pani nie przedstawiła faktur do stypendium

  
Strona 1 z 1    [ Posty: 10 ]

Moderator: Tomasz1981

Napisano: 09 mar 2018, 10:04

wydałam pani decyzję na okres od września do grudnia. do 20 grudnia miała przedstawić faktury (tak mamy w regulaminie) . nie pokazała się do dziś, ja oczywiście stypendium jej nie wypłaciłam. czy coś jeszcze powinnam zrobić? w decyzji pisałam jej że wypłata po okazaniu faktur. czy po protu zostawiam tak to i już?
Aps
Ewasjana
Podinspektor
Posty: 1105
Od: 24 mar 2015, 11:00


Napisano: 09 mar 2018, 18:59

22. Przykładowy wzór decyzji w sprawie wygaśnięcia decyzji przyznającej stypendium szkolne

..............................., dnia ...........................

Wójt Gminy
........................................
Znak sprawy …………….


Pan (i).....................................................
zam. .......................................................
................................................................D E C Y Z J A NR .............
w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia decyzji Nr ........ z dnia .....................
w sprawie przyznania prawa do stypendium szkolnego

Na podstawie art. 104 § 1, art. 162 § 1 pkt 2 i § 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23 z późn. zm.) oraz art. 90n ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2016 r., poz. 1943 z późn. zm.), w związku z § ...................... uchwały Rady Gminy .............................................Nr ...................... z dnia .................................. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy ............................................. (Dz. Urz. Woj. ....... Nr ................, poz. .............):


Stwierdzam wygaśnięcie decyzji Nr .............. z dnia .................................. w sprawie przyznania Panu .......................................... stypendium szkolnego na syna ........................................................ w roku szkolnym ........../......... .

Uzasadnienie

Decyzją Nr ................ z dnia ........................ r. Wójt Gminy .......................................... przyznał Panu ............................................................. prawo do stypendium szkolnego dla syna ............................................... w roku szkolnym ........../.......... w formie częściowego pokrycia kosztów zakupu podręczników i lektur szkolnych oraz przyborów szkolnych. W sentencji tej decyzji wójt wyraźnie zastrzegł warunek, zgodnie z którym wypłata stypendium nastąpi dopiero po dostarczeniu przez stronę faktur lub rachunków dokumentujących dokonanie zakupów. Stypendium przyznane w tej formie polega na refundacji dokonanych wydatków. Do zakończenia roku szkolnego, na który przyznano stypendium, strona nie udokumentowała organowi przyznającemu faktu dokonania zakupów. W związku z tym, że upłynął okres stypendialny, zawarty w decyzji, na który przyznano świadczenie i strona nie może już ponieść kosztów w stosunku do tego okresu (roku szkolnego), decyzja stała się bezprzedmiotowa i należało stwierdzić jej wygaśnięcie.
Zgodnie z art. 90n ust. 1 ustawy o systemie oświaty w związku z art. 104 § 1 k.p.a. w sprawach świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów (a więc i stypendiów szkolnych) organ (wójt gminy) rozstrzyga w drodze decyzji administracyjnych. Natomiast w oparciu o art. 162 § 1 pkt 2 i § 3 k.p.a., jeżeli strona nie dopełni warunku ciążącego na niej na mocy decyzji, organ pierwszej instancji, który wydał tę decyzję stwierdza jej wygaśnięcie w drodze decyzji administracyjnej – co uczyniono w niniejszej decyzji.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji służy stronie odwołanie do Samorządu Kolegium Odwoławczego w ........................................... w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji, za pośrednictwem Wójta Gminy ................................................... ........................................................
(pieczątka i podpis)


Otrzymują:
1. Pan(i) ...............................................,
2. Księgowość w/m,
3. a/a.
OPSM
Praktykant
Posty: 44
Od: 15 sty 2018, 23:49

Napisano: 13 mar 2018, 10:12

teraz mamy marzec, czy nie za późno na taka decyzję?
Aps
Ewasjana
Podinspektor
Posty: 1105
Od: 24 mar 2015, 11:00

Napisano: 16 mar 2018, 11:54

Myślę , ze lepiej uregulować sprawę niż zostawić tak .
Kinga2701
Praktykant
Posty: 13
Od: 30 paź 2017, 21:28
Mazowickie

Napisano: 23 mar 2018, 13:07

czy przed wydaniem decyzji zawiadomienie o wszczęciu postępowania?
Aps
Ewasjana
Podinspektor
Posty: 1105
Od: 24 mar 2015, 11:00

