decyzja o umorzenie postępowania

  
Strona 1 z 1    [ Posty: 7 ]

Moderator: voodoo

Napisano: 05 maja 2010, 12:24

Mam prośbę, czy ktoś ma decyzję o umorzeniu postępowania.

Bardzo proszę!
~Ewka


Napisano: 09 cze 2010, 17:06

dołączam się do pośby
~ediX

Napisano: 23 lis 2011, 9:00

ja tez bym bardzo poprosiła
~joanna24

Napisano: 23 lis 2011, 9:00

ja tez bym bardzo poprosiła
~joanna24

Napisano: 23 sty 2012, 16:31

ja równiez bardzo prosze
~kasia\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\

Napisano: 29 mar 2012, 14:03

ponawiam
~111

Napisano: 29 mar 2012, 16:42

………………… , 2012-01-13
Pan ……………..
DECYZJA GOPS-0153-8127/…………

Wójt ........................... na podstawie art. 104, art. 105 § 1 ustawy z 14.06.1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2000 r., Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) w związku z art. 8b, art. 5 ust. 3,3a, 3b, art. 25 ustawy z dnia 7 września 2009r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (t.j. Dz. U. z 2009 r., Nr 1, poz. 7 z późn. zm.) po rozpatrzeniu sprawy z urzędu
ORZEKA
umożyć postępowanie administracyjne wszczęte pismem sygn. akt Nr GOPS-……………………… z dnia 2012-01-25 jako bezprzedmiotowe.
UZASADNIENIE
W dniu 21.11.2011 r. przeprowadzono wywiad alimentacyjny z Panem ………………………… oraz odebrano oświadczenie , w którym Pan …………………………. zobowiązał się do zarejestrowania się jako osoba bezrobotna w ciągu 3 dni tj. do dnia 24 listopada 2011 r. W dniu 08.12.2011 r. organ właściwy wystosował do Powiatowego Urzędu Pracy w………………………. wniosek o udostępnienie danych tj. ustalenia czy Pan …………………… jest osobą bezrobotną. Zgodnie z odpowiedzią PUP w …………………………. z dnia 09.12.2011 r. Pan .............................. nie figuruje w rejestrze osób bezrobotnych od dnia 08.11.2009 r.
Na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, w przypadku, gdy dłużnik alimentacyjny nie może wywiązać się ze swoich zobowiązań z powodu braku zatrudnienia organ właściwy dłużnika zobowiązuje dłużnika alimentacyjnego do zarejestrowania się jako osoba bezrobotna .
W myśl art. 5 ust. 3 ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów w przypadku, gdy dłużnik alimentacyjny uniemożliwia przeprowadzenie wywiadu alimentacyjnego lub odmówił:
1) złożenia oświadczenia majątkowego,
2) zarejestrowania się w powiatowym urzędzie pracy jako bezrobotny albo poszukujący pracy,
3) bez uzasadnionej przyczyny, w rozumieniu przepisów o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, przyjęcia propozycji odpowiedniego zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, wykonywania prac społeczno -użytecznych, prac interwencyjnych, robót publicznych, prac na zasadach robót publicznych albo udziału w szkoleniu, stażu lub przygotowaniu zawodowym dorosłych, - organ właściwy dłużnika wszczyna postępowanie dotyczące uznania dłużnika alimentacyjnego za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych.
Decyzji o uznaniu dłużnika alimentacyjnego za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych nie wydaje się wobec dłużnika alimentacyjnego, który przez okres ostatnich 6 miesięcy wywiązywał się w każdym miesiącu ze zobowiązań alimentacyjnych w kwocie nie niższej niż 50% kwoty bieżąco ustalonych alimentów (art. 5 ust. 3a ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów).
W dniu 09.02.2012 r. Pan ………………………… zawiadomił tutejszy Organ, że z dniem 03.02.2012 r. zarejestrował się w Powiatowym Urzędzie Pracy w ………………………… jako osoba bezrobotna, co potwierdza stosowne zaświadczenie PUP ……………………… z dnia 17.02.2012 r.
W tym stanie rzeczy orzeczono jak w sentencji.
POUCZENIE
Zgodnie z art. 5 ust. 3b ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, jeżeli decyzja o uznaniu dłużnika alimentacyjnego za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych stanie się ostateczna, organ właściwy dłużnika kieruje wniosek do starosty o zatrzymanie prawa jazdy dłużnika alimentacyjnego, dołączając odpis tej decyzji, oraz składa wniosek o ściganie za przestępstwo określone w art. 209 § 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny (Dz.U. Nr 88, poz. 553, z późn. zm.).
2. Zgodnie z art. 24 ustawy z 29.8.1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) Pana/i dane osobowe są gromadzone, przechowywane i przetwarzane przez tutejszy organ w celu działań podejmowanych wobec dłużników alimentacyjnych. Ponadto przysługuje Panu/i prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.
Stosownie do art. 5 ust. 3b w/w ustawy jeżeli niniejsza decyzja stanie się ostateczna, organ właściwy dłużnika kieruje wniosek do starosty o zatrzymanie prawa jazdy dłużnika alimentacyjnego oraz składa wniosek o ściganie za przestępstwo określone w art. 209 § 1 ustawy z dn. 06-06-1997 r. Kodeks karny (Dz. U Nr 88, poz. 553, z późn. zm.)
Możliwość odwołania formułka …………………….. Sko….
...................
podpis
Otrzymują :
1. adresat
2. a/a
~anula


  
Strona 1 z 1    [ Posty: 7 ]
NIE PRZEGAP WAŻNYCH INFORMACJI! POLUB NASZ PROFIL NA FACEBOOKU
[ ZAMKNIJ ]