Wzór decyzji - przywrócenie wypłaty św. z FA

  
Strona 1 z 1    [ Posty: 1 ]

Moderator: voodoo

Napisano: 28 sty 2010, 11:33

-----, dnia -----------DECYZJA Nr /
w sprawie przywrócenia wypłat świadczeń z funduszu alimentacyjnego

Na podstawie art. 12 ust. 2 w związku z art. 2 pkt. 2, pkt. 5, pkt. 8, pkt. 10, pkt. 12, art. 9 ust. 1 i ust.2, art. 10 ust.1, art. 15 ust. 1, art. 18 ust. 1, art. 19 ust. 1, art. 20 ust. 2, art. 21 , art. 24 ust. 1, art. 25 ustawy z dnia 7 września 2007r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (tekst jednolity Dz. U. z 2009r. Nr 1, poz. 7 z późn. zm.) § 7 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 lipca 2008r. w sprawie sposobu i trybu postępowania, sposobu ustalania dochodu oraz wzorów wniosku, zaświadczeń i oświadczeń o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego (Dz. U. Nr 136, poz. 855), art. 104, art. 130 § 3 pkt. 2, art. 155 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.), oraz upoważnienia Nr ------- z dnia ------ w sprawie udzielenia upoważnienia dla --------- do prowadzenia postępowania w sprawie świadczeń z funduszu alimentacyjnego, a także do wydawania decyzji administracyjnych w powyższych sprawach.
po rozpatrzeniu sprawy Pani: ------- zam. -------
P O S T A N A W I A M

1. Uchylić z dniem ------ decyzję Nr ------- z dnia ------ w sprawie wstrzymania wypłaty świadczeń z funduszu alimentacyjnego przyznanych decyzją Nr ------ z dnia ---- osobie uprawnionej -------

2. Przywrócić wypłatę świadczeń z funduszu alimentacyjnego od ---- do ------ osobie uprawnionej dla:
- ------
4. Decyzja w sprawie świadczenia z funduszu alimentacyjnego jest natychmiast wykonalna.

U Z A S A D N I E N I E

Warunki nabywania prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz zasady ustalania, przyznawania
i wypłaty tego świadczenia regulują przepisy ustawy z dnia 7 września 2007r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (tekst jednolity Dz. U. z 2009r. Nr 1, poz. 7 z późn. zm.)
Organ właściwy wierzyciela w prowadzonym postępowaniu w ------ decyzją Nr ------ z dnia ---- przyznał świadczenia z funduszu alimentacyjnego dla osoby uprawnionej ----- w wysokości ----- miesięcznie na okres świadczeniowy 20 /20
W dniu --- tutejszy organ wydał decyzję Nr ----- z dnia ------- w sprawie wstrzymania wypłaty świadczeń z funduszu alimentacyjnego z uwagi na ---------- począwszy od ------
Dnia ... Pani ---- złożył pisemną prośbę o wznowienie wypłaty świadczeń z funduszu alimentacyjnego od miesiąca ---- Złożyła stosowne wyjaśnienia co do okoliczności mających wpływ na prawo do świadczeń. Poza tym udzieliła informacji , iż w miesiącu ----
Ustała zatem przyczyna powodująca wstrzymanie wypłaty świadczeń z funduszu alimentacyjnego.
W myśl art. 21 ust. 2 w przypadku udzielenia wyjaśnień świadczenia z funduszu alimentacyjnego wypłaca się od miesiąca, w którym wpłynęły wyjaśnienia, do końca okresu świadczeniowego, o ile osoba uprawniona nadal spełnia warunki do ich otrzymania. Tutejszy organ w wyniku przeprowadzonego postępowania administracyjnego ustalił, że Pani ---- spełnia warunki do otrzymania świadczenia z funduszu alimentacyjnego i podejmuje wypłatę świadczenia od miesiąca ------ do końca okresu świadczeniowego.
Ilekroć w ustawie jest mowa o okresie świadczeniowym - oznacza to okres, na jaki ustala się prawo do świadczenia z funduszu alimentacyjnego, tj. od dnia 1 października do dnia 30 września następnego roku kalendarzowego (art. 2 pkt 8 ustawy).
Wobec powyższego należało orzec jak w sentencji.

P O U C Z E N I E

1. Stosownie do art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 7 września 2007r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów
w przypadku wystąpienia zmian w liczbie członków rodziny, uzyskania lub utraty dochodu albo innych zmian
mających wpływ na prawo do świadczeń z funduszu alimentacyjnego osoba uprawniona albo jej
przedstawiciel ustawowy, którzy złożyli wniosek o przyznanie świadczenia z funduszu są obowiązani do
niezwłocznego powiadomienia o tym organu wypłacającego świadczenia.
2. W przypadku odmowy udzielenia organowi właściwemu wierzyciela lub organowi prowadzącemu
postępowanie egzekucyjne informacji mających wpływ na wypłatę świadczenia albo na skuteczność
egzekucji, lub podania informacji nieprawdziwych zgodnie z art. 21 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 7 września 2007r.
o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz.U. nr 192 poz. 1378 z 2007 r.z późn. zm.) organ
właściwy wierzyciela wstrzymuje wypłatę świadczenia.
3. Nienależnie pobrane świadczenia podlegają zwrotowi wraz z ustawowymi odsetkami (zgodnie
z art. 23 ustawy).
4. Od niniejszej decyzji służy prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego
w ----- za pośrednictwem tutejszego ----- w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.

Na podstawie art. 2 ust. 1 pkt. 1 litera c) ustawy z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2006r. Nr 225 poz. 1635,ze zm.) w związku z § 5 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 21 grudnia 2006r. w sprawie dokumentowania zapłaty skarbowej oraz trybu jej zwrotu (Dz. U. z 2006r. Nr 246, poz. 1804, ze zm.) decyzja nie podlega opłacie skarbowej.Otrzymują:
1. Wnioskodawca
2. a/a
~Wanda


  
Strona 1 z 1    [ Posty: 1 ]
NIE PRZEGAP WAŻNYCH INFORMACJI! POLUB NASZ PROFIL NA FACEBOOKU
[ ZAMKNIJ ]