podstawa prawna do decyzji z fa

  
Strona 1 z 1    [ Posty: 2 ]

Moderator: de Charette

Napisano: 17 sie 2015, 11:19

proszę sprawdźcie

Na pod­sta­wie art. 1a, art. 2 pkt 2, 8 i 11, art. 9 ust. 1 i 2, art. 10 ust. 1, art. 11, art. 12, art. 15 ust. 1, art. 18 ust. 1, art. 19, art. 20, art. 21 ust.1, art. 23, art. 24, art. 25, art. 27 ust. 8 usta­wy z 7 wrze­śnia 2007 r. o po­mo­cy oso­bom upraw­nio­nym do ali­men­tów (Dz.U. z 2015r., poz.859) oraz § 2 Roz­po­rzą­dze­nia Mi­ni­stra Pracy i Po­li­ty­ki Spo­łecz­nej z 7 lipca 2010r. w spra­wie spo­so­bu i trybu po­stę­po­wa­nia, spo­so­bu usta­la­nia do­cho­du oraz wzo­rów wnio­sku, za­świad­czeń i oświad­czeń o usta­le­nie prawa do świad­czeń z fun­du­szu ali­men­ta­cyj­ne­go (Dz.U. z 2010 r, Nr 123, poz. 836 z późn. zm.), art. 104 usta­wy z 14 czerw­ca 1960 r. - Ko­deks po­stę­po­wa­nia ad­mi­ni­stra­cyj­ne­go (Dz. U. z 2013r., poz. 267 ze zm.) oraz Upo­waż­nie­nia Wójta Gminy...
aniagops


Napisano: 17 sie 2015, 12:59

nikt nic nie napisze???
ala11111


  
Strona 1 z 1    [ Posty: 2 ]
NIE PRZEGAP WAŻNYCH INFORMACJI! POLUB NASZ PROFIL NA FACEBOOKU
[ ZAMKNIJ ]