umowa o dzieło-odmowa

  
Strona 1 z 1    [ Posty: 4 ]

Moderator: voodoo

Napisano: 13 mar 2012, 21:32

witam, czy robił juz ktoś odmowę w związku z brakiem możliwości utraty dochodów z umowy o dzieło w roku bazowym? Bardzo proszę o pomoc!
~majka


Napisano: 21 mar 2012, 12:15

Ja zrobiłam takie uzasadnienie, też właśnie walcze z odmową

Zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych ( Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz. 992 ze zm.) zasiłek rodzinny przysługuje, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę albo dochód osoby uczącej się nie przekracza kwoty 504,00 zł. Po przeanalizowaniu wniosku z dnia 29 lutego 2012 r. w sprawie przyznania zasiłku rodzinnego i dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego wnioskowanego na córkę XXXXXX, a także dołączonych do wniosku dokumentów, o których mowa w art. 23 ust. 4 i 5 ustawy o świadczeniach rodzinnych , ustalono, że dochód rodziny w przeliczeniu na osobę wynosi 625,00 zł.
Ośrodek Pomocy Społecznej ustalił, iż osiągnięty przez rodzinę wnioskującej dochód wykazany w oświadczeniu o dochodach podlegających opodatkowaniu na zasadach ogólnych z dnia 29.02.2012 r. za 2010 r. pomniejszony o odpowiednie potrącenia wyniósł 9.779,54 zł. Zgodnie z art. 5 ust. 4 w przypadku utraty dochodu przez członka rodziny, osobę uczącą się lub dziecko pozostające pod opieką opiekuna prawnego w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy lub po tym roku, ustalając ich dochód, nie uwzględnia się dochodu utraconego. Zatem po odjęciu od dochodu uzyskanego w 2010 r kwoty 6.309,94 zł stanowiącej utratę dochodu ( spowodowaną utratą przez stronę renty zgodnie z art. 3 pkt 23 lit. d ustawy o świadczeniach rodzinnych) otrzymano dochód w wys. 3.469,60 zł (tj. dochód z pracy wykonywanej na podstawie umowy o dzieło ). Należy nadmienić, iż organ nie ma prawnej możliwości potraktowania jako utraty dochodu wynagrodzenia otrzymanego przez stronę za pracę wykonaną na podstawie umowy o dzieło. Okoliczności powodujące utratę dochodu w rozumieniu przepisów ustawy o świadczeniach rodzinnych są bowiem enumeratywnie wymienione w art. 3 pkt 23 tejże ustawy i tylko takie przesłanki mogą spowodować utratę dochodu przez stronę. Odnośnie wynagrodzenia za pracę wykonaną przez stronę na podstawie umowy o dzieło, art. 3 pkt 23 mówi wprost, że jeżeli w przepisach ustawy jest mowa o utracie dochodu - oznacza to utratę dochodu spowodowaną utratą zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, z wyłączeniem pracy wykonywanej na podstawie umowy o dzieło. Zatem ten rodzaj pracy i utrata wynagrodzenia w związku z zaprzestaniem jej świadczenia został wyraźnie wykreślony z grona okoliczności powodujących utratę dochodu w rozumieniu przepisów ustawy o świadczeniach rodzinnych. Ponadto przy ustaleniu dochodu rodzinny za 2010 r. uwzględniono kwotę 3.600.00 zł., która stanowi dochód niepodlegający opodatkowaniu ( oświadczenie z dnia 29.02.2012 r. - alimenty)
Z akt sprawy wynika, iż nastąpiło u Pani również uzyskanie dochodu spowodowane uzyskaniem prawa do zasiłku dla bezrobotnych ( art. 3 pkt 24 lit. b ustawy o świadczeniach rodzinnych). Zgodnie z art. 5 ust. 4b w/w ustawy w przypadku uzyskania dochodu przez członka rodziny, osobę uczącą się lub dziecko pozostające pod opieką opiekuna prawnego po roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy dochód ich ustala się na podstawie dochodu członka rodziny, dochodu osoby uczącej się lub dochodu dziecka pozostającego pod opieką opiekuna prawnego, powiększonego o kwotę uzyskanego dochodu z miesiąca następującego po miesiącu, w którym dochód został osiągnięty, jeżeli dochód ten jest uzyskiwany w dniu ustalania prawa do świadczeń rodzinnych. Na podstawie decyzji oraz zaświadczenia PUP w Goleniowie wynika, że od 09.09.2011 r. - do nadal jest Pani uprawniona do zasiłku dla bezrobotnych, a zatem do Pani dochodów należy doliczyć dochód osiągnięty w październiku 2011 r. tj. kwotę 660,87 zł.
Reasumując, dochody uzyskane w Pani rodzinie w 2010 r. to: 3.469,60 zł ( dochód z pracy wykonywanej na podstawie umowy o dzieło) + 3.600,00 zł (alimenty na córkę) = 7.069,60 zł. Kwota ta podzielona przez 12 miesięcy dała miesięczny dochód rodziny w wys. 589,13 zł. Po dodaniu kwoty 660,87 zł stanowiącej uzysk dochodu ( spowodowany uzyskaniem przez stronę prawa do zasiłku dla bezrobotnych), otrzymano dochód rodziny w wys. 1.250,00 zł. Kwota ta podzielona przez 2 osoby dała miesięczny dochód na osobę w rodzinie w wys. 625,00 zł. Biorąc pod uwagę fakt, że dochód rodziny w przeliczeniu na osobę – 625,00 zł, przekracza kwotę kryterium dochodowego, które wynosi 504,00 zł - świadczenia, o które Pani wnioskuje - nie przysługują.


ania
~ania
Podinspektor
Posty: 1945
Od: 18 maja 2011, 16:30
C, Polska

Napisano: 16 kwie 2012, 15:00

mam podobny problem 3tyś za 2010r umowa o dzieło dochód uzyskany przez 1 miesiąc czyli odmowa ?
~aga

Napisano: 18 kwie 2012, 11:25

umowa o dzieło - nie jest ani dioch.uzysk.
ani utraconym
~alu-luba


  
Strona 1 z 1    [ Posty: 4 ]
NIE PRZEGAP WAŻNYCH INFORMACJI! POLUB NASZ PROFIL NA FACEBOOKU
[ ZAMKNIJ ]