czy dobra informacja dla dłuznika ??

  
Strona 1 z 1    [ Posty: 4 ]

Moderator: de Charette

Napisano: 30 wrz 2015, 14:47

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej wxxxxxx na podstawie art. 27 ust. 7 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 7 września 2007r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2015. poz. 859 z późn. zm.) zawiadamia, że na podstawie wniosku złożonego dniaxxxxxx , w dniuxxxxxxxxxx wydana została decyzja nr xxxxxxxxxxxxxxxx dotycząca przyznania świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego na następujące dzieci:
xxxxxxxxxxxxxxxxxpesel xxxxxxxxxxxxxx na okres od dnia xxxx do dnia xxxxx

Jednocześnie tutejszy Organ informuje Pana o obowiązku zwrotu wraz z odsetkami należności z tytułu świadczeń z funduszu alimentacyjnego wypłaconych osobie uprawnionej.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w xxxxxxxx informuje¬, iż wysokość Pana zobowiązań wobec Skarbu Państwa na podstawie zaświadczenia o bezskuteczności egzekucji wystawionego przez Komornika Sądowego w xxxx na dzień 0xxxx wynosi:
• wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego na podstawie ustawy z dnia 7 września 2007r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów ( Dz. U. z 2012r. Poz. 1228 z późn. zm) wynoszą: 7xxx zł
• wypłaconych zaliczek alimentacyjnych na podstawie ustawy z dnia 22 kwietnia 2005r. O postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej ( Dz.U. z 2005r. Nr 86, poz. 732 i Nr 164, poz. 1366) wynoszą ; xxxx zł
• należności likwidatora funduszu alimentacyjnego powstałe z tytułu świadczeń alimentacyjnych wypłaconych przed 1 maja 2004r. Na podstawie ustawy z dnia 18 lipca 1974r. O funduszu alimentacyjnym ( Dz. U. z 1991r. Nr 45, poz. 200 z późn. zm) wynoszą: 0,00 zł

Ponadto Ośrodek informuje, że na podstawie art. 60 ustawy z dnia 9 kwietnia 2010r. o udostępnieniu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych (Dz. U. z 2014r. poz. 1015 i 1188) oraz ustawy z dnia 7 września 2007 o pomocy osobom do alimentów (tj. Dz. U. z 2015 r. poz., 859 z późn. zm.) organ właściwy wierzyciela jakim jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w xxxx przekaże do czterech Biur Informacji Gospodarczej informację o Pana zobowiązaniach alimentacyjnych w razie powstania zaległości za okres dłuższy niż 6 miesięcy.
Zobowiązania te wynikają z tytułów:
1. Świadczeń z funduszu alimentacyjnego wypłacanych osobie uprawnionej na podstawie w/w ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, do całkowitego ich zaspokojenia.
2. Zaliczki alimentacyjnej wypłaconej osobie uprawnionej na podstawie ustawy z dnia 22 kwietnia 2005r. o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej, do całkowitego zaspokojenia.
3. Należności wierzyciela alimentacyjnego – do całkowitego zaspokojenia.
@@ela


Napisano: 30 wrz 2015, 14:48

Na podstawie ustawy z dnia 7 września 2007r. O pomocy osobom uprawnionym do alimentów ((Dz. U. z 2015. poz. 859 z późn. zm.) procedura postępowania wobec dłużnika alimentacyjnego jest następująca:
• W przypadku bezskutecznej egzekucji świadczenia alimentacyjnego komornik sądowy prowadzący postępowanie jest zobowiązany do poinformowania organu właściwego ze względu na miejsce zamieszkania dłużnika o stanie egzekucji i przyczynach jej bezskuteczności.
• Organ właściwy dłużnika przeprowadza wywiad alimentacyjny w celu ustalenia sytuacji rodzinnej, dochodowej i zawodowej dłużnika alimentacyjnego oraz odbiera od niego oświadczenie majątkowe.
• W przypadku, gdy dłużnik alimentacyjny nie może wywiązać się ze swoich zobowiązań z powodu braku zatrudnienia organ właściwy dłużnika zobowiązuje dłużnika alimentacyjnego do zarejestrowania się jako bezrobotny albo jako poszukujący pracy w przypadku braku możliwości zarejestrowania się jako bezrobotny, następnie zwraca się do Urzędu Pracy o potrzebie aktywizacji zawodowej dłużnika.
• W przypadku uniemożliwienia przez dłużnika alimentacyjnego przeprowadzenia wywiadu, albo odmowy: złożenia oświadczenia majątkowego, odmowy zarejestrowania się w powiatowym urzędzie pracy jako bezrobotny albo poszukujący pracy lub odmówił bez uzasadnionej przyczyny, w rozumieniu przepisów o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, przyjęcia propozycji odpowiedniego zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, wykonywania prac społecznie użytecznych, prac interwencyjnych, robót publicznych, prac na zasadach robót publicznych albo udziału w szkoleniu, stażu lub przygotowaniu zawodowym dorosłych - organ właściwy dłużnika wszczyna postępowanie dotyczące uznania dłużnika alimentacyjnego za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych.
• Decyzji o uznaniu dłużnika alimentacyjnego za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych nie wydaje się wobec dłużnika alimentacyjnego, który przez okres ostatnich 6 miesięcy wywiązał się w każdym miesiącu ze zobowiązań alimentacyjnych w kwocie nie niższej niż 50% kwoty bieżąco ustalonych alimentów.
Jeżeli decyzja o uznaniu dłużnika alimentacyjnego za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych stanie się ostateczna, organ właściwy dłużnika kieruje wniosek do starosty o zatrzymanie prawa jazdy dłużnika alimentacyjnego, dołączając odpis tej decyzji, oraz składa wniosek o ściganie za przestępstwo określone w art. 209 § 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 roku kodeks karny (Dz. U.. Nr 88, poz. 553, z późn. zm.)

Informujemy ponadto, że zgodnie z art. 41 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 roku, poz. 267 tekst jednolity z późn. zm.) w toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie swojego adresu. W razie zaniedbania tego obowiązku doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny.
@@ela

Napisano: 01 paź 2015, 8:15

hallo odpowie ktoś ???
@@ela

Napisano: 01 paź 2015, 9:48

rozumiem, że to jeden dokument?
Aps
Ewasjana
Podinspektor
Posty: 1094
Od: 24 mar 2015, 11:00


  
Strona 1 z 1    [ Posty: 4 ]
NIE PRZEGAP WAŻNYCH INFORMACJI! POLUB NASZ PROFIL NA FACEBOOKU
[ ZAMKNIJ ]