decyzja - powódz, rolnicy

  
Strona 1 z 1    [ Posty: 3 ]

Moderator: voodoo

Napisano: 25 sie 2010, 13:20

bardzo prosze o wzór decyzji przyznajacej zasiłek celowy dla rolników - powódz
~ela


Napisano: 30 sie 2010, 22:01

ja tez proszę
~adam

Napisano: 03 wrz 2010, 11:03

ZNALEZIONE NA FORUM:

DECYZJA O PRZYZNANIU ZASIŁKU CELOWEGO
Z UWAGI NA ZAISTNIAŁE ZDARZENIE LOSOWE

..............................................., dnia ......................... 2010 roku
(nazwa miejscowości siedziby organu i data wydania decyzji)


.................................................................
(oznaczenie organu wydającego decyzję)

.............................................................
(numer decyzji)
....................................................................................

.............................................................

.............................................................
(dane adresata decyzji, imię nazwisko, adres)


DECYZJA

Na podstawie art. 40 ust. 1 i 3 w związku z art. 106 ust. 1 i 5, art. 109 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 z późn. zm.) w związku z art. 104 kodeksu postępowania administracyjnego po rozpatrzeniu wniosku Pani/a ............................ ............................., zam. ...…….......................... o przyznanie zasiłku celowego.

o r z e k a m:

przyznać Pani/a ................ zasiłek celowy w kwocie ....................... .


Uzasadnienie

W dniu ............. Pan złożył wniosek o przyznanie świadczenia pieniężnego z uwagi na zdarzenie losowe jakie dotknęło jego rodzinę. W dniu .......... doszło do zalania jego budynku mieszkalnego - zamieszkiwanego do tej pory przez wnioskodawcę i jego rodzinę - w wyniku którego całkowitemu zniszczeniu uległo wyposażenie tego budynku. Naprawa budynku i jego przywrócenie do stanu poprzedniego wymaga bardzo dużych nakładów finansowych.
W wyniku przeprowadzonego wywiadu środowiskowego potwierdzono stan rzeczy wskazany we wniosku, a w szczególności fakt zalania oraz zniszczenia budynku mieszkalnego. Mając na uwadze treść art. 40 ust. 3 ustawy o pomocy społecznej należy uznać, iż w sytuacji zaistniałego zdarzenia i zniszczenia dotychczasowego dorobku rodziny zasadne jest przyznanie pomocy.

Zgodnie z treścią art. 40 w/w ustawy istnieją przesłanki do udzielenia pomocy w formie przyznania zasiłku celowego w kwocie .............. zł.

Dlatego też orzeczono jak w sentencji.

Jednoczenie informuje się zgodnie z treścią art. 109 ustawy o pomocy społecznej, iż osoby i rodziny korzystające ze świadczeń z pomocy społecznej są obowiązane niezwłocznie poinformować organ, który przyznał świadczenie, o każdej zmianie w ich sytuacji osobistej, dochodowej i majątkowej, która wiąże się z podstawą do przyznania świadczeń.

Stosownie do przepisu art. 98 ustawy o pomocy społecznej świadczenia nienależnie pobrane podlegają zwrotowi od osoby lub rodziny korzystającej ze świadczeń z pomocy społecznej, niezależnie od dochodu rodziny.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji stronie służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w ............................. za pośrednictwem ................................................. w terminie 14 dni od dnia doręczenia niniejszej decyzji.

Otrzymują:
1. adresat,
2. a/a.


..........................................................
Podpis z podaniem imienia i nazwiska
oraz stanowiska służbowego
~smok


  
Strona 1 z 1    [ Posty: 3 ]
NIE PRZEGAP WAŻNYCH INFORMACJI! POLUB NASZ PROFIL NA FACEBOOKU
[ ZAMKNIJ ]