określa na 70% dochodu mieszkańca, tj. – w realiach badanej sprawy – 980 zł. Pozostałą część odpłatności w wysokości 420 zł muszą ponieść podmioty określone w art. 61 ust. 1 pkt 2 i 3 u.p.s. Zainteresowany nie posiada małżonka, zstępnych lub wstępnych (art. 61 ust. 1 pkt 2 u.p.s.) ani też innych osób, które wyraziłyby wolę partycypowania w kosztach jego pobytu w domu (art. 61 ust. 2a u.p.s.), a zatem podmiotem uzupełniającym niedobór opłaty jest Gmina ..............................................................., która nie może – na obecnym etapie postępowania – zostać obciążona odpłatnością w niniejszej decyzji z uwagi na wyłączenie jej organu (wójta jako pracownika samorządowego gminy) na podstawie art. 14 u.p.s. w zw. z art. 24 § 1 pkt 7 k.p.a. Z tych względów miesięczną wysokość opłaty wnoszonej przez mieszkańca, należnej od dnia przyjęcia mieszkańca przez Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w ......................................., ustalono na 980 zł.
POUCZENIE
Decyzja jest nieostateczna.
Od decyzji przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w ....................................................... Odwołanie
(nazwa siedziby organu odwoławczego)
wnosi się za pośrednictwem Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w ..........................................................................
(nazwa siedziby organu pierwszej instancji)
w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia stronie.
W przypadku wyjścia na jaw, że przedstawione przez stronę informacje, stanowiące podstawę do wydania decyzji, okazały się niezgodne z prawdą, strona obowiązana jest powiadomić o tym organ przed:
1) umieszczeniem lub przyjęciem do domu pomocy społecznej – w zakresie przesłanek skierowania do domu oraz
2) nadejściem terminu płatności opłaty za pobyt w domu – w zakresie przesłanek ustalenia wysokości odpłatności, katalogu osób zobowiązanych do jej uiszczania oraz proporcji, w jakich osoby uiszczają należność.
Z uwagi na tego rodzaju dysproporcje pomiędzy wynikami postępowania wyjaśniającego a stanem rzeczywistym decyzja może być zmieniona na podstawie art. 106 ust. 5 w zw. z art. 12 u.p.s., poprzez odmowę skierowania do domu pomocy społecznej albo poprzez ustalenie odmiennej niż dotychczasowa wysokości odpłatności lub w stosunku do innego katalogu zobowiązanych. Decyzja podlega zmianie lub uchyleniu, w tym na niekorzyść strony bez jej zgody, w przypadku zmiany przepisów prawa (art. 106 ust. 5 u.p.s.). Przyczyną zmiany lub uchylenia decyzji mogą być w szczególności nowelizacje zarządzenia Wójta w sprawie średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca domu pomocy społecznej na obszarze gminy (art. 60 ust. 2 u.p.s.) oraz podjęcie przez Radę Gminy uchwały ustalającej niższe od ustawowych opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej o zasięgu gminnym (art. 66 u.p.s.).
Na podstawie art. 109 u.p.s. świadczeniobiorca (osoba skierowana do domu pomocy społecznej) ma obowiązek poinformować organ, który skierował go do domu, o każdej zmianie w swojej sytuacji osobistej, dochodowej i majątkowej, która wiąże się z podstawą do wydania decyzji ustalającej katalog osób zobowiązanych do uiszczania opłaty za pobyt mieszkańca w domu pomocy społecznej oraz ustalającej wysokość opłaty i zakres obciążenia każdego ze zobowiązanych. Obowiązku poinformowania organu należy dopełnić pisemnie w terminie 7 dni od powzięcia wiadomości o zdarzeniu, które spowodowało zmianę sytuacji świadczeniobiorcy. Okolicznościami, o jakich należy poinformować organ, są w szczególności: trwałe ustanie przeszkody faktycznej w postaci dolegliwości uniemożliwiających samodzielne funkcjonowanie w życiu codziennym, cofnięcie zgody na pobyt w domu pomocy społecznej, ustalenie istnienia lub śmierć osoby współzobowiązanej lub współuprawnionej do partycypacji w ponoszeniu opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej (do osób tych zaliczają się: małżonek, zstępni, wstępni oraz osoba, która dobrowolnie wyraziła wolę współuiszczania opłaty), zmiana wysokości uzyskiwanego przez mieszkańca domu dochodu, zwiększenie uzasadnionych potrzeb własnych (w zakresie, w jakim może mieć wpływ na pomniejszenie maksymalnej części odpłatności w wysokości 70% dochodu).
