FA wzór decyzji

  
Strona 1 z 1    [ Posty: 3 ]

Moderator: voodoo

Napisano: 28 lut 2012, 12:03

czy mógłby ktoś wrzucić wzór decyzji przyznającej fundusz alimentacyjny
~pawlak


Napisano: 28 lut 2012, 15:05

?
~pawlak

Napisano: 29 lut 2012, 15:02

DECYZJA ZRODZ/000160/FA/10/2011
 
Na podstawie art.1a, art. 2 pkt 2,4,5,8,10,11,12,16, art. 9 ust. 1,2, art. 10, art 12 ust. 1,2, art. 15, art 18 ust. 1, art. 20, art. 25, art. 27 ust. 8 ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (tekst jednolity z 2009 r. Dz.U. Nr 1 poz. 7 ze zmianami ) Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 07 lipca 2010 r. w sprawie sposobu i trybu postępowania, sposobu ustalania dochodu oraz wzorów wniosku, zaświadczeń i oświadczeń o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego ( Dz.U. Nr 123 z 2010 r. poz. 836 ), art. 104 i 107 Kodeksu Postępowania Administracyjnego ( Dz.U. z 2000 r. Nr 98 poz. 1071 ze zmianami ) oraz upoważnienia Burmistrza …....dla Kierownika OPS nr 135/VIII/ORG/-08 z dnia 18.08.2008 r. do prowadzenia postępowań i wydawania decyzji w sprawie świadczeń z funduszu alimentacyjnego  po rozpatrzeniu wniosku Nr ZRODZ........1  złożonego dnia …..... , przez …............
ORZEKAM
przyznać Pani  świadczenie w formie:
 
1. świadczenie z funduszu alimentacyjnego na osobę uprawnioną, do ukończenia 18 roku życia, przyznana na …..., w kwocie 100,00 zł miesięcznie, na okres od 2011-10-01 do 2012-09-30.
 
Wypłata świadczenia na konto osobiste - do ostatniego dnia miesiąca.
UZASADNIENIE
Po rozpatrzeniu wniosku o ustalenie prawa do świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego stwierdza się, że spełnia Pani/Pan przesłanki określone w ustawie o pomocy osobom uprawnionym do alimentów do przyznania w/w świadczenia.
Zgodnie z art. 107 par. 4 Kodeksu postępowania administracyjnego decyzja nie wymaga uzasadnienia, ponieważ w całości uwzględnia żądanie strony.
Wynegocjowane zobowiązania alimentacyjne komornik wpłaca na konto OPS w Banku …....................... nr konta …...........................

POUCZENIE: Świadczenie we wrześniu 2012 roku dla ….zostanie wypłacone po dostarczeniu do dnia 10 września 2012 roku zaświadczenia o kontynuowaniu przez córkę nauki w szkole w roku szkolnym 2012/2013.
POUCZENIE
Od niniejszej decyzji służy prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Wałbrzychu  za pośrednictwem tutejszej Instytucji w terminie 14 dni od daty doręczenia.
Zgodnie z art. 19  ust. 1 ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, który stanowi, że w przypadku wystąpienia zmian w liczbie członków rodziny, uzyskania lub utraty dochodu  albo innych zmian  mających wpływ  na prawo  do  świadczeń z funduszu alimentacyjnego  osoba uprawniona albo jej przedstawiciel ustawowy, którzy złożyli wniosek o przyznanie świadczenia z funduszu są obowiązani  do niezwłocznego powiadomienia o tym organu wypłacającego świadczenie.  W przypadku odmowy udzielenia organowi właściwemu wierzyciela  lub organowi prowadzącemu postępowanie egzekucyjne informacji mających wpływ  na wypłatę  świadczeń  albo na skuteczność egzekucji, lub podania informacji  nieprawdziwych zgodnie z art. 21 ust. 1 w/w ustawy organ właściwy wierzyciela  wstrzymuje wypłatę świadczenia.   Zgodnie z art. 2 pkt. 7 nienależnie pobranym  świadczeniu  -  oznacza to świadczenie z funduszu alimentacyjnego: a) wypłacone  mimo zaistnienia okoliczności powodujących ustanie  albo wstrzymanie wypłaty świadczenia w całości lub części; b) przyznane lub wypłacone w przypadku świadomego wprowadzenia w błąd przez osobę pobierającą te świadczenia; c) wypłacone bez podstawy  prawnej lub z rażącym naruszeniem prawa, jeżeli stwierdzono nieważność decyzji przyznającej świadczenie albo w wyniku wznowienia postępowania uchylono decyzję przyznającą świadczenie i odmówiono prawa do świadczenia; d) wypłacone, w przypadku gdy osoba uprawniona w okresie ich pobierania otrzymała alimenty; e) wypłacone w przypadku w którym osoba stała się uprawniona do świadczeń w innym państwie w związku ze stosowaniem przepisów o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego, do dnia wydania decyzji, chyba, że zostały zwrócone zgodnie z przepisami o koordynacji systemów  zabezpieczenia społecznego.      Nienależnie pobrane świadczenia podlegają zwrotowi wraz z ustawowymi odsetkami ( art. 23 wyżej cytowanej ustawy) Zgodnie z art. 15 ust. 1  - ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjengo oraz ich wypłata następują  odpowiednio na wniosek  osoby uprawnionej lub jej przedstawiciela ustawowego.   Prawo  do świadczeń  z funduszu alimentacyjnego  ustala się  na okres świadczeniowy  począwszy  od  miesiąca,  w którym wpłynął  wniosek  do organu właściwego wierzyciela, nie wcześniej  niż  od początku okresu świadczeniowego do końca tego okresu.  ( art. 18 ust. 1). Świdczenia z funduszu alimentacyjnego  wypłaca się w okresach miesięcznych. Wnioski  o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego  na nowy okres  świadczeniowym są przyjmowane  od dnia 1 sierpnia.  W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenie  z funduszu  alimentacyjnego  na nowy okres świadczeniowy złoży wniosek  wraz z dokumentami  do dnia 31  sierpnia, usalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata świadczeń  przysługujących  za miesiąc październik następuje do dnia 31  października.  W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia na nowy okres świadczeniowy  złoży wniosek wraz z dokumentami  w okresie od dnia 1 września  do dnia 31  października, ustalenie  prawa do świadczeń  z funduszu  alimentacyjnego  oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc październik  następuje  do dnia 30 listopada ( art. 20 ustawy) 
 

...................
podpis
Otrzymują
1. adresat
2. komornik
3. a/a
~Karla


  
Strona 1 z 1    [ Posty: 3 ]
NIE PRZEGAP WAŻNYCH INFORMACJI! POLUB NASZ PROFIL NA FACEBOOKU
[ ZAMKNIJ ]