Decyzja o zwolnieniu z odpłatności za pobyt matki w DPS

  
Strona 1 z 1    [ Posty: 3 ]

Moderator: Tom.

Napisano: 17 maja 2018, 12:50

Witam, mam pytanie, otrzymałam wywiad alimentacyjny z osobą zobowiązaną do płacenia za pobyt matki w DPS. Dochód na osobę przekracza 300% kryterium ale od razu w wywiadzie znajduje się prośba o zwolnienie całkowite z odpłatności. Czy muszę wydać decyzję o ponoszeniu odpłatności i później o zwolnieniu czy od razu mogę wydać decyzję o zwolnieniu z odpłatności??? Pomóżcie proszę?
*TeReSa*
Praktykant
Posty: 16
Od: 13 lip 2017, 9:39


Napisano: 03 cze 2018, 21:42

Szanowna Pani,
na wstepie wyjaśnię, że nie jestem pracownikiem pomocy społecznej, ani prawnikiem - ale jestem niejako po drugiej stronie: przypadek typu: wyrodny rodzic / przemoc / niealimentacja / rozwód ponad 40 lat temu - a teraz pomoc społeczna prowadzi postępowanie aby płacić za takiego osobnika.
Jeśli chodzi o kwestie orzecznictwa w sprawie zwolnień - to polecam post na dps-forum "wyrodny rodzic a opłata za dps".

UWAGA: odpowiedz jest długa - podzielę na dwie

Jeśli chodzi o Pani problem, to są - wedle mojej wiedzy - dwie linie orzecznicze:

1. Najpierw decyzja o odpłatności, ona się musi uprawomocnić - potem dopiero zwolnienie.
2. W jednej decyzji należy zarówno wyliczyć opłaty, jak i zwolnić.

Nie mam danych do linii 1 - ale na pewno takie orzeczenia są. Orzeczenie z linii 2 - wkleję na końcu postu.

Wydaje się więc, że są dwa sposoby interpretowanie tego przepisu. Tu jednak warto pamiętać o art 7a k.p.a. (obowiązuje od czerwca 2017), zgodnie z którym kiedy nie da się jednoznacznie rozstrzygnąć treści normy prawnej, trzeba wybrać interpretację korzystniejszą dla strony. Wydaje się więc, że art 7a kpa zdecydowanie skłania do wyboru drogi 2 (tak, jak chyba Pani planuje zrobić). Oprócz art 7a kpa można wskazać też inne, np art 8 kpa mówi o budowaniu zaufania etc. Jest też kwestia szybkości postępowania. A więc jest szereg bardzo poważnych argumentów na rzecz drugiej procedury.

W naszym wypadku odwołaliśmy się do SKO w Warszawie (ze względu na zignorowanie wniosku o zwolnienie) - i wygraliśmy (a było to jeszcze zanim obowiązywał art 7a kpa). SKO zaleciło, aby WCPR w JEDNEJ DECYZJI wyliczyło odpłatność i rozpatrzyło kwestię zwolnienia.

[b]Ludzka życzliwość też nakazuje od razu to rozpatrzeć, bo zapewniam, że otrzymanie wyroku ekonomicznej śmierci na niewinną rodzinę (i całkowite zignorowanie wniosku o zwolnienie) jest porażającym doświadczeniem.[/b]

Poniżej wklejam orzeczenia - jest ich dużo. Niekiedy są to tylko odwołania do orzeczeń (one na ogół cytują tę głwną frazę). Jednak sporo orzeczeń po prostu bezpośrednio odnosi się do problemu i go rozstrzyga na korzyść obywatela (dalsza częśc w drugiej odpowiedzi)

1. Explicite kwestę „mechaniczności” decyzji podejmuje się w wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu IV SA/Wr 562/08 z 21.05.2009: „Niezależnie do tego należy zwrócić uwagę na to, że sposób wyliczenia wysokości odpłatności za pobyt w Domu Pomocy Społecznej, obciążającej osobę zobowiązaną w świetle ustawy do jej ponoszenia ustawy, nie może sprowadzać się wyłącznie do mechanicznej, matematycznej operacji rachunkowej, polegającej z jednej strony na ustaleniu wysokości dochodów członków rodziny osoby zobowiązanej do ponoszenia odpłatności, a z drugiej strony na ustaleniu wysokości przekroczenia przyjętego w ustawie kryterium dochodowego.”
2. Naczelny Sąd Administracyjny wyrokiem I OSK 204/10 z dnia 9.06.2010 dokonał wykładni tego, czy kwestia wskazania osób zobowiązanych, ustalenia kwot opłaty oraz ew. zwolnienia, zgodnie z art. 64 u.p.s. może być rozstrzygnięta w jednej decyzji. Czytamy tam: „To w decyzji, o której mowa w art. 59 ust. 1, doznają konkretyzacji powołane przepisy ustawy poprzez: określenie kwoty opłaty za pobyt mieszkańca w domu pomocy społecznej, wskazanie osoby (osób) zobowiązanych do jej ponoszenia z kręgu podmiotów wymienionych w ww. przepisach, ustalenie przypadających na nich kwot opłaty oraz ew. zwolnienie, stosownie do art. 64, w całości lub w części z ustalonej opłaty. ”
obserwator
Praktykant
Posty: 21
Od: 03 cze 2018, 21:36