Napisano: 26 mar 2018, 9:45

A ja się nie zgodzę z przedmówcami.
Wygasić decyzję z powodu niedostarczenia faktur możesz dopiero po 31 sierpnia, bo wtedy kończy się rok szkolny 2017/2018, a jak sądzę stypendium zostało przyznane na rok szkolny z wypłatą na dane miesiące, a później zostanie wydana decyzja zmieniająca dokładająca nowe miesiące.
W takim przypadku (stypendium na rok szkolny) pieniądze przyznane od września do grudnia są niejako nadal aktywne i jeśli klient dostarczy Ci na nie faktury dzisiaj, masz obowiązek mu wypłacić. Dla Ciebie to o tyle kłopotliwe, bo musisz o nim pamiętać przy zamawianiu pieniędzy na II transzę. Z I transzy pieniądze się odsyła, bo koniec roku kalendarzowego, ale one nadal są do klienta przypisane, bo dla niego liczy się rok szkolny.
Data 20 grudnia jest datą organizacyjną dla Ciebie, nie niesie skutków prawnych w postaci zamknięcia decyzji, bo nie pozwala Ci na to ustawa.
Jeśli wydajesz decyzje zmieniające, robisz je normalnie i czekasz, aż klient doniesie faktury. Jeśliby nie doniósł, we wrześniu robisz wszczęcie postępowania w sprawie wygaszenia i jak po 2 tygodniach nie wniesie nic nowego do sprawy (czyli nie dostarczy faktur) dopiero decyzję wygaszasz.
Nawet jeśli nie wydasz decyzji zmieniającej na okres styczeń - czerwiec, i tak z decyzją wygaszającą za m-ce wrzesień - grudzień czekasz do końca roku szkolnego.
Tak robimy u nas.
m_alaczek
Praktykant
Posty: 42
Od: 07 lis 2016, 11:54

Napisano: 27 mar 2018, 9:09

Mam pytanie do powyższej wypowiedzi: gdyby po wszczęciu postępowania we wrześniu wnioskodawca doniósł te faktury i byłyby one z września (czyli wystawione w nowym roku szkolnym) to je uznajecie? Czy powinny być wystawione do końca sierpnia?
Marta2806
Praktykant
Posty: 41
Od: 25 wrz 2017, 14:07

Napisano: 28 mar 2018, 13:41

Witam
Ja w swoich decyzjach wydanych od IX-XII mam zapis o sposobie i terminie wypłaty środków oraz zapis, że stypendium nie rozliczone w tym terminie wygasa. W uzasadnieniu decyzji mam opisane jak gmina otrzymuje środki na stypendia szkolne. Poza tym, skoro rodzic nie ponosi wydatków samodzielnie ani nie zgłasza potrzeb w szkole lub u osoby prowadzącej styp. szkolne to można domniemywać,że uczeń nie ma potrzeb edukacyjnych i stypendium jest mu niepotrzebne. Nic na siłę.
Aga65
Praktykant
Posty: 4
Od: 22 wrz 2017, 7:41

Napisano: 29 mar 2018, 13:27

Faktury złożone we wrześniu można uznać, jeśli dotyczą poprzedniego roku szkolnego, czyli wystawione do 31.08. a dopiero na wieść o wszczęciu postępowania złożone, albo ekstremalny przykład: faktura wrześniowa za zieloną szkołę zrealizowaną w wakacje, ale opłacona wcześniej (przed 31.08.) na podstawie proformy, ale to już naprawdę ekstremum, poza tym na fakturze widnieje zapis o proformie i każdy kierownik sam się musi do tego przychylić, bo uzasadnić sposób postępowania przed organem kontrolnym.
Niestety nie można uznać faktur wystawionych w miesiącu wrześniu, bo z założenia dotyczą nowego roku szkolnego. My nie uznajemy.
m_alaczek
Praktykant
Posty: 42
Od: 07 lis 2016, 11:54

Napisano: 29 mar 2018, 14:13

Aga65, jednak będę się upierać, że terminy wypłaty środków, które podajesz w decyzji, nie wynikają wprost z ustawy i dlatego nie możesz wygasić decyzji na podstawie ich niedopełnienia. Stypendium przyznajesz na rok szkolny i dopiero wtedy kończy się okres stypendialny, a więc i rozliczenie za niego. Terminy są jak najbardziej dyscyplinujące dla klienta i usprawniają nasza pracę, jednak te zapisy nie mogą zawężać ustawy - w Regulaminie przy ustalaniu warunków wypłaty stypendium niedopuszczalne jest pogorszenie sytuacji klienta w porównaniu do rozwiązań ustawowych. A ograniczenie terminu rozliczenia stypendium takie zagrożenie niesie.
Nie mówię tu o zastrzeżeniu w postaci obowiązku okazania faktur, bo to jest jak najbardziej odpowiedź na 90d ust. 2 i 3.
My też terminy podajemy w decyzjach, ale nie wygaszamy, jak się spóźnią z dostarczeniem faktur.
m_alaczek
Praktykant
Posty: 42
Od: 07 lis 2016, 11:54


  
Strona 1 z 1    [ Posty: 10 ]
NIE PRZEGAP WAŻNYCH INFORMACJI! POLUB NASZ PROFIL NA FACEBOOKU
[ ZAMKNIJ ]