decyzja - raty FA

  
Strona 1 z 1    [ Posty: 1 ]

Moderator: voodoo

Napisano: 22 kwie 2010, 11:03

.......................................... 2009-12-17
PREZYDENT MIASTA  
..........................................
...........................
73-1.. ........................
Decyzja numer: .........................
DECYZJA
Na podstawie art. 12 ust. 1 i 2, art. 30 ust. 2 ustawy z dnia 7 września 2007 o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (t.j. Dz. U. z dnia 7 stycznia 2009r. nr 1 poz. 7 z późn. zm.) i art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z roku 2000 Nr 98 poz. 1071 z późn. zm.) oraz Zarządzenia Nr 348/2008 Prezydenta Miasta ....................... z dnia 26 września 2008r. w sprawie upoważnienia pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w .......................... do prowadzenia postępowania w sprawach świadczeń z funduszu alimentacyjnego, a także do wydawania w tych sprawach decyzji administracyjnych
ORZEKAM
   1. Rozłożyć płatność należności z tytułu wypłaconych w okresie od 01.10.2008r. do 30.09.2009r. świadczeń z funduszu alimentacyjnego na osobę uprawnioną: .......................... pozostałą kwotę w wysokości 477,60 zł (słownie: czterysta siedemdziesiąt siedem złotych 60/100) wraz z kwotą ustawowych odsetek wyliczonych na dzień wydania niniejszej decyzji tj. na dzień 17.12.2009 r. w wysokości 42,14 zł (słownie: czterdzieści dwa złote 14/100) co łącznie stanowi kwota 519,74 zł na:
- 4 raty po 100,00 zł miesięcznie
- 1 rata w kwocie 119,74 zł

2. Ustalić termin płatności do 30-go dnia każdego miesiąca począwszy od miesiąca stycznia 2010 r.

3. W razie niedotrzymania terminu płatności którejkolwiek z rat skutkuje wygaśnięciem decyzji oraz natychmiastową wymagalność płatności niezapłaconej kwoty należności.
UZASADNIENIE
Ustawa z dnia 7 września 2007r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (t.j. Dz. U. z dnia 7 stycznia 2009r. nr 1 poz. 7 z późn. zm. ) określa działania podejmowane wobec dłużników alimentacyjnych. Decyzją znak: DS.14.5001-1124/09 z dnia 30.10.2009r. ustalono należność z tytułu wypłaconych w okresie od 01.10.2008r. do 30.09.2009r. świadczeń z funduszu alimentacyjnego na osobę uprawnioną: ................. w kwocie 1101,34 zł (słownie: jeden tysiąc sto jeden złotych 34/100). Na dzień wydania niniejszej decyzji do spłaty pozostaje kwota główna w wysokości 477,60 zł wraz z odsetkami ustawowymi w wysokości 42,14 zł.
Zgodnie z art. 30 ust. 2 ww. ustawy organ właściwy wierzyciela może na wniosek dłużnika alimentacyjnego umorzyć jego należności z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego łącznie z odsetkami w całości lub w części, odroczyć termin płatności albo rozłożyć na raty, uwzględniając sytuację dochodową i rodzinną.
Dnia 24.11.2009 r. zwrócił się Pan z prośbą do tut. Ośrodka o rozłożenie na raty kwoty należności z tytułu wypłaconych w okresie od 01.10.2008r. do 30.09.2009r. świadczeń z funduszu alimentacyjnego na osobę uprawnioną: ................ wraz z ustawowymi odsetkami. Uwzględniając spłatę ww. należności do dnia wydania niniejszej decyzji, pozostała kwota do spłaty w wysokości 477,60 zł wraz z ustawowymi odsetkami.
Biorąc pod uwagę Pana sytuację finansową oraz prośbę rozłożenia na raty, kwotę należności z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego w wysokości 477,60 zł (słownie: czterysta siedemdziesiąt siedem złotych 60/100) wraz z ustawowymi odsetkami naliczonymi od pierwszego dnia następującego po dniu wypłaty świadczeń z funduszu alimentacyjnego do dnia wydania niniejszej decyzji tj. do dnia 17.12.2009r. w kwocie 42,14 zł (słownie: czterdzieści dwa złote 14/100), w łącznej wysokości 519,74 zł rozłożono na 5 rat: 4 raty po 100,00 zł miesięcznie i 1 rata w kwocie 119,74 zł. Ostateczne rozliczenie decyzji nastąpi po spłacie ostatniej raty.
Termin płatności rat ustalono do 30-go dnia każdego miesiąca począwszy od miesiąca stycznia 2010r.
W razie niedotrzymania terminu płatności którejkolwiek z rat skutkuje wygaśnięciem decyzji oraz natychmiastową wymagalność płatności niezapłaconej kwoty należności.
Wpłat można dokonywać w kasie tut. Ośrodka w godz. 9.30 do 12.00 i 12.30 do 14.30 lub na konto Bank PEKAO SA I/O S................. (numer konta GOPS-U)
Biorąc powyższe pod uwagę należało orzec jak w sentencji.
POUCZENIE
Od powyższej decyzji służy stronie odwołanie w terminie 14 dni od daty otrzymania niniejszej decyzji do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Szczecinie za moim pośrednictwem w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w ............................ przy ulicy .....................................
Nie podlega opłacie skarbowej - art.2 ust.1 pkt 1) lit. a ustawy z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (Dz. U. Nr 225, poz. 1635 z późn. zm.).

Otrzymują:
1.Adresat
2.a/a
~Joanna


  
Strona 1 z 1    [ Posty: 1 ]
NIE PRZEGAP WAŻNYCH INFORMACJI! POLUB NASZ PROFIL NA FACEBOOKU
[ ZAMKNIJ ]