Napisano: 03 cze 2018, 21:47

To jest dalszy ciąg orzeczeń:
3. Wyrok WSA w Warszawie VIII SA/Wa 1097/10 z dnia 24.03.2011.
4. WyrokWSAw Warszawie VIII SA/Wa 1098/10 z dnia 24.03.2011.
5. Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego I OSK 653/12 z dnia 30.10.2012
6. Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego I OSK 2726/12 z dnia 13.05.2013
7. Wyrok WSA w Krakowie III SA/Kr 1863/12 z dnia 19.11.2013
8. Wyrok WSA w Warszawie I SA/Wa 1449/13, z dnia 11.02.2014
9. W wyroku II SA/Bk 38/14 Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku z „Jeszcze inaczej rzecz ujmując stwierdzić trzeba, że decyzja ustalająca opłatę wydawana na podstawie art. 59 ust. 1 u.p.s. konkretyzuje krąg osób zobowiązanych do jej ponoszenia, przypadające na nie kwoty opłaty oraz ewentualne zwolnienia z ustalonej opłaty w całości lub w części (stosownie do treści art. 64 u.p.s.).”
10. WSA w Olsztynie II SA/Ol 748/14 z dnia 5.08.2014, g : „Podnieść także należy, że w art. 64 u.p.s. przewidziana jest możliwość zwolnienia osoby wnoszącej opłatę częściowo lub w całości. O takim zwolnieniu – jak wskazano wyżej – można orzec także w decyzji ustalającej opłatę
11. Wyrok wsa w Białymstoku II SA/Bk 449/14, z dnia 25 września 2014 r.
12. Wyrok WSA we Wrocławiu IV SA/Wr 194/14 z dnia 17.09.2014.
13. WSA we Wrocławiu w wyroku IV SA/Wr 357/14 z dnia 30.12.2014, "Jak już wyżej wyjaśniono, to w decyzji, o której mowa w art. 59 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej, doznają konkretyzacji powołane przepisy ustawy poprzez: określenie kwoty opłaty za pobyt mieszkańca w domu pomocy społecznej, wskazanie osoby (osób) zobowiązanych do jej ponoszenia z kręgu podmiotów wymienionych w art. 61 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ww. przepisach, ustalenie przypadających na nich kwot opłaty oraz ewentualne zwolnienie, stosownie do art. 64 ustawy, w całości lub w części z ustalonej opłaty .”
14. Wyrok WSA w Warszawie, VIII SA/Wa 1040/14 z dnia 2.04.2015.
15. Wyrok WSA w Łodzi II SA/Łd 219/15 z dnia 7.05.2015.
16. Wyrok WSA we Wrocławiu IV SA/Wr 906/14 z dnia 12.05.2015
17. Wyrok WSA w Poznaniu II SA/Po 991/15 z dnia 15.12.2015.
18. Wyrok WSA w Gdańsku III SA/Gd 869/15 z dnia 25.02.2016 „W trakcie postępowania w przedmiocie ustalenia opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej prowadzonego na podstawie art. 59 ust. 1 ustawy organ administracji winien także rozpoznać złożone wnioski o całkowite i częściowe zwolnienie z opłaty o jakich mowa w art. 64 ustawy
19. NSA I OSK 3187/14 z dnia 16.06.2016 (potwierdzający wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu SA/Wr 194/14 dnia 17.09.2014.) potwierdza obowiązywanie przytoczonej wcześniej wykładni dokonanej przez NSA w 2010.
20. Takie rozumienie przyjmuje też wyrok Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi II SA/Łd 366/16 z dnia 29.09.2016. Wprawdzie nie rozważa w jawny sposób akurat tej kwestii, jednak badana jest tam sprawa podobnego typu, w której rozstrzygnięcie wysokości opłaty i kwestii zwolnienia zostało wydane w jednej decyzji. WSA w Łodzi taki sposób procedowania akceptuje i uznaje za poprawny (zgodnie z prezentowanymi wcześniej orzeczeniami).
21. NSA w wyroku I OSK 410/15 z 14.10.2016. „Wbrew zarzutom skarżącego kasacyjnie, dopuszczalne jest rozstrzygnięcie w jednej decyzji o ustaleniu obowiązku ponoszenia opłaty za pobyt mieszkańca w domu pomocy społecznej i o odmowie zwolnienia z tejże opłaty . Przyjęciu takiego stanowiska za prawidłowe nie stoi na przeszkodzie fakt zawarcia przez ustawodawcę materialnoprawnych przesłanek ustalenia obowiązku ponoszenia opłaty z tytułu pobytu w domu pomocy społecznej (art. 61 u.p.s.) oraz przesłanek zwolnienia od tego obowiązku (art. 64 up.s.) w odrębnych przepisach u.p.s.”
22. Takie samo stanowisko reprezentuje WSA w Olsztynie, wyrok II SA/Ol 1200/16 z dnia 22.11.2016, gdzie czytamy, iż: „Nie można się również zgodzić z twierdzeniem zawartym w odpowiedzi na skargę, że kwestia zwolnienia z opłaty może być rozpatrywana dopiero po wydaniu decyzji o obowiązku ponoszenia opłaty i jej wysokości”.

Pozdrawiam!
obserwator
Praktykant
Posty: 21
Od: 03 cze 2018, 21:36


  
Strona 1 z 1    [ Posty: 3 ]
NIE PRZEGAP WAŻNYCH INFORMACJI! POLUB NASZ PROFIL NA FACEBOOKU
[ ZAMKNIJ ]