Decyzja uchylająca dochód uzyskany

  
Strona 1 z 1    [ Posty: 3 ]

Moderator: de Charette

Napisano: 09 maja 2014, 7:39

Ma ktos wzór takiej decyzji ? Rozpoczęła pracę i dochód przekroczyła. Proszę o pomoc.
Sylwia 1


Napisano: 09 maja 2014, 11:15

Pomóżcie
Sylwia 1

Napisano: 09 maja 2014, 14:58

………………… ,2013-06-14
…………………….
DE¬CY¬ZJA
Na pod¬sta¬wie art. 104, art. 108 usta¬wy z dnia 14 czerw¬ca 1960 r. - ko¬deks po¬stę¬po¬wa¬nia ad¬mi¬ni¬stra¬cyj¬ne¬go ( Dz. U z 2013 r. poz. 267 z późn. zm.) oraz art. 2 pkt 18c, art. 9 ust. 4a, art. 18 ust. 5, art. 24 ust. 1, art. 25, usta-wy z dnia 7 wrze¬snia 2007r. o po¬mo¬cy oso¬bom upraw¬nio¬nym do ali¬men¬tów (Dz. U. 2012 r. poz. 1228 z póź. zm.) oraz § 2 roz¬po¬rzą¬dze¬nia Mi¬ni¬stra Pracy i Po¬li¬ty¬ki Spo¬łecz¬nej z dnia 7 lipca 2010r. w spra¬wie spo¬so¬bu i trybu po¬stę¬po¬wa¬nia, spo¬so¬bu usta¬la¬nia do¬cho¬du oraz wzo¬rów wnio¬sku, za¬świad¬czeń i oświad¬czeń o usta¬le¬nie prawa do świad¬czeń z fun¬du¬szu ali¬men¬ta¬cyj¬ne¬go (Dz.U. z 2010r. Nr 123 poz. 836 z późn.zm.)
Pani ………………… zam. …………………
ORZE¬KAM
za¬koń¬czyć re¬ali¬za¬cje de¬cy¬zji nr …………….. z dnia ……… i od¬mó¬wić Pani z dniem …………. świad¬czeń w for¬mie:
1.świad¬cze¬nie z fun¬du¬szu ali¬men¬ta¬cyj¬ne¬go na osobę upraw¬nio¬ną, do ukoń¬cze¬nia 18 roku życia, wnio¬sko¬wa¬ny na ………………………
Po¬wo¬dem za¬koń¬cze¬nia de¬cy¬zji jest po¬pra¬wa wa¬run¬ków fi¬nan¬so¬wych (uzy¬ska¬nie do¬cho¬du) .
UZA¬SAD¬NIE¬NIE
W dniu ………… zgło¬si¬ła się Pani do ………………. i oświad¬czy¬ła Pani, iż w dniu …………… pod¬jꬳa Pani za-trud¬nie¬nie w fir¬mie …………………Do¬chód Pani ro¬dzi¬ny w 2011r. wy¬niósł ……………. ( tj. do¬chód Pani wy¬ka-za¬ny w za¬świad¬cze¬niu Urzę¬du Skar¬bo¬we¬go z dnia …………… po¬mniej¬szo¬ny o po¬da¬tek …..zł, skład¬ki na ubez-pie¬cze¬nie spo¬łecz¬ne od¬li¬czo¬ne od do¬cho¬du ……………. oraz skład¬ki na ubez¬pie¬cze¬nie zdro¬wot¬ne ……………). Do¬chód mie¬sięcz¬ny Pani ro¬dzi¬ny wy¬niósł ……………..zł : 12 mie¬się¬cy= …………zł. Po uwzględ¬nie¬niu do¬cho¬du utra¬co¬ne¬go przez Panią do¬chód mie¬sięcz¬ny wy¬niósł ……….zł - ………zł (tj. Pani do¬chód utra¬co¬ny wy¬li¬czo¬ny z PIT …………….zł dzie¬lo¬ny na 12 m-cy ) = ………zł. Po¬nad¬to w 2011r. miała Pani wy¬pła¬co¬ne sty¬pen¬dium w kwo¬cie ……..zł dzie¬lo¬ne na 12 m-cy= ……zł oraz do¬chód z go¬spo¬dar¬stwa rol¬ne¬go …….zł (tj. ……ha prze¬li¬cze-nio¬wych x ……….zł) dzie¬lo¬ny na 12 m-cy= ………zł. Mie¬sięcz¬ny do¬chod Pani ro¬dzi¬ny wy¬niósł ………..zł
Po do¬li¬cze¬niu do¬cho¬du uzy¬ska¬ne¬go za mie¬siąc maj 2013r. ……….zł + ………….zł = ………..zł w prze¬li¬cze¬niu na 2 osoby wy¬niósł …………zł i prze¬kro¬czył kry¬te¬rium do¬cho¬do¬we o ………..zł (tj. …………zł-……….zł)
Zgod¬nie z art. 18 ust. 5 usta¬wy z dnia 7 wrze¬śnia 2007r. o po¬mo¬cy oso¬bom upraw¬nio¬nym do ali¬men¬tów - W przy¬pad¬ku gdy do¬chód ro¬dzi¬ny po¬więk¬szo¬ny o uzy¬ska¬ny do¬chód po¬wo¬du¬je utra¬tę prawa do świad¬czeń z fun-du¬szu ali¬men¬ta¬cyj¬ne¬go, świad¬cze¬nia nie przy¬słu¬gu¬ją od mie¬sią¬ca na¬stę¬pu¬ją¬ce¬go po pierw¬szym mie¬sią¬cu od mie¬sią¬ca, w któ¬rym do¬chód zo¬stał uzy¬ska¬ny.
Pod¬jꬳa Pani pracę …………., mie¬sią¬cem uzy¬ska¬nia do¬cho¬du jest maj 2013r. w związ¬ku z po¬wyż¬szym od¬mó-wio¬no Pani prawa do świad¬czeń od mie¬sią¬ca czerw¬ca 2013r.
Wobec po¬wyż¬sze¬go po¬sta¬no¬wio¬no jak w sen¬ten¬cji de¬cy¬zji.

