decyzja zmieniająca

  
Strona 1 z 1    [ Posty: 2 ]

Moderator: voodoo

Napisano: 19 lut 2009, 11:20

Znaleźne na forum:

decyzja zmieniająca na wniosek o dodatek na kszt. i rehab. jednocześnie wniosek jest wszczęciem postępowania

.........., 2009-02-12
MGOPS 8180/ZR/228/1/09

DECYZJA ZMIENIAJĄCA
w sprawie ustalenia prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego

Na podstawie art.3 pkt 10; art.4 ;art.5;art.6;art.8; art12a ;art. 13;art. 15;art.24;art. 26;art.47;art.48 ust.3 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz.U. nr 228 poz. 2255 z późn. zm.), art.2 ustawy z dnia 17 października 2008 r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych( Dz. U. z 2008r. Nr 223, poz.1456)Rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 2 czerwca 2005 r. w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o świadczenia rodzinne (Dz.U. nr 105 poz. 881) oraz art. 108 i 163 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2000 r. Nr 98,poz. 1071 z późn. zm.)


po rozpatrzeniu wniosku Pani/Pana .......zam. ...............z dnia 12-02-2009 r. o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego

postanawiam zmienić decyzję MGOPS 8180/ZR/228/08 z dnia 2008-09-01 w sprawie zasiłku odzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego w następujący sposób:

1) przyznać zasiłek rodzinny na dziecko: ..........., data urodzenia: 1992-05-24
na okres od 2008-09-01 do 2009-10-31 w wysokości 64,00 zł miesięcznie
2) przyznać zasiłek rodzinny na dziecko:......, data urodzenia: 1995-04-07
na okres od 208-09-01 do 2009-10-31 w wysokości 64,00 zł miesięcznie
3) przyznać zasiłek rodzinny na dziecko: ..........data urodzenia: 1996-06-30
na okres od 2008-09-01 do 2009-10-31 w wysokości 64,00 zł miesięcznie
przyznać dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu :
- wychowywania w rodzinie wielodzietnej
na okres od 2008-09-01 do 2009-10-31 w wysokości 80,00 zł miesięcznie
4) przyznać zasiłek rodzinny na dziecko: ........., data urodzenia: 2002-11-19
na okres od 2008-09-01 do 2009-10-31 w wysokości 64,00 zł miesięcznie
przyznać dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu:
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego
na okres od 2008-09-01 do 2009-10-31 w wysokości 80,00 zł miesięcznie
przyznać dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu:
- wychowywania w rodzinie wielodzietnej
na okres od 2008-09-01 do 2009-10-31 w wysokości 80,00 zł miesięcznie

Pozostałe warunki określone w w/w cytowanej decyzji pozostają bez zmian.
Na podstawie art. 108 Kpa decyzji nadaje się rygor natychmiastowej wykonalności.
UZASADNIENIE
Na mocy art.2 ust.1 ustawy z dnia 17 października 2008 r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych (Dz.U. z 2008 r. Nr 223) okres zasiłkowy rozpoczynajacy sie w dniu 01 września 2008 r., na który ustala się prawo do świadczeń rodzinnych przedłuża się do dnia 31 października 2009 r. Zgodnie z art.2 ust.2 ww. ustawy zmiana decyzji następuje z urzędu i nie wymaga zgody strony.Wobec powyższego zaistniała konieczność wydania decyzji zmieniających okres przyznania świadczeń rodzinnych.
Pani ........w dniu 12-02-2009 złożyła wniosek o przyznanie dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego na córkę Patrycję.
Z tych też powodów wniosek jest zasadny i należało orzec jak w sentencji.
POUCZENIE
Na podstawie art. 25 ustawy o świadczeniach rodzinnych w przypadku zmiany w liczbie członków rodziny, zmiany dochodu rodziny lub innych zmian mających wpływ na prawo do zasiłku rodzinnego, zwłaszcza ukończenia przez dziecko 25 roku życia, osoba ubiegająca się jest zobowiązana niezwłocznie powiadomić o tych zmianach podmiot realizujący świadczenia rodzinne.
Stosownie do przepisu art. 30 ustawy o świadczeniach rodzinnych osoba, która pobrała nienależnie świadczenia rodzinne, jest zobowiązana do ich zwrotu.
Wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczeń rodzinnych na nowy okres zasiłkowy 2009/2010 są przyjmowane od dnia 1 września 2009 r.
Od niniejszej decyzji służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Białymstoku za pośrednictwem Kierownika MGOPS w Tykocinie w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.


Otrzymują :
1. wnioskodawca
2. a/a

k.romo
k.romo
Praktykant
Posty: 2
Od: 03 lut 2009, 15:32
Zajmuję się:
Lokalizacja: Sońsk, Polska


Napisano: 19 lut 2009, 11:59

art. 3 pkt. 10 wchodzi w życie z dniem 01.11.2009 roku
~EwaP


  
Strona 1 z 1    [ Posty: 2 ]
NIE PRZEGAP WAŻNYCH INFORMACJI! POLUB NASZ PROFIL NA FACEBOOKU
[ ZAMKNIJ ]
cron Usuń ciasteczka witryny