Decyzja uwzględnia w całości żądanie strony, a zatem, mimo że jest nieostateczna, podlega wykonaniu od dnia jej wydania (art. 14 u.p.s. w zw. z art. 130 § 4 k.p.a.). Może stanowić podstawę umieszczenia w domu pomocy społecznej również przed dniem jej uostatecznienia się. W przypadku braku wolnych miejsc w Domu Pomocy Społecznej w ................................................., tj. domu, do którego nastąpiło skierowanie, decyzja niniejsza stanowi podstawę do:
1) wpisu na listę osób oczekujących;
2) uzyskania powiadomienia o przewidywanym terminie oczekiwania na umieszczenie w domu (art. 59 ust. 3 u.p.s.);
3) skorzystania z prawa do skierowania do domu, który nie jest prowadzony na zlecenie wójta lub starosty (art. 65 ust. 1 u.p.s.);
4) ubiegania się o umieszczenie w domu poza kolejnością, w przypadku zajścia nagłego wypadku (§ 9 r.d.p.s.).
Zgodnie z art. 62 ust. 1 u.p.s. mieszkaniec domu wnosi własną część opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej do kasy Domu Pomocy Społecznej w ............................................................... lub na jego rachunek bankowy (prowadzony przez Bank .................................., Oddział w ............................................., nr: .......................................................), poczynając od dnia rozpoczęcia pobytu w domu, tj. od dnia przyjęcia do domu przez jego Dyrektora, w terminie do 15. dnia każdego miesiąca następującego po miesiącu pobytu w domu. Obowiązek ponoszenia opłaty nie istnieje w okresie nieprzekraczającym 21 dni w roku kalenda-rzowym, w trakcie których mieszkaniec nie przebywa w domu. Należności z tytułu opłat za pobyt w domu pomocy społecznej nieuiszczone w terminie, zgodnie z art. 104 ust. 1 u.p.s., jako opłaty określone przepisami ustawy o pomocy społecznej (art. 50 ust. 6 u.p.s.), podlegają ściągnięciu w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.
Mieszkaniec domu pomocy społecznej może wyrazić zgodę na potrącanie należnej od niego opłaty z emerytury przez właściwy organ emerytalno-rentowy. Wówczas powinien złożyć do Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w ................................................... wniosek o wystąpienie do Dyrektora Zakładu Emerytalno-Rentowego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z wnioskiem o dokonywanie potrąceń uregulowanych w art. 139 ust. 1 pkt 10 ustawy z 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (tekst jedn. Dz.U. z 2009 r. Nr 153, poz. 1227 ze zm.) w zw. z art. 11 ustawy z 18 lutego 1994 r. o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin (tekst jedn. Dz.U. z 2004 r. Nr 8, poz. 67 ze zm.).

Z up. Wójta Gminy ......................................
(nazwa siedziby gminy)
Kierownik
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
.......................................................................
(podpis)
/-/ (imię i nazwisko osoby piastującej funkcję organu)

Rozdzielnik
1) (imię i nazwisko strony lub jej przedstawiciela oraz adres);
2) A/a.

~IZA

Napisano: 27 lip 2012, 9:35

to rozporządzenie obowiązywało do 02 lipca 2012
~emka35

Napisano: 31 lip 2012, 12:34

no właśnie więc co obowiązuje w zamian?
~Tośka


  
Strona 1 z 1    [ Posty: 5 ]
NIE PRZEGAP WAŻNYCH INFORMACJI! POLUB NASZ PROFIL NA FACEBOOKU
[ ZAMKNIJ ]