wydałam zawiadomienie o wszczęciu postępowania a dłużnik zgłosił się na wywiad, co teraz?

  
Strona 1 z 3    [ Posty: 21 ]

Moderator: de Charette

Napisano: 02 sty 2014, 17:14

w poniedziałek 30.01.2013 r. wysłałam dłuznikowi zawiadomienie o wszczęciu postępowania (wysłałam dwukrotne wezwanie), dzisiaj zgłosił się na wywiad, wywiad przeprowadziłam, odebrałam oświadczenie majątkowe, ale co z tym zawiadomieniem, pomocyyyyyyyyyyyyyyyyyyy
~Asia


Napisano: 02 sty 2014, 17:29

cos ci sie z data pokielbasiło chyba? o jakie postepowanie chodzi?
~Jagoda

Napisano: 02 sty 2014, 21:09

należy umorzyć postępowanie
~aaaaaaa

Napisano: 03 sty 2014, 10:13

oczywiście pomyliłam datę, miało być 31. grudnia 2013, chodzi o uznanie dłużnika jako uchylającego się od zob. aliment.
Czy mogę prosić o wzór takiego umorzenia postępowania, bardzo bardzo proszę.
~Asia

Napisano: 03 sty 2014, 10:42

proszę bardzo
~Asia

Napisano: 03 sty 2014, 11:36


ja tez siedzę nad umorzeniem. narazie mam coś takiego. czekam na propozycje.

D E C Y Z J A


Na podstawie art. 104 , art. 105 ustawy z 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego ( Dz.U. z 2013r., poz. 267),oraz art. 5 ust. 3, ust. 3a, ust. 3b, ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 1228 z późn. zm.)po rozpatrzeniu sprawy z urzędu

POSTANAWIAM
umorzyć po­stę­po­wa­nie ad­mi­ni­stra­cyj­ne wsz­czę­te pi­smem Nr OPS-.......... z dnia 02.12.2013r. ponieważ stało się bez­przed­mio­to­we.

UZA­SAD­NIE­NIE
W dniu 10.10.2013 zostały skierowane do Pana wezwania celem stawienia się na wywiad alimentacyjny i złożenie przez Pana oświadczenia majątkowego. Przesyłkę poleconą skierowano na adres ...................Pomimo doręczonej korespondencji, do dnia wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie uznania Pana za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych nie stawił się Pan celem dopełnienia obowiązku, o którym mowa wyżej.
W myśl art. 5 ust. 3 usta­wy o po­mo­cy oso­bom upraw­nio­nym do ali­men­tów w przy­pad­ku, gdy dłuż­nik ali­men­ta­cyj­ny unie­moż­li­wia prze­pro­wa­dze­nie wy­wia­du ali­men­ta­cyj­ne­go lub od­mó­wił:
1) zło­że­nia oświad­cze­nia ma­jąt­ko­we­go,
2) za­re­je­stro­wa­nia się w po­wia­to­wym urzę­dzie pracy jako bez­ro­bot­ny albo po­szu­ku­ją­cy pracy,
3) bez uza­sad­nio­nej przy­czy­ny, w ro­zu­mie­niu prze­pi­sów o pro­mo­cji za­trud­nie­nia i in­sty­tu­cjach rynku pracy, przy­ję­cia pro­po­zy­cji od­po­wied­nie­go za­trud­nie­nia lub innej pracy za­rob­ko­wej, wy­ko­ny­wa­nia prac spo­łecz­nie -uży­tecz­nych, prac in­ter­wen­cyj­nych, robót pu­blicz­nych, prac na za­sa­dach robót pu­blicz­nych albo udzia­łu w szko­le­niu, stażu lub przy­go­to­wa­niu za­wo­do­wym do­ro­słych,
- organ wła­ści­wy dłuż­ni­ka wsz­czy­na po­stę­po­wa­nie do­ty­czą­ce uzna­nia dłuż­ni­ka ali­men­ta­cyj­ne­go za uchy­la­ją­ce­go się od zo­bo­wią­zań ali­men­ta­cyj­nych.
De­cy­zji o uzna­niu dłuż­ni­ka ali­men­ta­cyj­ne­go za uchy­la­ją­ce­go się od zo­bo­wią­zań ali­men­ta­cyj­nych nie wy­da­je się wobec dłuż­ni­ka ali­men­ta­cyj­ne­go, który przez okres ostat­nich 6 mie­się­cy wy­wią­zy­wał się w każ­dym mie­sią­cu ze zo­bo­wią­zań ali­men­ta­cyj­nych w kwo­cie nie niż­szej niż 50% kwoty bie­żą­co usta­lo­nych ali­men­tów (art. 5 ust. 3a usta­wy o po­mo­cy oso­bom upraw­nio­nym do ali­men­tów).
W dniu 16.12.2013r. stawił się Pan w tut. Ośrodku i przeprowadzono z Panem wywiad alimentacyjny oraz odebrano od Pana oświadczenie majątkowe.
W tym sta­nie rze­czy orze­czo­no jak w sen­ten­cji.
PO­UCZE­NIE
Od niniejszej decyzji służy prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w.................. za pośrednictwem tutejszej Instytucji w terminie 14 dni od daty doręczenia
~kasia

Napisano: 03 sty 2014, 11:37

jeżeli odebrał wszczęcie to teraz ma najzwyczajniej pecha- postępowanie jest wszcęte i to miło z jego strony,że stawił sie na wywiad, jednak wydajesz dalej decyzję o uchylającym się jeżeli oczywiście nie płacił przez ostatnie 6 miesięcy.
~behemot

Napisano: 03 sty 2014, 11:45

jak to??? to muszę wydać decyzję o uznaniu za uchylającego się i dalej działania??????
~Asia

Napisano: 03 sty 2014, 11:50

Oczywiście.
~behemot

Napisano: 03 sty 2014, 11:51

mam odpowiedz z ministerstwa udzielona przez Pana Wardacha że jeśli dłużnik po wszczęciu , a przed wydaniem decyzji w spr uznania dłużnika za uchylającego się.... wywiązał się z obowiązku określonego w art. 5 np przeprowadzono z nim wywiad aliment. w związku z tym ustała przyczyna powodująca wszczęcie postępowania, wówczas organ właściwy powinien umorzyć wszczęte wcześniej postępowanie, bez względu na wysokość wyegzekwowanych w ostatnim okresie kwot alimentów.
~kasia

Następna

  
Strona 1 z 3    [ Posty: 21 ]
NIE PRZEGAP WAŻNYCH INFORMACJI! POLUB NASZ PROFIL NA FACEBOOKU
[ ZAMKNIJ ]