wszczęcie postępowania z urzędu

  
Strona 1 z 1    [ Posty: 2 ]

Moderator: voodoo

Napisano: 02 sie 2010, 16:39

bardzo proszę o wzór zawiadomienia o wszczęciu postępowania w sprawie zmiany prawomocnej decyzji przyznającej zasiłek rodzinny oraz dodatki do zasiłku rodzinnego w części dotyczącej przyznania dodatku z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego.

Nie zgłosiła zatrudnienia i dodatek był wypłacany - nienależnie przez cztery miesiące tj. od marca do czerwca 2010r.
~Marzena


Napisano: 02 sie 2010, 17:01

dot. to akurat funduszu ale może coś pomoże......., dnia 01.10.2009r.
Nasz znak: SW - .../2009

Pan/Pani
….
…..


ZAWIADOMIENIE
o wszczęciu postępowania administracyjnego
Działając na podstawie art. 61 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. Nr 98 z 2000r, poz. 1071 z późn. zm.), oraz z upoważnienia Burmistrza .......– zarządzenie nr .../08r z dnia 1 października 2008r do prowadzenia postępowania w sprawach z zakresu świadczeń z funduszu alimentacyjnego i wydawania w tych sprawach decyzji administracyjnych, w związku z art. 27 ustawy z dnia 07 września 2007r o pomocy uprawnionym do alimentów ( t.j. Dz. U. Nr 1 z 2009r poz. 7 z poźn. zm.),
zawiadamiam
iż w dniu 01 października 2009r. zostało wszczęte z urzędu postępowanie w sprawie zwrotu przez dłużnika alimentacyjnego Pana …....... należności z tytułu otrzymanych przez osoby uprawnione świadczeń z funduszu alimentacyjnego, przyznanych na podstawie decyzji Nr……….. z dnia …………… , na okres od 01.10.2008r do 30.09.2009r., na rzecz …..............................................……………......................................................., o czym został Pan poinformowany pismem z dnia........................ .

Zgodnie z art. 27 ust. 2 ustawy z dnia 7 września 2007r., o pomocy osobom uprawnionym do alimentów organ właściwy wierzyciela wydaje, po zakończeniu okresu świadczeniowego lub po uchyleniu decyzji w sprawie przyznania świadczeń z funduszu alimentacyjnego, decyzję administracyjną w sprawie zwrotu przez dłużnika alimentacyjnego należności z tytułu otrzymanych przez osobę uprawnioną świadczeń z funduszu alimentacyjnego. Stosownie do art. 41 § 1 i § 2 kodeksu postępowania administracyjnego jest Pan zobowiązany do poinformowania tutejszego ...... o każdej zmianie adresu gdyż zaniechanie tego obowiązku (określonego w § 1) wywołuje skutek prawny doręczenia pod dotychczasowym adresem.
W związku z powyższym w terminie 7 (siedmiu) dni od daty otrzymania niniejszego zawiadomienia strona osobiście lub przez pełnomocnika może zapoznać się z aktami sprawy uzyskać wyjaśnienia oraz składać wnioski i dowody w siedzibie Urzędu Gminy ....... w w godzinach pracy urzędu tj: od poniedziałku do piątku w godz


Otrzymują:
1. Adresat
2. A/a
~Ella z SR


  
Strona 1 z 1    [ Posty: 2 ]
NIE PRZEGAP WAŻNYCH INFORMACJI! POLUB NASZ PROFIL NA FACEBOOKU
[ ZAMKNIJ ]