...................
PO¬UCZE¬NIE
Od ni¬niej¬szej de¬cy¬zji służy prawo wnie¬sie¬nia od¬wo¬ła¬nia do Sa¬mo¬rzą¬do¬we¬go Ko¬le¬gium Od¬wo¬ław¬cze¬go w ……………….. za po¬śred¬nic¬twem ………………………w ter¬mi¬nie 14-tu dni od daty jej otrzy¬ma¬nia.
przypadku wystąpienia zmian w liczbie członków rodziny, uzyskania (oznacza to uzyskanie dochodu spowodowane zakończeniem urlopu wychowawczego, uzyskaniem prawa do zasiłku lub stypendium dla bezrobotnych, uzyskaniem zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, uzyskaniem zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemertalnego, nauczycielskiego, świadczenia kompensacyjnego, a także emerytury lub renty, renty rodzinnej lub renty socjalnej, z wyjątkiem renty przyznanej rolnikowi w związku z przekazaniem lub dzierżawą gospodarstwa rolnego, rozpoczęciem pozarolniczej działalności gospodarczej, uzyskaniem zasiłku chorobowego, świadczenia rehabilitacyjnego lub zasiłku macierzyńskiego, przysługujących po utracie zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej) lub utraty dochodu albo innych zmian mających wpływ na prawo do świadczeń z funduszu alimentacyjnego osoba uprawniona albo jej przedstawiciel ustawowy, którzy złożyli wniosek o przyznanie świadczenia z funduszu są obowiązani do niezwłocznego powiadomienia o tym organu wypłacającego świadczenia. Zmiany mające wpływ na prawo do świadczeń z funduszu alimentacyjnego to między innymi : wyjazd członka rodziny osoby uprawnionej poza granice kraju oraz uzyskanie dochodu.
Osoba, która pobrała nienależnie świadczenia, jest zobowiązana do ich zwrotu wraz z ustawowymi odsetkami..
Otrzy¬mu¬ją
1. ad¬re¬sat
2. a/a
Ewa88


  
Strona 1 z 1    [ Posty: 3 ]
NIE PRZEGAP WAŻNYCH INFORMACJI! POLUB NASZ PROFIL NA FACEBOOKU
[ ZAMKNIJ ]