wzór decyzji o zwrocie dla dłużnika alimentacyjnego należnoś

  
Strona 1 z 1    [ Posty: 4 ]

Moderator: de Charette

Napisano: 18 mar 2015, 15:15

jak wyżej czy ktoś może wrzucić jak to pisać bardzo proszę z góry bardzo dziękuje
Bastek
Referent
Posty: 235
Od: 24 kwie 2014, 13:22


Napisano: 19 mar 2015, 11:19

proszę to dajcie chociaż wskazówki co tam pisać
Bastek
Referent
Posty: 235
Od: 24 kwie 2014, 13:22

Napisano: 19 mar 2015, 11:25

Oznaczenie instytucji Miejscowość, dnia
Decyzja nr ..............
Na podstawie art. 104 k.p.a. (t.j. Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.), w związku z art. 2 pkt 3, art. 12, art. 25 i art. 27 ust. 1–3 i ust. 7 pkt 2 ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 1228 z późn. zm.) oraz na podstawie ............... (podstawa prawna upoważnienia do wydawania decyzji)
orzekam
o zwrocie przez dłużnika alimentacyjnego ............................................ (imię i nazwisko dłużnika) należności z tytułu otrzymanych przez osobę uprawnioną ............................................ (imię i nazwisko osoby uprawnionej), na podstawie decyzji nr .............. z dnia .......... (dane decyzji przyznającej świadczenia osobie uprawnionej) świadczeń z funduszu alimentacyjnego w kwocie ............... zł wraz z odsetkami ustawowymi obliczonymi do dnia spłaty. Kwota odsetek na dzień wydania decyzji wynosi ............... .
Uzasadnienie
Na podstawie tytułu wykonawczego, tj. ............. (wskazanie tytułu), oraz zaświadczenia organu prowadzącego postępowanie egzekucyjne ........ (np. komornika sądowego lub sądu okręgowego) z dnia .......... o bezskuteczności egzekucji alimentów ustalono, iż ............................................ (imię i nazwisko dłużnika) jest dłużnikiem alimentacyjnym osoby uprawnionej do alimentów ............................................ (imię i nazwisko osoby uprawnionej).
Dnia .......... wydana została decyzja nr ......................... przyznająca osobie uprawnionej ............................................ (imię i nazwisko osoby uprawnionej) świadczenia z funduszu alimentacyjnego na okres od .......... do .......... . Z tego tytułu ww. osobie uprawnionej wypłacona została łączna kwota ............. zł.
Zgodnie z art. 27 ust. 1 ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów dłużnik alimentacyjny jest zobowiązany do zwrotu organowi właściwemu wierzyciela należności w wysokości świadczeń wypłaconych z funduszu alimentacyjnego osobie uprawnionej, łącznie z ustawowymi odsetkami. Ustęp 1a stanowi, że odsetki są naliczane od pierwszego dnia następującego po dniu wypłaty świadczeń z funduszu alimentacyjnego, do dnia spłaty.
Wobec powyższego ww. dłużnik alimentacyjny ............................................ (imię i nazwisko dłużnika) obowiązany jest do zwrotu organowi właściwemu wierzyciela, tj. ............... (oznaczenie organu), należności w wysokości świadczeń wypłaconych z funduszu alimentacyjnego osobie uprawnionej ............................................ (imię i nazwisko osoby uprawnionej) w łącznej kwocie ............... zł. Świadczenia wypłacone zostały na podstawie ww. decyzji ............. (dane decyzji przyznającej świadczenia osobie uprawnionej), która wygasła dnia .......... (koniec okresu świadczeniowego bądź okresu, na jaki przyznane zostały świadczenia).
Odsetki naliczone od pierwszego dnia następującego po dniu wypłaty świadczeń z funduszu alimentacyjnego do dnia wydania niniejszej decyzji wynoszą ............... zł. Dłużnik obowiązany jest uiścić odsetki naliczone do dnia spłaty.
W tym stanie faktycznym i prawnym decyzja jest uzasadniona, tak więc orzeczono jak na wstępie.
Środki odwoławcze
Od niniejszej decyzji przysługuje odwołanie do właściwego Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem organu, który wydał decyzję, w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji.
Decyzję otrzymują:
1) strona (dłużnik alimentacyjny)
2) organ właściwy dłużnika
3) a/a

pozdrawiam :)
Klopsik!

Napisano: 22 kwie 2015, 12:04

dziękuje :) ktoś ma inaczej ;)
Bastek
Referent
Posty: 235
Od: 24 kwie 2014, 13:22


  
Strona 1 z 1    [ Posty: 4 ]
NIE PRZEGAP WAŻNYCH INFORMACJI! POLUB NASZ PROFIL NA FACEBOOKU
[ ZAMKNIJ ]