wzór

  
Strona 1 z 1    [ Posty: 3 ]

Moderator: voodoo

Napisano: 15 paź 2012, 11:06

czy podzieliłby się ktoś decyzją odmowna świadczenia rodzinnego przekroczenie dochodu
~hugo


Napisano: 20 gru 2012, 11:20

D E C Y Z J A
w sprawie ustalenia prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego
Na podstawie art. 104, art. 107 § 4 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) w związku z art. 3 pkt. 2, 4, 10, 16, 18, art. 4art. 5 ust. 1, art. 6, art. 8, art. 20 ust. 3, art. 24, art. 26 ust. 3 Ustawy z dnia 28 listopada 2003 r.
o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. 2006 Nr 139, poz. 992 z późn. zm.), § 2 Rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 27 grudnia 2011 r. w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach
o świadczenia rodzinne (Dz. U. 2011 Nr 298, poz. 1769), § 1 pkt 1 Rozporządzenia Rady Ministrów
z dnia 10 sierpnia 2012 r. w sprawie wysokości dochodu rodziny albo dochodu osoby uczącej się stanowiących podstawę ubiegania się o zasiłek rodzinny oraz wysokości świadczeń rodzinnych (Dz.U. 2012 nr 0 poz. 959) oraz Zarządzenia Nr 8/2011 Wójta Gminy XXX z dnia XXX r.
w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w XXX
do prowadzenia postępowania w sprawach świadczeń rodzinnych, a także do wydawania w tych sprawach decyzji, po rozpatrzeniu wniosku złożonego w dniu 19.09.2012 r.

O R Z E K A M
1. odmówić prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do tego zasiłku na dziecko:
XXXX data urodzenia: XXX

U Z A S A D N I E N I E
W dniu 19.09.2012 r. złożył Pan wniosek o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego na syna XXX ur. XXX r. wraz z następującymi załącznikami: oświadczenia o wysokości składek na ubezpieczenie zdrowotne x 2, oświadczenia
o wielości gospodarstwa rolnego wyrażonej w hektarach przeliczeniowych x 2, oświadczenie o dochodzie podlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych x 2, oświadczenia członka rodziny rozliczającego się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym x 2, oświadczenia o dochodzie niepodlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych x 2, zaświadczenie z urzędu skarbowego o dochodzie podlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych.
Zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy o świadczeniach rodzinnych zasiłek rodzinny przysługuje osobom, o któ¬rych mowa w art. 4 ust. 2 jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę albo dochód osoby uczącej się nie przekracza kwoty 504 zł. Zgodnie § 1 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia
10 sierpnia 2012 r. w sprawie wysokości dochodu rodziny albo dochodu osoby uczącej się stanowiących podstawę ubiegania się o zasiłek rodzinny oraz wysokości świadczeń rodzinnych „od dnia 1 listopada 2012 r. do dnia 31 października 2014 r.: wysokość kwoty, o której mowa w art. 5 ust. 1 ustawy z dnia
28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych, zwanej dalej „ustawą”, wynosi 539,00 zł.”
Na podstawie przedłożonych przez Pana zaświadczeń i oświadczeń członków o dochodach uzyskanych w roku poprzedzającym okres zasiłkowy stwierdzono, że miesięczny dochód rodziny
w 2011 r. w wyniósł 1.939,33 zł (dochód uzyskany z gospodarstwa rolnego: 3,7535 ha * 226,08 zł = 848,59 zł oraz dochody podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych 13.088,84 zł : 12 m-cy = 1.090,74 zł), co w przeliczeniu na osobę w rodzinie daje miesięczny dochód
w wysokości 646,44 zł i przekracza kwotę kryterium dochodowe uprawniającego do zasiłku rodzinnego 539,00 zł o 107,44 zł.
Wobec powyższego strona nie posiada uprawnień do zasiłku rodzinnego. Na podstawie art. 8 ustawy o świadczeniach rodzinnych, dodatki przysługują wyłącznie do zasiłku rodzinnego. Ponieważ stronie nie przysługuje prawo do zasiłku rodzinnego, nie przysługuje jej również prawo do dodatków
do zasiłku rodzinnego.
Mając na uwadze powyższe należało orzec jak w sentencji.

P O U C Z E N I E

Od decyzji powyższej przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego
w XXX za pośrednictwem organu, który wydał decyzję w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.
red_aga
Stażysta
Posty: 54
Od: 25 mar 2008, 16:15
woj. lubelskie, Polska

Napisano: 04 sty 2013, 17:31

bardzo dziękuje:)
~kasia


  
Strona 1 z 1    [ Posty: 3 ]
NIE PRZEGAP WAŻNYCH INFORMACJI! POLUB NASZ PROFIL NA FACEBOOKU
[ ZAMKNIJ ]