nienależnie pobrane

  
Strona 1 z 1    [ Posty: 4 ]

Moderator: de Charette

Napisano: 09 sty 2014, 13:36

Witam. Bardzo proszę o wzór decyzji o zwrot nienależnie pobranych świadczeń FA. Przeszukałam forum i nie mogę znaleźć takiego wzoru. Dla mnie to jest nowość :)
~Anuszka


Napisano: 09 sty 2014, 14:09

Na pewno ktoś taki wzór ma. Bardzo proszę o pomoc.
~Anuszka

Napisano: 10 sty 2014, 10:10

Miechów, dnia 2013-11-07
OSOBA UBIEGAJĄCA SIĘ:
..
zam. 32-..
ul. ..

DECYZJA nr GOPS-FA.4N/155/541/2013
w sprawie uznania świadczeń wypłaconych z funduszu alimentacyjnego
za świadczenia nienależnie pobrane
Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w ...e działając na podstawie art. 104, art. 107 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz.U. z 2013 poz. 267 z późn. zm.); art. 1a, art. 2 art. 9 , art. 10, art. 12, art. 15, art. 18, art. 19, art. 20, art. 23, art. 25, art. 28 i art. 29 ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (t.j. Dz. U. z 2012r., poz. 1228 z póź.zm), Art. 3 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz.U. z 2011 roku, nr 205, poz 1212), Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 lipca 2010r (Dz. U. Nr 123, poz. 836 z późn. zm) oraz Zarządzeniem Nr 227/2008 Burmistrza Gminy i Miasta w Miechowie z dnia 15 grudnia 2008 roku w sprawie prowadzenia postępowania oraz wydawania decyzji administracyjnych w sprawach dotyczących wypłaty świadczeń z funduszu alimentacyjnego.
POSTANAWIAM
1. Uznać świadczenia z funduszu alimentacyjnego, przyznane decyzją Nr GOPS-FA..../2012 z dnia 2012-11-06 osobie uprawnionej:

..., data urodzenia: ...
w wysokości 330,00 zł miesięcznie na okres od 2012-10-01 do 2013-09-30,
pobrane w okresie:
od 1 październik 2012r – 30 listopad 2012r,
w łącznej wysokości 660,00 zł,
za świadczenia nienależnie pobrane.
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w ... – nadmienia, iż w dniu spłaty nienależnie pobranych świadczeń należy zgłosić się do tutejszego Ośrodka celem naliczenia odsetek ustawowych.
UZASADNIENIE
W dniu 06.11.2012 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w ... wydał decyzję nr GOPS-FA....1/2012, na mocy której przyznano świadczenie z funduszu alimentacyjnego na okres zasiłkowy od 2012-10-01 do 2013-09-30 dla pełnoletniej osoby uprawnionej Pana ... w okresie 01.10.2012-30.09.2013.
W dniu 2013-09-11 do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w ... wpłynęło m.in.:
1. Zaświadczenie o zatrudnieniu (wystawione dnia 11.09.2013) z firmy ...i, z którego wynika że Pan .. zam. ... był zatrudniona od dnia 2013-08-10 do dnia 30.11.2012
W dokumentach złożonych wcześniej, tj. w załączonych do wniosków o przyznanie świadczeń z FA znajdowały się już m.in.:
.. ;
Art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 7 września 2007 roku o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (t.j. Dz. U. z 2012r., poz. 1228 z póź.zm), stanowi: Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują osobie uprawnionej do ukończenia przez nią 18 roku życia albo w przypadku gdy uczy się w szkole lub szkole wyższej do ukończenia przez nią 25 roku życia, albo w przypadku posiadania orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności – bezterminowo.
Art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 7 września 2007 roku o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (t.j. Dz. U. z 2012r., poz. 1228 z póź.zm), stanowi: Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 725 zł.
Z dokumentów przedłożonych wraz z wnioskiem o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego w dniu 2012-10-22jak i wcześniej wynika, że dochód rodziny w 2011r. wyniósł 23 957,28 zł co w przeliczeniu na dochód miesięczny na członka gospodarstwa domowego dawało kwotę 665,45 zł (ZAŚWIADCZENIE URZĘDU SKARBOWEGO O WYSOKOŚCI DOCHODÓW UZYSKANYCH PRZEZ CZŁONKÓW RODZINY W ROKU KALENDARZOWYM POPRZEDZAJĄCYM OKRES ZASIŁKOWY PODLEGAJĄCYCH OPODATKOWANIU PODATKIEM DOCHODOWYM OD OSÓB FIZYCZNYCH NA ZASADACH OGÓLNYCH Pani .. = 0,00 zł; Inny dochód, niepodlegający opodatkowaniu na podstawie przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych – zgodnie z oświadczeniem – 0,00 zł; ZAŚWIADCZENIE URZĘDU SKARBOWEGO O WYSOKOŚCI DOCHODÓW UZYSKANYCH PRZEZ CZŁONKÓW RODZINY W ROKU KALENDARZOWYM POPRZEDZAJĄCYM OKRES ZASIŁKOWY PODLEGAJĄCYCH OPODATKOWANIU PODATKIEM DOCHODOWYM OD OSÓB FIZYCZNYCH NA ZASADACH OGÓLNYCH Pani ... = 23 957,28 zł; Inny dochód, niepodlegający opodatkowaniu na podstawie przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych – zgodnie z oświadczeniem – 0,00 zł; ZAŚWIADCZENIE URZĘDU SKARBOWEGO O WYSOKOŚCI DOCHODÓW UZYSKANYCH PRZEZ CZŁONKÓW RODZINY W ROKU KALENDARZOWYM POPRZEDZAJĄCYM OKRES ZASIŁKOWY PODLEGAJĄCYCH OPODATKOWANIU PODATKIEM DOCHODOWYM OD OSÓB FIZYCZNYCH NA ZASADACH OGÓLNYCH Pani ..a = 560,00 zł(Dochód ten pochodził z pracy na umowę zlecenie w okresie 01.08.2011do25.08.2011, który został utracony); Inny dochód, niepodlegający opodatkowaniu na podstawie przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych – zgodnie z oświadczeniem – 0,00 zł).
Art. 9 ust. 4 ustawy z dnia 7 września 2007 roku o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (t.j. Dz. U. z 2012r., poz. 1228 z póź.zm), stanowi: W przypadku uzyskania dochodu przez członka rodziny lub osobę uprawnioną pozostającą pod opieką opiekuna prawnego prawo do świadczeń z funduszu ustala się na podstawie dochodu rodziny lub osoby uprawnionej powiększonego o uzyskany dochód.
W związku z powyższym wynagrodzenie netto za pierwszy pełny przepracowany miesiąc w wysokości 2 056,10 zł – uzyskane z tytułu zatrudnienia stanowi dochód uzyskany i powiększa on dochód rodziny począwszy od miesiąca wrzesień 2012 roku.
Po przeliczeniu od miesiąca wrzesień (pierwszy pełny przepracowany miesiąc) 2012 roku, miesięczny dochód rodziny w przeliczeniu na osobę wyniósł 1 350,85 zł. Dochód rodziny w przeliczeniu na osobę uprawniający do przyznania świadczeń z funduszu alimentacyjnego został przekroczony o kwotę: 625,85 zł.
Art§ 12 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie sposobu i trybu postępowania, sposobu ustalania dochodu oraz wzorów wniosku, zaświadczeń i oświadczeń o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego z dnia 28 lipca 2008r. (Dz.U.08.136.855) stanowi:
1. W przypadku uzyskania przez członka rodziny dochodu po roku, z którego dochody stanowią podstawę do ustalenia prawa do świadczeń, do dochodu rodziny dodaje się miesięczną kwotę dochodu uzyskanego przez członka rodziny, o ile dochód ten osoba otrzymuje w dniu ustalenia prawa do świadczeń,
2. Do wniosku należy dołączyć dokument potwierdzający uzyskanie przez członka rodziny dochodu oraz wysokość uzyskanego dochodu,
3. W przypadku gdy dochód rodziny powiększony o uzyskany dochód powoduje utratę prawa do świadczeń, świadczenia nie przysługują od miesiąca następującego po pierwszym pełnym miesiącu od uzyskania dochodu.
W związku z tym faktem dnia 2013-10-17 postanowiono wszcząć ponownie postępowania w sprawie przyznania świadczeń w okresie 2012/2013,.
Art. 2. ust.7 ustawy z dnia 7 września 2007 roku o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (t.j. Dz. U. z 2012r., poz. 1228 z póź.zm), stanowi: nienależnie pobranym świadczeniu — oznacza to świadczenia z funduszu alimentacyjnego:
a) wypłacone mimo zaistnienia okoliczności powodujących ustanie albo wstrzymanie wypłaty świadczenia w całości lub w części,
b) przyznane lub wypłacone w przypadku świadomego wprowadzenia w błąd przez osobę pobierającą te świadczenia,
c) wypłacone bez podstawy prawnej lub z rażącym naruszeniem prawa, jeżeli stwierdzono nieważność decyzji przyznającej świadczenie albo w wyniku wznowienia postępowania uchylono decyzję przyznającą świadczenie i odmówiono prawa do świadczenia,
d) wypłacone, w przypadku gdy osoba uprawniona w okresie ich pobierania otrzymała, niezgodnie z kolejnością określoną w art. 28, zaległe lub bieżące alimenty, do wysokości otrzymanych w tym okresie alimentów,
e) (uchylony);
Art. 23. ust.1 ustawy z dnia 7 września 2007 roku o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (t.j. Dz. U. z 2012r., poz. 1228 z póź.zm) stanowi: Osoba, która pobrała nienależnie świadczenia, jest obowiązana do ich zwrotu wraz z ustawowymi odsetkami.
W związku z powyższym orzeczono więc jak w sentencji.
POUCZENIE
Od niniejszej decyzji służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem organu wydającego decyzję, w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.
W przypadku wystąpienia zmian w liczbie członków rodziny, uzyskania lub utraty dochodu albo innych zmian mających wpływ na prawo do świadczeń z funduszu alimentacyjnego osoba uprawniona lub jej przedstawiciel ustawowy, którzy złożyli wniosek o przyznanie świadczenia z funduszu są obowiązani do niezwłocznego powiadomienia o tym organu wypłacającego świadczenia (art. 19 ust. 1 ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów).
Decyzje w sprawach świadczeń z funduszu alimentacyjnego są natychmiast wykonalne, z wyjątkiem decyzji w sprawach dotyczących nienależnie pobranych świadczeń (art. 20 ust. 2 ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów)
Nienależnie pobrane świadczenia podlegają zwrotowi (art. 23 ustawy o pomocy uprawnionym do alimentów)
Art. 23 ustawy z dnia 7 września 2007 roku o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (t.j. Dz. U. z 2012r., poz. 1228 z póź.zm), stanowi:
1. Osoba, która pobrała nienależnie świadczenia, jest obowiązana do ich zwrotu wraz z ustawowymi odsetkami.
2. Należności z tytułu nienależnie pobranych świadczeń ulegają przedawnieniu z upływem 3 lat, licząc od dnia, w którym decyzja ustalająca te należności stała się ostateczna.
3. Bieg przedawnienia przerywa: odroczenie terminu płatności należności, rozłożenie spłaty należności na raty i każda inna czynność zmierzająca do ściągnięcia należności, jeżeli o czynności tej osoba obowiązana do zwrotu nienależnie pobranych świadczeń została powiadomiona.
4. Nie wydaje się decyzji o zwrocie nienależnie pobranych świadczeń, jeżeli od terminu ich pobrania upłynęło więcej niż 10 lat.
5. Kwoty nienależnie pobranych świadczeń wraz z odsetkami ustalone ostateczną decyzją podlegają potrąceniu z bieżąco wypłacanych świadczeń z funduszu.
6. Nienależnie pobrane świadczenia wraz z odsetkami podlegają egzekucji w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.
7. Odsetki są naliczane od pierwszego dnia miesiąca następującego po dniu wypłaty świadczeń z funduszu alimentacyjnego, do dnia spłaty.
8. Organ właściwy wierzyciela oraz marszałek województwa mogą umorzyć kwotę nienależnie pobranych świadczeń wraz z odsetkami w całości lub w części, odroczyć termin płatności albo rozłożyć na raty, jeżeli zachodzą szczególnie uzasadnione okoliczności dotyczące sytuacji rodziny.
9. W przypadku śmierci osoby, która pobrała nienależnie świadczenia, należności, o których mowa w ust. 1, wygasają.


Otrzymują:
1. adresat
2. a/a

~A

Napisano: 13 sty 2014, 17:07

Dziękuję ~A :) trochę tego jest!
~Anuszka


  
Strona 1 z 1    [ Posty: 4 ]
NIE PRZEGAP WAŻNYCH INFORMACJI! POLUB NASZ PROFIL NA FACEBOOKU
[ ZAMKNIJ ]